logo-print

Δικηγόροι - Μη εκπλήρωση ή ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών - Επίδειξη εγγράφου (ΤρΔΠρΑθ 5396/2020)

21/05/2020

22/05/2020

Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές εργασιακές σχέσεις - Ε έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ

Συλλογικό εργατικό δίκαιο - 3η έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤρΔΠρΑθ 5396/2020

Περίληψη από ΤΝΠ Ισοκράτης

Οι ασφαλιστικές παροχές δεν απαιτείται να βρίσκονται σε σχέση ευθείας ανταποδοτικότητας προς τις εισφορές που έχουν καταβληθεί.

Η ιδιότητα του ασφαλισμένου στο ΕΤΑΑ-ΤΑΝ (ήδη ΕΦΚΑ) συνάπτεται με την τυπική κτήση της ιδιότητας του δικηγόρου και διαρκεί για όσο χρόνο αυτός είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου δικηγορικού συλλόγου, ακόμη και αν αυτός δεν ασκεί ενεργώς το δικηγορικό λειτούργημα.

Μη προσκόμιση εγγράφου διακοπής επαγγελματικής δραστηριότητας και διαγραφής από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. προκειμένου να διακοπεί η ασφάλισή του. Υποχρέωση καταβολής εισφορών. Μη επιστροφή στον ασφαλισμένο των καταβολών που νομίμως έγιναν από αυτόν.

Απόρριψη ισχυρισμού περί κατάρρευσης του ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Το Σύνταγμα κατοχυρώνει μεν το θεσμό της κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων και ανάγει τη μέριμνα για την προαγωγή του σε σκοπό του Κράτους, πλην όμως έναντι της καταβολής εισφορών εκ μέρους των τελευταίων και συνεπώς δεν νοείται κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων χωρίς την εκπλήρωση των αντίστοιχων υποχρεώσεων.

Οι εργαζόμενοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους δεν τελούν υπό τις ίδιες συνθήκες με αυτούς που έχουν εκπληρώσει ή ρυθμίσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές.

Ευχέρεια του δικαστηρίου (και όχι υποχρέωση) να διατάξει την επίδειξη εγγράφου που βρίσκεται στην κατοχή του διαδίκου ή τρίτου.

Ελλείψει παράνομης πράξης ή παράλειψης των οργάνων του καθ΄ου - εναγομένου, αχρεώστητης παροχής ή παροχής για αιτία που δεν επακολούθησε ή έληξε ή αιτία παράνομη ή ανήθικη, δεν θεμελιώνεται ούτε ευθύνη αυτού προς αποζημίωση κατ’ άρθρα 105 - 106 του ΕισΝΑΚ, ούτε υποχρέωση απόδοσης, κατ’ άρθρο 904 ΑΚ.

Απόσπασμα απόφασης

κ) σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στην 6η σκέψη της παρούσας ο προσφεύγων –ενάγων αβασίμως ισχυρίζεται ότι οι διατάξεις που ρυθμίζουν την καταβολή και το ύψος των εισφορών του προς το καθ΄ου- εναγόμενο αντίκεινται στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, καθώς οι σχετικές απαιτήσεις του από το καθ΄ου –εναγόμενο (όπως αναλυτικά παρατίθενται στην 2η σκέψη) δεν θεμελιώνονται σε νομοθετική ή κανονιστική διάταξη, ή σε παγιωμένη νομολογία των δικαιοδοτικών οργάνων του συμβαλλόμενου κράτους (Ελλάδα), ούτε πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις που τίθενται από το εθνικό δίκαιο,

κα) ο προσφεύγων –ενάγων δεν επικαλείται ότι ζήτησε τα αιτούμενα έγγραφα ή ακριβή αντίγραφα αυτών από το Ε.Τ.Α.Α –Τ.Α.Ν και αυτό αρνήθηκε να του τα παράσχει ώστε να ζητεί την επίδειξη αυτών μέσω του Δικαστηρίου, δεδομένου ότι σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην 13η σκέψη της παρούσας το Δικαστήριο έχει ευχέρεια και δεν υποχρεούται να διατάξει την επίδειξη εγγράφου που βρίσκεται στην κατοχή διαδίκου ή τρίτου, κρίνει ότι ο προσφεύγων - ενάγων, με την ιδιότητα του δικηγόρου, υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλιση του καθ΄ου- εναγομένου και υποχρεούται στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Επομένως, ορθώς και νομίμως εκδόθηκε η ………………… αρνητική απάντηση της Διευθύντριας Ασφάλισης του Τμήματος Εισφορών Αμίσθων και Μισθωτών Ασφαλισμένων του καθ΄ου - εναγομένου επί της από …………….. εξώδικης δήλωσης με πρόσκληση - αίτησης του προσφεύγοντος-ενάγοντος προς το Τμήμα Μητρώου Συντάξεων του Ε.Τ.Α.Α-Τ.Α.Ν, απορριτπομένων όλων των αντίθετων ισχυρισμών του προσφεύγοντος-ενάγοντος ως αβασίμων. Ελλείψει δε παράνομης πράξης ή παράλειψης των οργάνων του καθ΄ου - εναγομένου, αχρεώστητης παροχής ή παροχής για αιτία που δεν επακολούθησε ή έληξε ή αιτία παράνομη ή ανήθικη, δεν θεμελιώνεται ούτε ευθύνη αυτού προς αποζημίωση κατ΄ άρθρα 105 - 106 του Εισ.Ν.Α.Κ., ούτε υποχρέωση απόδοσης, κατ’ άρθρο 904 του Α.Κ. Ενόψει δε, όλων των προαναφερόμενων, απορριπτέο τυγχάνει και το αίτημα περί επίδειξης εγγράφων, κατ’ άρθρο 174 του Κ.Δ.Δ.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση στο dsanet.gr

Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας - 4η έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ​

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

Φορολογικός Πολυκώδικας - Σεπτέμβριος 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ