logo-print

Δικαίωση του ΟΠΑΠ για τα VLTs από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η συμφωνία του Δημοσίου με τον ΟΠΑΠ για την αποκλειστική άδεια 35.000 ηλεκτρονικών παιγνιομηχανημάτων δεν συνιστά κρατική ενίσχυση

22/12/2016

16/11/2017

H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Απορρίφθηκε από το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπϊκής Ένωσης η αίτηση αναίρεσης που είχε κατατεθεί από επτά καζίνο που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με στόχο την ακύρωση της συμφωνίας ελληνικού δημοσίου - ΟΠΑΠ για την ανάπτυξη 35.000 παιγνιομηχανημάτων VLTs.

Ειδικότερα, το ΓΔΕΕ έκρινε ότι η συμφωνία του ελληνικού Δημοσίου με τον ΟΠΑΠ δεν συνιστά κρατική ενίσχυση.

Ιστορικό

Τα καζίνο Club Hotel Loutraki AE, Vivere Entertainment AE, Theros International Gaming, Inc., Ελληνικό Καζίνο Κέρκυρας, Καζίνο Ρόδου, Porto Carras AE και Καζίνο Αιγαίου AE ζητούν από το Δικαστήριο την αναίρεση της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Ιανουαρίου 2015 (Τ-58/13), με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως C(2012) 6777 τελικό της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την κρατική ενίσχυση SA 33 988 (2011/N) – Ελλάδα – Ρυθμίσεις σχετικά με την παράταση του αποκλειστικού δικαιώματος του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου AE (ΟΠΑΠ) για την εκμετάλλευση δεκατριών τυχηρών παιγνίων και σχετικά με τη χορήγηση αποκλειστικής άδειας για την εκμετάλλευση 35.000 ηλεκτρονικών παιγνιομηχανημάτων για περίοδο δέκα ετών.

Τα επτά καζίνο, τα οποία διέθεταν άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, εκμεταλλεύονται τυχηρά παίγνια μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται παιγνιομηχανήματα με κερματοδέκτη.

Την 1η Δεκεμβρίου 2011, οι ελληνικές αρχές κοινοποίησαν στην Επιτροπή δύο μέτρα υπέρ του ΟΠΑΠ: το πρώτο μέτρο αφορούσε τη χορήγηση στον ΟΠΑΠ αποκλειστικής άδειας για την εκμετάλλευση 35.000 ηλεκτρονικών παιγνιομηχανημάτων (video lottery terminals, VLT) για χρονικό διάστημα δέκα ετών με λήξη ισχύος στα τέλη του έτους 2022, έναντι εισφοράς ποσού 560 εκατομμυρίων ευρών (συμφωνία VLT)· το δεύτερο μέτρο συνίστατο σε δεκαετή παράταση, από το 2020 έως το 2030, με προσάρτημα σε σύμβαση συναφθείσα μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΟΠΑΠ το 2000, των ήδη χορηγηθέντων στον ΟΠΑΠ αποκλειστικών δικαιωμάτων για τη με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση δεκατριών τυχηρών παιγνίων.

Τα καζίνο υπέβαλαν το 2012 καταγγελία στην Επιτροπή, όπου υποστήριξαν ότι η συμφωνία VLT συνεπαγόταν τη χορήγηση στον ΟΠΑΠ κρατικής ενισχύσεως ασύμβατης με την εσωτερική αγορά.

Κατά την άποψή τους, το Ελληνικό Δημόσιο θα μπορούσε να εισπράξει υψηλότερο τίμημα από το προβλεπόμενο στην εν λόγω συμφωνία ποσό των 560 εκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον, τα εισπραττόμενα από τον ΟΠΑΠ κέρδη θα ήταν πολύ λιγότερα, εάν είχε λειτουργήσει υπό συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού.

Με την ανωτέρω απόφασή της η Επιτροπή διαπίστωσε ότι :

  • το ποσό των 560 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο όφειλε ο ΟΠΑΠ ήταν σημαντικά χαμηλότερο της τρέχουσας καθαρής αξίας της συμφωνίας VLT,
  • το καταβληθέν ποσό από τον ΟΠΑΠ έναντι του προσαρτήματος (συμπεριλαμβανομένης της παρακρατηθείσας από το Ελληνικό Δημόσιο εισφοράς που αντιστοιχούσε σε 5 % των ακαθάριστων εσόδων από τα παίγνια για το διάστημα μεταξύ της 13ης Οκτωβρίου 2020 και της 12ης Οκτωβρίου 2030), ήταν, αντιθέτως, υψηλότερο από την τρέχουσα καθαρή αξία του προσαρτήματος,
  • το υψηλότερο τίμημα το οποίο κατέβαλε ο ΟΠΑΠ στο πλαίσιο του προσαρτήματος δεν ήταν παρά ταύτα επαρκές ώστε να διασφαλίσει ότι, κατά μέσο όρο, οι ελληνικές αρχές όφειλαν να δεσμευθούν να θεσπίσουν συμπληρωματική εισφορά επί των ακαθάριστων εσόδων του ΟΠΑΠ από τα τυχηρά παίγνια στο πλαίσιο της εκμεταλλεύσεως των VLT, η οποία θα προστίθετο στο αρχικό ποσό των 560 εκατομμυρίων ευρώ.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η συμφωνία δεν συνιστούσε κρατική ενίσχυση.

Απόφαση

Με τη χθεσινή του απόφαση επί της αιτήσεως αναιρέσεως της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου, το Δικαστήριο διαπιστώνει, μεταξύ άλλων, ότι το γεγονός πως η Επιτροπή εκτίμησε ότι η συμφωνία VLT απένεμε πλεονέκτημα στον ΟΠΑΠ δεν ήταν ικανό να την υποχρεώσει να κινήσει την επίσημη διαδικασία έρευνας.

Επιπλέον, η μη εμπιστευτική έκδοση της αποφάσεως αναδεικνύει κατά τρόπο σαφή και μη διφορούμενο τη συλλογιστική της Επιτροπής καθώς και τη μεθοδολογία που αυτή χρησιμοποίησε, κατά τρόπο που να παρέχει στους ενδιαφερομένους, και δη στα καζίνο, τη δυνατότητα να γνωρίσουν τους λόγους αυτούς και στο Γενικό Δικαστήριο να ασκήσει τον έλεγχό του.

Το Γενικό Δικαστήριο ορθώς έκρινε ότι τα καζίνο δεν απέδειξαν την ύπαρξη νομικών σφαλμάτων κατά την από κοινού ανάλυση εκ μέρους της Επιτροπής της συμφωνίας VLT και του προσαρτήματος.

Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως των καζίνο και η απόφαση της Επιτροπής παραμένει σε ισχύ.

Εταιρική Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Το προσύμφωνο στο κτηματολογικό δίκαιο - Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 23
send