logo-print

Δικαστήριο ΕΕ: Στατιστικά στοιχεία για το δικαστικό έτος 2021

Παρά την πανδημία, τα δικαιοδοτικά όργανα της Ένωσης συνέχισαν απρόσκοπτα και με αμείωτη ένταση το έργο τους

02/03/2022

04/03/2022

Διεθνής εμπορική διαιτησία - Τόμος Ι -Β έκδοση
Δικαιοδοσία και Εκτέλεση επί διασυνοριακών ευρπωαϊκών οικογενειακών διαφορών

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

​Οι αριθμοί μαρτυρούν τις αξιοσημείωτες επιδόσεις του θεσμικού οργάνου, και μάλιστα σε μια περίοδο στην οποία εμφανίζεται νέα αυξητική τάξη του αριθμού των υποθέσεων που εισάγονται ενώπιον του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου.

Η υγειονομική κρίση λόγω του Covid-19 μπορεί να μην υποχώρησε, αλλά το θεσμικό όργανο κατόρθωσε να διατηρήσει τη δικαιοδοτική του δραστηριότητα σε πολύ υψηλό επίπεδο και το 2021.

Από στατιστικής πλευράς, το περασμένο έτος σημαδεύτηκε από νέα άνοδο στον αριθμό των υποθέσεων που εισήχθησαν ενώπιον αμφότερων των δικαιοδοτικών οργάνων, μετά την παροδική πτώση του 2020.

Αντίστοιχη εξέλιξη παρατηρείται και ως προς τον αριθμό των υποθέσεων που περατώθηκαν.

Το γεγονός ότι, παράλληλα με την αύξηση των εισερχόμενων υποθέσεων, περατώθηκαν περισσότερες υποθέσεις απ’ ό,τι το προηγούμενο δικαστικό έτος εξηγεί γιατί ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων παρέμεινε σταθερός.

Γενική εξέλιξη της δικαιοδοτικής δραστηριότητας του θεσμικού οργάνου 2017-2021: εισαχθείσες, περατωθείσες και εκκρεμείς υποθέσεις

 

2017

2018

2019

2020

2021

Εισαχθείσες υποθέσεις

1 656

1 683

1 905

1 584

1 720

Περατωθείσες υποθέσεις

1 594

1 769

1 739

1 540

1 723

Εκκρεμείς υποθέσεις

2 420

2 334

2 500

2 544

2 541

Το Δικαστήριο

Ο βασικός λόγος για την αύξηση του αριθμού των υποθέσεων που εισήχθησαν ενώπιον του Δικαστηρίου υπήρξε η αισθητή άνοδος του δείκτη των αιτήσεων αναιρέσεως κατά αποφάσεων του Γενικού Δικαστηρίου.

Η ανοδική αυτή τάση οφείλεται σαφώς στην εντατικοποίηση της δραστηριότητας του Γενικού Δικαστηρίου.

Γενική δραστηριότητα του Δικαστηρίου - Εισαχθείσες, περατωθείσες και εκκρεμείς υποθέσεις (2017-2021)

 

 

2017

2018

2019

2020

2021

 

Εισαχθείσες υποθέσεις

739

849

966

737

838

 

Περατωθείσες υποθέσεις

699

760

865

792

772

 

Εκκρεμείς υποθέσεις 

912

1 001

1 102

1 047

1 113

Όσον αφορά τις αιτήσεις προδικαστικής αποφάσεως, ο αριθμός τους αυξήθηκε ελαφρά το 2021 (567, έναντι 556 το 2020). Οι αιτήσεις αυτές, οι οποίες υποβάλλονται από τα δικαστήρια όλων των κρατών μελών της Ένωσης, αποτελούν κατεξοχήν δείγμα της εξαίρετης συνεργασίας μεταξύ των εθνικών δικαστηρίων και του Δικαστηρίου, χάρη στην οποία το τελευταίο μπορεί και διασφαλίζει, πρωτίστως, την ομοιόμορφη ερμηνεία και τη συνεπή εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης σε ολόκληρη την Ένωση.

Το 2021, οι περισσότερες προδικαστικές παραπομπές προς το Δικαστήριο προήλθαν από τα γερμανικά (106), τα βουλγαρικά (58), τα ιταλικά (46), τα ρουμανικά (38), τα αυστριακά (37), τα βελγικά (36), τα ισπανικά (35) και τα πολωνικά (34) δικαστήρια. Αξιομνημόνευτη είναι, ιδίως, η αύξηση του αριθμού των αιτήσεων προδικαστικής αποφάσεως από δικαστήρια της Βουλγαρίας (58 το 2021, από 28 το 2020) και της Ρουμανίας (38 το 2021, από 20 το 2020).

Αιτήσεις προδικαστικής αποφάσεως που υποβλήθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου από τα δικαστήρια των κρατών μελών (2021)

Ως προς τα ζητήματα τα οποία απασχόλησαν τη νομολογία, οι αποφάσεις που εκδόθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του περασμένου έτους επί υποθέσεων σχετικών με το κράτος δικαίου, το περιβάλλον, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την κοινωνική προστασία, την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και την προστασία των καταναλωτών δείχνουν ότι το έργο του θεσμικού οργάνου είναι απολύτως συντονισμένο με την τρέχουσα πραγματικότητα και τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής και επηρεάζει με απτό τρόπο τη ζωή των πολιτών και τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου Koen Lenaerts επισημαίνει ότι «σε μια συγκυρία που χαρακτηρίζεται από διάχυτη αμφισβήτηση του κύρους των δικαστικών αποφάσεων, ακόμη δε, σε ορισμένα κράτη μέλη, και από μια προσπάθεια ριζικής υπονόμευσης του εγχειρήματος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης καθώς και των αξιών και των αρχών που συγκροτούν τα ιδρυτικά θεμέλιά του, η νομιμοποίηση των αποφάσεων του θεσμικού οργάνου εδράζεται προπάντων στη διαρκή επαγρύπνηση προς εξασφάλιση της ποιότητας και της πειστικότητάς τους».

Το Γενικό Δικαστήριο

Το Γενικό Δικαστήριο περάτωσε έναν εντυπωσιακό αριθμό υποθέσεων, δρέποντας τους καρπούς της μεταρρύθμισης της δικαιοδοτικής δομής της Ένωσης, η οποία ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019.

Χάρη στην αύξηση του αριθμού των υποθέσεων που περατώθηκαν, μειώθηκε αντίστροφα ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων, παρότι εισήχθησαν περισσότερες νέες υποθέσεις απ’ ό,τι κατά το προηγούμενο δικαστικό έτος.

Απολύτως δικαιολογημένη λοιπόν η διαπίστωση του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου Marc van der Woude, ότι «με 951 περατωθείσες υποθέσεις και με μια σημαντική πτώση του αριθμού των εκκρεμών υποθέσεων, το Γενικό Δικαστήριο πέτυχε εξαιρετικά αποτελέσματα παρά την πανδημία».

Γενική δραστηριότητα του Γενικού Δικαστηρίου - Εισαχθείσες, περατωθείσες και εκκρεμείς υποθέσεις (2017-2021)

 

2017

2018

2019

2020

2021

Εισαχθείσες υποθέσεις

917

834

939

847

882

Περατωθείσες υποθέσεις

895

1 009

874

748

951

Εκκρεμείς υποθέσεις

1 508

1 333

1 398

1 497

1 428

Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Επιδόσεις στο εξωτερικό Β έκδοση