logo-print

Δημιουργία Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου: Το Ευρ. Ελεγκτικό Συνέδριο ζητάει «καθαρή» εντολή ελέγχου

Ελεγκτές: «Η θέση του Συνεδρίου ως ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή του Ταμείου θα πρέπει να προβλεφθεί ρητά στη σχετική νομοθεσία»

Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

Η νομολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Δημόσιες Συμβάσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ /ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ​

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΟΥΠΑ-ΡΕΓΚΑΚΟΥ

Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος

Οι ελεγκτές της ΕΕ ζητούν να τους δοθεί σαφής και επίσημη εντολή ελέγχου όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, σύμφωνα με νέα γνώμη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ).

Συγκεκριμένα, η γνώμη αριθ. 2/2018, σχετικά με τις ρυθμίσεις λογοδοσίας και ελέγχου για το προτεινόμενο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο (ΕΝΤ), η οποία δημοσιεύθηκε στις 8-10-2018, καταλήγει ότι η θέση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ως εξωτερικού ελεγκτή του προτεινόμενου Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου (ΕΝΤ) πρέπει να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη σαφήνεια. Προτείνουν επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λαμβάνει υπόψη τις εργασίες τους στο πλαίσιο της εποπτείας του Ταμείου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία του ΕΝΤ για την αντικατάσταση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, ο οποίος παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσχέρειες. Δεδομένου ότι τα κεφάλαιά του προέρχονται από συμφωνία μεταξύ των χωρών μελών, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Στη γνώμη τους, οι ελεγκτές χαιρετίζουν την πρόταση της Επιτροπής, αλλά υπογραμμίζουν την ανάγκη να προβλεφθεί ένα άρτιο πλαίσιο λογοδοσίας, με την κοινοβουλευτική εποπτεία του νέου Ταμείου να βασίζεται στην εξωτερική ελεγκτική γνώμη του ΕΕΣ. Προκειμένου να ενισχυθεί η λογοδοσία και ο δημόσιος έλεγχος, οι ελεγκτές ζητούν τη θέσπιση σαφούς και επίσημης διαδικασίας που θα προβλέπει την εξέταση των εκθέσεων ελέγχου στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης απαλλαγής. Βάσει της πρότασης της Επιτροπής, το ΕΕΣ, ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρίες και το Συμβούλιο Ελεγκτών του Ταμείου θα ελέγχουν την κανονικότητα, τη συμμόρφωση, τις επιδόσεις και τη διαχείριση κινδύνων του ΕΝΤ.

Προκειμένου να αποφευχθεί η δαπανηρή αλληλοεπικάλυψη εργασιών, αναφέρουν οι ελεγκτές, η θέση του ΕΕΣ ως ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή του ΕΝΤ πρέπει να προβλεφθεί ρητά στη σχετική νομοθεσία. Πρέπει επίσης να καταστεί σαφές ότι οι ελεγκτικές εργασίες των ιδιωτικών ελεγκτικών εταιρειών και κάθε άλλου φορέα θα είναι συμπληρωματικές των εργασιών του ΕΕΣ. Η έλλειψη σαφήνειας ως προς το θέμα αυτό μπορεί να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι η ανάθεση εργασιών σε άλλους ελεγκτές στερεί από το ΕΕΣ την εντολή εξωτερικού ελέγχου.

Οι ελεγκτές εντοπίζουν επίσης ορισμένες σημαντικές προκλήσεις που αφορούν το πλαίσιο ελέγχου και λογοδοσίας του υφιστάμενου Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Υποστηρίζουν ότι η διάρκεια της θητείας των μελών του Συμβουλίου Ελεγκτών είναι υπερβολικά σύντομη και τα στοιχεία που γνωστοποιεί το Συμβούλιο Ελεγκτών σχετικά με τις διαπιστώσεις του ελέγχου του πολύ περιορισμένα. Επιπλέον, οι δραστηριότητες αξιολόγησης και ελέγχου των επιδόσεων είναι σχετικά περιορισμένες όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

Δήλωση    

«Χαιρετίζουμε τον σκοπό της πρότασης της Επιτροπής που είναι η ένταξη του ΕΜΣ στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ», δήλωσε ο Alex Brenninkmeijer, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για τη γνώμη. «Κατά γενικό κανόνα, οι πολλαπλές εντολές ελέγχου πρέπει να αποφεύγονται, προκειμένου να περιορίζεται ο κίνδυνος αντικρουόμενων γνωμών, επαναλήψεων ή αλληλοεπικαλύψεων.»

Ιστορικό

Οι ηγέτες της ΕΕ παρείχαν πολιτικές κατευθύνσεις προκειμένου η προτεινόμενη μεταρρύθμιση να πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια. Έως το τέλος του 2018 θα καθοριστούν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ενισχυμένου Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ), περιλαμβανομένων πιθανών περαιτέρω μέτρων για την ενίσχυση του ρόλου και της διακυβέρνησής του. Σε αυτό το στάδιο θα εξεταστεί η πρόταση της Επιτροπής, διατηρώντας ωστόσο τον διακυβερνητικό χαρακτήρα του ΕΜΣ. Μακροπρόθεσμα, οι χώρες μέλη του ΕΜΣ και η ΕΕ μπορεί να εξετάσουν το ενδεχόμενο πλήρους ενσωμάτωσης του ΕΜΣ στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο συμβάλλει στη βελτίωση της δημοσιονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ δημοσιεύοντας γνώμες επί προτάσεων για νέα νομοθεσία με δημοσιονομικό αντίκτυπο ή για την τροποποίηση της ισχύουσας. Οι γνώμες αυτές χρησιμοποιούνται από τις νομοθετικές αρχές, ήτοι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στο πλαίσιο των εργασιών τους.

Το πλήρες κείμενο της γνώμης είναι διαθέσιμο στην αγγλική γλώσσα στον ιστότοπο του ΕΕΣ (eca.europa.eu)

Διαδικασία στα μικτά ορκωτά δικαστήρια

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΟΥΣΑΣ

Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών και Σύγχρονη Αγορά Κεφαλαίου - Κατ΄ άρθρο ερμηνεία του Ν. 4706/2020

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ