logo-print

e-learning Πανεπιστημίου Πειραιώς: Διερεύνηση τυχόν ευθυνών μέλους ΔΕΠ για προσφορά σεμιναρίων έναντι διδάκτρων εκτός του Πανεπιστημίου

Προστασία της φήμης του Πανεπιστημίου - γνωμοδότηση 131/2020 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

18/09/2020

18/09/2020

Sakkoulas Online A3

Sakkoulas Online A3

Ο περιορισμός του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας προς όφελος της εκπαίδευσης στο ελληνικό και ενωσιακό δίκαιο

ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Με γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε σε ερωτήματα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς αναφορικά με την ακολουθητέα πορεία και τις νόμιμες ενέργειες από πλευράς του Πανεπιστημίου α) προς διερεύνηση τυχόν ευθυνών μέλους ΔΕΠ, για προσφορά σεμιναρίων έναντι διδάκτρων, εκτός του Πανεπιστημίου και β) προς προστασία της φήμης του Πανεπιστημίου.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, χωρίς την προηγούμενη έγκριση των αρμοδίων οργάνων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και του Πανεπιστημίου και κατά παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού λειτουργίας του, το «e-learning Πανεπιστήμιο Πειραιώς» απευθύνθηκε με ηλεκτρονικό μήνυμα σε «Σύλλογο Διδασκόντων», προτείνοντας στα μέλη του τη συμμετοχή τους, με καταβολή διδάκτρων, σε σειρά μαθημάτων/σεμιναρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς «...σε προνομιακές τιμές...» και «...αναγνωρισμένη πιστοποίηση από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς».

Η ως άνω εκπαιδευτική πρωτοβουλία προκάλεσε την αντίδραση του Συλλόγου, ο οποίος με ανακοίνωση του στον Τύπο με Τίτλο «Σεμινάρια επί πληρωμή για την αξιολόγηση από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς » προέβη σε άκρως απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για το Πανεπιστήμιο, βλάπτοντας την εικόνα και τη φήμη του και προσβάλλοντας το ακαδημαϊκό ήθος των συναδέλφων συνολικά.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι εάν τα εν λόγω σεμινάρια είχαν εγκριθεί βάσει των κανόνων και διαδικασιών του Οδηγού του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου και εάν ο τρόπος προώθησής τους συνάδει με την ακαδημαϊκή δεοντολογία και τα ακαδημαϊκά ήθη.

Παράλληλα, στο ερώτημα του Πρύτανη αναφέρεται ότι στην ιστοσελίδα Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Κ.), το εν λόγω Κ.Ε.Κ προωθεί έναντι διδάκτρων, μάλιστα κατά το πρότυπο της ηλεκτρονικής πώλησης εμπορευμάτων με εκπτώσεις, μία σειρά από εκπαιδευτικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς e-learning.

Σε άλλο σημείο της ιστοσελίδας του Κ.Ε.Κ. υπάρχει η ηλεκτρονική αίτηση στα «Προγράμματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς» και ειδικότερα το «Πρόγραμμα Εγγραφής Πανεπιστημίου Πειραιώς» με συνολικά 16 προγράμματα.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν αναφορικά με τα ως άνω προγράμματα είναι πολλά, όπως λ.χ. εάν έτυχαν της εγκρίσεως του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και του Ιδρύματος και των άλλων οργάνων του, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., εάν υπάρχει σε ισχύ σχετική προγραμματική συμφωνία με το Κ.Ε.Κ , πως και από ποιον εισπράττονται τα δίδακτρα, εάν υπάρχει άδεια από το Πανεπιστήμιο μας για τη χρήση των λογοτύπων του στα εν λόγω προγράμματα, γιατί δεν προβάλλονται τα προγράμματα από τις ιστοσελίδες του Πανεπιστημίου Πειραιώς Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., από ποιον χορηγούνται οι τίτλοι/βεβαιώσεις σπουδών και από ποιον υπογράφονται, κ.ο.κ.

Το έγγραφο καταλήγει αναφέροντας πως θα πρέπει να εξεταστεί εάν και κατά πόσο τα εν λόγω προγράμματα λειτουργούν κατά παράβαση των κανόνων του Κανονισμού του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς, εάν η προβολή και προώθησή τους συνάδουν με τα ακαδημαϊκά ήθη και την επιστημονική δεοντολογία, καθώς και εάν τηρείται η σχετική νομοθεσία,

Μεταξύ άλλων, ο Πρύτανης αναφέρει πως έγινε αποδέκτης ενστάσεων και αμφισβητήσεων για τις δράσεις αυτές και οφείλει να προστατέψει τη δεοντολογία, τη νομιμότητα και τη φήμη του Πανεπιστημίου.

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ, τα αρμόδια προς πειθαρχική δίωξη όργανα οφείλουν να προβούν άμεσα σε διερεύνηση πιθανών πειθαρχικών παραπτωμάτων, σύμφωνα με τα παρατιθέμενα στο έγγραφο ερώτημα στοιχεία, σε συνδυασμό με τις προεκτεθείσες διατάξεις.

Προς τούτο, εφόσον η πρυτανική αρχή έχει σοβαρές υπόνοιες ή σαφείς ενδείξεις για τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος, πρέπει να διαταχθεί η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, κατά την οποία είναι δυνατόν να συνεκτιμηθούν και τα ευρήματα της Επιτροπής Δεοντολογίας.

Αναλόγως δε του πορίσματος και της βαρύτητας του πειθαρχικού παραπτώματος που τυχόν διαπιστωθεί, είναι δυνατή, είτε η επιβολή πειθαρχικής ποινής από τον Πρύτανη ή τον Πρόεδρο, είτε η παραπομπή του πειθαρχικά ελεγχόμενου στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο, με αίτηση του Πρύτανη, που θα περιέχει τα αποτελούντα το πειθαρχικό παράπτωμα περιστατικά και τα στοιχεία που την υποστηρίζουν.

Ειδικότερα στην περίπτωση που, από τα στοιχεία προκύπτει παραβίαση του ασυμβιβάστου, η παραπομπή είναι υποχρεωτική κατ'άρθρο 24 παρ.3 του ν.4009/2011.

Τέλος, αναλόγως των στοιχείων και ευρημάτων θα πρέπει να εκτιμηθεί, αν θα ασκηθούν εκ μέρους του Πανεπιστημίου τα, εκ των άρθρων 57 και 59 του Αστικού Κώδικα, δικαιώματα για άρση της προσβολής της φήμης του και για αποζημίωση.

Δείτε αναλυτικά τη γνωμοδότηση στο nsk.gov.gr

Δίκαιο της Δικαιοπραξίας

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΛΒΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Οι χρήσεις γης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

send