logo-print

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4961/2022 «Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»

Ρυθμίσεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη, την κυβερνοασφάλεια, το διαδίκτυο των πραγμάτων, blockchain και 3D printing

01/08/2022

03/08/2022

Δίκαιο πληροφορικής - E έκδοση
Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4961/2022 με τίτλο «Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/146/27-07-2022).

Το πρώτο Μέρος αυτού (άρθρα 1 επ.), το οποίο αφορά στην ψηφιακή αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης, έχει σκοπό τη δημιουργία του κατάλληλου θεσμικού υποβάθρου για τη θεμιτή και ασφαλή αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης από φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της δημόσιας διοίκησης απέναντι σε απειλές στον κυβερνοχώρο.

Το δεύτερο Μέρος αυτού (άρθρα 28 επ.) αφορά στην αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών. Με τις διατάξεις αυτές επιχειρείται η ορθολογική αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι τεχνολογίες του Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΔτΠ), των Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), του κατανεμημένου καθολικού και της τρισδιάστατης εκτύπωσης στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων των φορέων του δημόσιου τομέα και στο πλαίσιο λειτουργίας της ιδιωτικής αγοράς, με απώτερο στόχο την εδραίωση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας.

Στο τρίτο Μέρος (άρθρα 58 επ.) προβλέπονται ρυθμίσεις για την εθνική πολιτική διοικητικών διαδικασιών και το εθνικό πρόγραμμα απλούστευσης διαδικασιών (Ε.Π.Α.Δ.), καθώς και λοιπές διατάξεις ενίσχυσης της ψηφιακής διακυβέρνησης. Σκοπός των διατάξεων αυτών είναι ο εμπλουτισμός των δράσεων που εντάσσονται στο Ε.Π.Α.Δ., η δημιουργία Εθνικής Πολιτικής Διοικητικών Διαδικασιών (Ε.Π.Δ.Δ.) και η περαιτέρω ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας μέσω της εξασφάλισης της αναγκαίας οργανωτικής ευελιξίας των δομών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων αυτού, καθώς, επίσης, και της θεσμοθέτησης νέων ψηφιακών υπηρεσιών.

Τέλος, στο τέταρτο Μέρος (άρθρα 102 επ.) προβλέπονται ρυθμίσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, κάποιοι από τους βασικούς στόχους του Νόμου είναι:

  • Η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα, η οποία στηρίζεται στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στον εν λόγω τομέα.
  • Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του κράτους και των κρίσιμων υποδομών του σε κυβερνοαπειλές και η επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου κυβερνοασφάλειας στη χώρα μέσω της διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής αντιμετώπισης των κυβερνοεπιθέσεων, όπως αποτυπώνεται στην Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας 2020-2025.
  • Η διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας των πληροφοριών που διακινούνται μέσω των συσκευών ΔτΠ, ιδίως όταν οι συσκευές αυτές αλληλεπιδρούν με τον άνθρωπο είτε άμεσα είτε έμμεσα. Ο στόχος αυτός αποκτά μεγάλη σημασία λόγω των αυξανόμενων κυβερνοεπιθέσεων ή απειλών κυβερνοεπιθέσεων κατά των κρίσιμων υποδομών της χώρας, οι οποίες εντείνονται σε περιόδους διεθνών κρίσεων.
  • Η αξιοποίηση των συχνοτήτων ραδιοφάσματος για την αναβάθμιση του πλαισίου παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.
  • Η νομοθετική αποσαφήνιση των βασικών όρων και εννοιών που εμφανίζονται στο πλαίσιο εγγραφών δεδομένων σε αλυσίδα συστοιχιών ή άλλη Τ.Κ.Κ. και η δημιουργία ασφάλειας δικαίου για τη διενέργεια συναλλαγών με τη χρήση έξυπνων συμβολαίων (smart contracts).
  • Η νομοθετική αποσαφήνιση των βασικών όρων και εννοιών που εμφανίζονται στη διαδικασία τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D printing), η ενίσχυση της ασφάλειας συναλλαγών και η κατοχύρωση της εμπιστοσύνης των συναλλασσόμενων όσον αφορά στα πνευματικά και λοιπά δικαιώματα ανά φάση της τρισδιάστατης εκτύπωσης από τη δημιουργία του ψηφιακού μοντέλου έως και τη δημιουργία του εκτυπωμένου φυσικού αντικειμένου.
  • Η απλούστευση επιμέρους διοικητικών διαδικασιών, η παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα και η υιοθέτηση βέλτιστων διοικητικών πρακτικών για την τυποποίηση και διαφάνεια των διοικητικών διαδικασιών του δημοσίου μέσω ενός εκσυγχρονισμένου Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών.

Δείτε αναλυτικά τον Ν. 4961/2022.

Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας (XXII & 327)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

Mobbing Ευθύνη λόγω ηθικής παρενόχλησης στην εργασία

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΧΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

send