logo-print

ΔΣΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή

Διοικητική Δικονομία - Συλλογή Διατάξεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Sakkoulas Online A2

Sakkoulas Online A2

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ                                    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών απευθύνει δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή των Υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 5 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013) και του άρθρου 3 παρ. 3 του Οργανισμού του.

A] ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν:

--Δικηγόροι στον Άρειο Πάγο, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, που έχουν συμπληρώσει δεκαπενταετή τουλάχιστον ευδόκιμη δικηγορική υπηρεσία, δεν τελούν σε αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος και δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή, όπως θα προκύπτει από το πιστοποιητικό, που θα τους χορηγήσει το Τμήμα Μητρώου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

--Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που θα είναι αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ, στο γνωστικό πεδίο του Διοικητικού Δικαίου, του Εργατικού Δικαίου, του Αστικού Δικαίου, του Εμπορικού Δικαίου, του Ποινικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού/Ενωσιακού Δικαίου, ή μεταπτυχιακού τίτλου Διοίκησης Επιχειρήσεων ή της Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων άλλης Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που θα είναι αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ.

--Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

--Πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (όπως αυτό θα δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση).

Β] ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

--Αποδεδειγμένες διοικητικές ικανότητες και εμπειρία στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων (αποδεικνύεται ενδεικτικά από την κατοχή θέσης ευθύνης σε νομική υπηρεσία,  θέσης κυβερνητικού στελέχους ή στελέχους ΟΤΑ, θέσης διαχειριστή πολυπρόσωπης δικηγορικής εταιρείας, συμμετοχή στη διοίκηση ΝΠΔΔ, Ιδρύματος ή άλλου ΝΠΙΔ του ευρύτερου δημόσιου τομέα, επιτηδειότητα στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών) (0 έως 20 μόρια).

-- Αποδεδειγμένη γνώση του Κώδικα Δικηγόρων και του Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος (αποδεικνύεται ενδεικτικά από τη συμμετοχή σε πειθαρχικό τμήμα, στην επιτροπή εκκαθάρισης μητρώου, σε άλλες επιτροπές του συλλόγου, δημοσιεύσεις σε ζητήματα κώδικα δικηγόρων, διεξαγωγή δικών σε ζητήματα αμοιβών, εμμίσθων δικηγόρων ή ακύρωσης αποφάσεων πειθαρχικού συμβουλίου) (0 έως 15 μόρια).

-- Διδακτορικός τίτλος Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που θα είναι αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ στο  γνωστικό πεδίο του Διοικητικού Δικαίου, του Εργατικού Δικαίου, του Αστικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού/Ενωσιακού Δικαίου, του Εμπορικού Δικαίου του Ποινικού Δικαίου (0 έως 10 μόρια).

-- Άριστη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας ( 0 έως 3 μόρια) και τρίτης ξένης γλώσσας (0 έως 2 μόρια).

--Κατοχή τίτλου ECDL- Εμπειρία σε πρακτική ενασχόληση με τη Νομική Πληροφορική (0 έως 5 μόρια).

--Συνολική εκτίμηση της προσωπικότητας του υποψηφίου και της ικανότητάς του να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή (0 έως 5 μόρια)

Γ] ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

  --Ο υποψήφιος, που έχει καταρτίσει σύμβαση έμμισθης εντολής με οποιανδήποτε εντολέα δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα, ή διατηρεί οποιαδήποτε άλλη έμμισθη σχέση, ή έχει εκλεγεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι, αν επιλεγεί, θα παραιτηθεί πριν από το διορισμό του.

--Ο διορισμός του Γενικού Διευθυντή θα γίνει για πενταετή θητεία.

--Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν την αίτηση, το βιογραφικό τους σημείωμα και τα λοιπά έγγραφα, μεταξύ των οποίων και συστατικές επιστολές, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8πμ έως τις 3μμ) έως την  21η  Οκτωβρίου 2022  στο γραφείο του Γενικού Διευθυντή του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, στον 5ο όροφο των γραφείων του κτιρίου της οδού Ακαδημίας 60 στην Αθήνα. Έγγραφα που θα προσκομισθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία, τα οποία δεν θα είναι διευκρινιστικά ή επεξηγηματικά των ήδη κατατεθειμένων δεν θα λαμβάνονται υπόψιν.

--Η επιλογή του Γενικού Διευθυντή θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με εισήγηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 3 παρ. 3 του Οργανισμού του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών πενταμελούς Επιτροπής, που αποτελείται από τέσσερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, που έχουν επιλεγεί με κλήρωση και τον Πρόεδρο αυτού ως Προέδρου της Επιτροπής.

--Η Επιτροπή θα επιλέξει μεταξύ των υποψηφίων τους δεκαπέντε (15) επικρατέστερους βάσει του φακέλου υποψηφιότητας, οι οποίοι θα κληθούν ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου σε προφορική συνέντευξη, που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 34 του ν. 4765/2021.

--Όποιος υποψήφιος επιλεγεί, θα πρέπει, προκειμένου να διορισθεί, να προσκομίσει την ταυτότητα ή το διαβατήριό του, πιστοποιητικό γεννήσεως, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφο ποινικού μητρώου και ψυχιατρική γνωμάτευση δημοσίου νοσοκομείου. Αν είναι άνδρας πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α.

--Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στις ημερήσιες εφημερίδες ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Πηγή: dsa.gr
Βασική Νομοθεσία Ναυτικού Δικαίου

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΚΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Επαγγελματικό ποδόσφαιρο, 2η έκδ., 2023

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

send