logo-print

Εγκρίθηκαν οι νέοι κανόνες για τα drones από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πανευρωπαϊκές αρχές για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τους χειριστές τους προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα κοινό επίπεδο ασφάλειας στην ΕΕ

14/06/2018

02/07/2019

Διεθνής εμπορική διαιτησία - Τόμος Ι -Β έκδοση
H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  • Κοινά επίπεδα ασφάλειας σε ολόκληρη την ΕΕ
  • Νομική βεβαιότητα για την ενίσχυση της ανάπτυξης της αγοράς
  • Εκσυγχρονισμένοι κανόνες αεροπορικής ασφάλειας για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων

Το ΕΚ ενέκρινε νέους πανευρωπαϊκούς κανόνες που εξασφαλίζουν την ασφαλή χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών drones και επικαιροποιούν τους κανόνες αεροπορικής ασφάλειας.

Το ΕΚ υπερψήφισε την Τρίτη νέους κανόνες, οι οποίοι είχαν συμφωνηθεί  με το Συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2017, όσον αφορά τη θέσπιση βασικών πανευρωπαϊκών αρχών για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και των χειριστών τους προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα κοινό επίπεδο ασφάλειας και να δοθεί στους χειριστές και στους κατασκευαστές η δυνατότητα προβλεψιμότητας αναφορικά με την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών

Μέχρι στιγμής, η νομοθεσία για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ρυθμίζεται σε εθνικό επίπεδο, γεγονός το οποίο μπορεί να παρεμποδίσει την ανάπτυξη της αγοράς.

Διαβάστε επίσης: Πώς μπορείτε να πετάτε νόμιμα ένα drone στην Ελλάδα;

Με την εφαρμογή των νέων κανόνων, τα drones θα πρέπει να σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργούν χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπους.

Με βάση τον βαθμό κινδύνου που ενέχει το κάθε drone π.χ. βάσει του βάρους ή της περιοχής λειτουργίας του, τότε το drone θα χρειάζεται πρόσθετα χαρακτηριστικά, όπως η αυτόματη προσγείωση του σε περίπτωση που ο χειριστής χάσει την επαφή με αυτό (αεροσκάφος) ή συστήματα αποφυγής συγκρούσεων.

Οι χειριστές drones θα πρέπει να γνωρίζουν όλους τους κανόνες που τα διέπουν  και θα πρέπει να είναι σε θέση να τα χειρίζονται με ασφάλεια, χωρίς να τίθενται άνθρωποι ή άλλοι χειριστές εναέριου χώρου σε κίνδυνο. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένοι χειριστές drones θα πρέπει να περάσουν από εκπαίδευση προκειμένου να είναι σε θέση να τα λειτουργήσουν.

Για να διευκολυνθεί ο εντοπισμός τους σε περίπτωση ατυχήματος, οι χειριστές drones θα πρέπει να καταγράφονται σε εθνικά μητρώα και τα αεροσκάφη τους να ταυτοποιούνται. Αυτό δεν θα ισχύει για τους χειριστές των μικρότερων μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Σύμφωνα με τις βασικές αρχές, η Επιτροπή επιφορτίζεται να ετοιμάσει πιο λεπτομερείς πανευρωπαϊκούς κανόνες, που θα ορίζουν για παράδειγμα τα ανώτατα όρια ύψους και τα όρια απόστασης για την πτήση με drones, αλλά και ποια drones θα πρέπει να πιστοποιούνται με βάση τον κίνδυνο που ενέχουν.

Οι κανόνες θα καθορίζουν επίσης ποιοι χειριστές drones  χρειάζονται πρόσθετη κατάρτιση και εγγραφή σε μητρώα και ποια μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα χρειαστεί να έχουν πρόσθετα χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Εκσυγχρονισμός των αεροπορικών κανόνων ασφαλείας

Πέραν της θέσπισης κανόνων σε επίπεδο ΕΕ για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, οι αλλαγές επικαιροποιούν την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ασφάλεια στον τομέα των αερομεταφορών, προκειμένου να διατηρηθεί το υψηλό επίπεδο της αεροπορικής ασφάλειας στην ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι νέοι κανόνες είναι καταλληλότεροι, αναλογικότεροι, και λαμβάνουν υπόψη τον κίνδυνο που αναμένεται να προκύψει με την αύξηση στην εναέρια κυκλοφορία στις επόμενες δεκαετίες.

Επιπρόσθετα, οι αλλαγές ενισχύουν περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ του οργανισμού αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ και των εθνικών αρχών κατά την αξιολόγηση των κινδύνων όσον αφορά πτήσεις πάνω από ζώνες συγκρούσεων. Εξουσιοδοτούν, επίσης, την Επιτροπή να αναπτύξει πρότυπα για τη λήψη δεδομένων από συσκευές καταγραφής πτήσης σε πραγματικό χρόνο που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών όταν αεροσκάφος βρίσκεται σε κίνδυνο.

Επόμενα βήματα

Η προσωρινή συμφωνία εγκρίθηκε με 558 ψήφους υπέρ, 71 κατά, και 48 αποχές. Οι κανόνες πρέπει τώρα να εγκριθούν από το Συμβούλιο των Υπουργών.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Επί του παρόντος, η νομοθεσία για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη -ελαφρύτερα των 150 γραμμαρίων- είναι στη δικαιοδοσία των εθνικών αρχών και ως εκ τούτου οι κατασκευαστές και οι χειριστές υπόκεινται σε διαφορετικές απαιτήσεις σχεδιασμού και ασφάλειας.

Η τεχνολογία των πολιτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών θα  μπορούσε να αντιπροσωπεύει περίπου το 10% της αγοράς αερομεταφορών της ΕΕ εντός των επόμενων 10 ετών (ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου σε 15 δισ. ευρώ ετησίως). Σύμφωνα με την Επιτροπή, η βιομηχανία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών θα μπορούσε να δημιουργήσει περίπου 150.000 θέσεις εργασίας στην ΕΕ έως το 2050.

Οι πρώτοι κανόνες της ΕΕ για τα drones προστατεύουν τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, εξασφαλίζουν την ασφάλεια και το σεβασμό στα δεδομένα, την ιδιωτικότητα και το περιβάλλον.

Στις 12 Ιουνίου, οι ευρωβουλευτές ψηφίζουν νέους κανόνες ασφάλειας στην αεροπορία, μεταξύ των οποίων υπάρχουν σαφείς προτάσεις για τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο.

Γιατί είναι απαραίτητη η δημιουργία κανόνων  

Σύμφωνα με έρευνες, ο ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας των μη επανδρωμένων αεροσκαφών θα δημιουργήσει περισσότερες από 150.000 νέες θέσεις εργασίας έως το 2050, ενώ σε 10 χρόνια η βιομηχανία μπορεί να αντιπροσωπεύει το 10% της αεροπορικής αγοράς της ΕΕ (περίπου 15 δισ. ευρώ ετησίως).

Διαβάστε επίσης: Πώς μπορείτε να πετάτε νόμιμα ένα drone στην Ελλάδα;

Ωστόσο, οι ισχύοντες κανόνες περιπλέκουν το διασυνοριακό εμπόριο σε αυτόν τον αναπτυσσόμενο τομέα. Ενώ τα βαριά drones εμπίπτουν στους γενικούς κανόνες αεροπορίας της ΕΕ, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη κάτω των 150 κιλών υπάγονται στο εθνικό δίκαιο, γεγονός που έχει οδηγήσει σε ασυνεπή πρότυπα μεταξύ των χωρών.

Τα αεροσκάφη κρύβουν επίσης κινδύνους για την ασφάλεια. Ακόμα και τα drones κάτω των 150 κιλών μπορούν να βλάψουν άλλα αεροσκάφη, να προκαλέσουν τραυματισμούς και να επιδεινώσουν την ατμοσφαιρική και ηχητική ρύπανση. Τα drones με κάμερες απειλούν επίσης την ιδιωτική ζωή καθώς είναι δυνατόν να καταγράφουν τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Τι είναι τα drones

Drone είναι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που δημιουργήθηκαν αρχικά για στρατιωτική χρήση. Σήμερα χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες όπως η φωτογραφία και η παραγωγή ταινιών, επιχειρήσεις διάσωσης, επιθεωρήσεις αγωγών και ψεκασμό καλλιεργειών.

Τι αλλάζει με τους νέους κανόνες

Οι νέοι κανόνες ισχύουν για όλα τα εξαρτήματα των drones, συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων και των τηλεχειριστηρίων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι φορείς εκμετάλλευσης και οι κατασκευαστές σέβονται την ασφάλεια, την προστασία της ιδιωτικής ζωής, τα προσωπικά δεδομένα και το περιβάλλον.

Θεσπίζεται επίσης κανόνας μέγιστου ύψους για την προστασία των ανθρώπων στο έδαφος αλλά και την προστασία των ατόμων που χρησιμοποιούν τον εναέριο χώρο για αθλητικές δραστηριότητες.

Η πρόσβαση σε περιοχές όπως αεροδρόμια, πρεσβείες, φυλακές και πυρηνικές εγκαταστάσεις θα περιοριστεί ή θα απαγορευθεί για λόγους ασφαλείας.

Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητο να σχεδιαστούν νέα αεροσκάφη για να ελαχιστοποιηθεί ο θόρυβος και η ατμοσφαιρική ρύπανση. Δείτε αναλυτικά εδώ.

Δείτε το κείμενο που εγκρίθηκε εδώ.

O τόπος παροχής - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 11

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ποινικός Κώδικας Ι