logo-print

Ειρηνοδικείο Αθηνών: Πώς θα λειτουργεί έως 31 Μαΐου με βάση τη νέα ΚΥΑ

18/05/2020

18/05/2020

Μελέτες Αστικού Δικονομικού και Διεθνους Δικονομικού Δικαίου τόμος ΙΙ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΜΕΛΕΤΏΝ​

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΚΡΙΔΟΥ

Ένδικα Μέσα και Ανακοπές - Β έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Με απόφαση του Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, καθορίζει ποιές λειτουργίες θα πραγματοποιούνται ως τις 31 Μαΐου, ημερομηνία έως την οποία παρατείνεται η αναστολή εργασιών.

Διαβάστε επίσης: Πρωτοδικείο Αθηνών: Πώς θα λειτουργήσουν οι γραμματείες από τις 19/5 - Αναλυτικές πληροφορίες

Αναλυτικά η απόφαση:

Το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών ,

Αφού έλαβε υπόψη την υπ΄αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340/15-5-2020 και ειδικότερα το άρθρο 4, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1857/15-5-2020, σύμφωνα με τη διάταξη του οποίου αποφασίστηκε η συνέχιση της αναστολής λειτουργίας των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, με τις αναφερόμενες σ΄ αυτό εξαιρέσεις, για το χρονικό διάστημα από 16.05.2020 έως και 31.05.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 24-4-2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού covid-19, αποφάσισε ότι από 16.05.2020 έως και 31-5-2020 ισχύουν τα εξής:

1) Θα συζητούνται συναινετικές προσημειώσεις υποθήκης με έγγραφη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4864/2020, κατά τα αναφερόμενα στην αμέσως προηγούμενη πράξη-ανακοίνωσή μας.

2) Θα πραγματοποιούνται δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητικής κατάσχεσης κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση, κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ, Ευρωπαϊκή Διαταγή δέσμευσης λογαριασμού, κατ΄ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, οι ανακλήσεις αυτών, καθώς και οι σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ. Θα προσδιορίζονται μέχρι 6 υποθέσεις ημερησίως οι οποίες θα συζητούνται κεχωρισμένως ανά ώρα.

3) Θα χορηγούνται ή θα ανακαλούνται προσωρινές διαταγές χωρίς κλήτευση του καθ΄ ου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, θα παρατείνονται μέχρις εκδόσεως αποφάσεως επί της αιτήσεως, οίκοθεν με απόφαση του Ειρηνοδίκη προσδιορισμού ασφαλιστικών μέτρων και συζήτησης προσωρινών διαταγών, ο οποίος θα βρίσκεται στο γραφείο 65 στο ισόγειο του κτιρίου του Ειρηνοδικείου Αθηνών, από ώρα 09.00 έως 14.00.

4) Εξάλλου, αποφασίζουμε ότι προς αποφυγή συνωστισμού και ταλαιπωρίας δικηγόρων, κοινού και εργαζομένων, και προκειμένου να τηρηθούν οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από την αρμόδια επιτροπή για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του νέου κορωνοϊου covid- 19,

4α) Τη Δευτέρα 18-5-2020, οι γραμματείες των τμημάτων (πλην του τμήματος ασφαλιστικών μέτρων) δεν θα εξυπηρετούν πληρεξούσιους δικηγόρους και κοινό.

4β) Από 19.5.2020, ημέρα Τρίτη, θα εφαρμοστεί σύστημα σταδιακής επανέναρξης και ελέγχου της προσέλευσης για κατάθεση δικογράφων τακτικής διαδικασίας και ειδικών διαδικασιών.

Η προσέλευση και η κατάθεση δικογράφων ανά ημέρα θα γίνεται με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού απόδειξης προείσπραξης του δικηγορικού συλλόγου («ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗΣ»), που εκδίδεται και προσκομίζεται με το υπό κατάθεση δικόγραφο.

Ειδικότερα, από 19.5.2020 θα γίνεται η προσέλευση πληρεξούσιων δικηγόρων για κατάθεση δικογράφων για τακτική και ειδικές διαδικασίες ως εξής :

Την 19-5-2020 θα γίνεται δεκτή κατάθεση δικογράφων που συνοδεύονται από απόδειξη προείσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου του οποίου ο αριθμός (Π######) έχει τελευταίο ψηφίο τον αριθμό μηδέν (0).

Την 20.5.2020 απόδειξη προείσπραξης με αριθμό που έχει τελευταίο ψηφίο τον αριθμό ένα (1).

Την 21.5.2020 απόδειξη προείσπραξης με αριθμό που έχει τελευταίο ψηφίο τον αριθμό δύο (2).

Την 22.5.2020 απόδειξη προείσπραξης με αριθμό που έχει τελευταίο ψηφίο τον αριθμό τρία (3).

Την 25.5.2020 απόδειξη προείσπραξης με αριθμό που έχει τελευταίο ψηφίο τον αριθμό τέσσερα (4).

Την 26.5.2020 απόδειξη προείσπραξης με αριθμό που έχει τελευταίο ψηφίο τον αριθμό πέντε (5).

Την 27.5.2020 απόδειξη προείσπραξης με αριθμό που έχει τελευταίο ψηφίο τον αριθμό έξι (6).

Την 28.5.2020 απόδειξη προείσπραξης με αριθμό που έχει τελευταίο ψηφίο τον αριθμό επτά (7).

Την 29.5.2020 απόδειξη προείσπραξης με αριθμό που έχει τελευταίο ψηφίο τον αριθμό οκτώ (8).

Την 1.6.2020 απόδειξη προείσπραξης με αριθμό που έχει τελευταίο ψηφίο τον αριθμό εννέα (9) και κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο (από 0 μέχρι 9) θα πραγματοποιείται η κατάθεση των δικογράφων των ως άνω διαδικασιών μέχρις εκδόσεως νεότερης ανακοίνωσής μας.

Η κατάθεση των ανωτέρω δικογράφων θα λαμβάνει χώρα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην κεντρική αίθουσα που βρίσκεται αμέσως μετά τον προθάλαμο της κεντρικής εισόδου του Ειρηνοδικείου, όπου οι πληρεξούσιοι δικηγόροι θα έχουν τη δυνατότητα ΜΟΝΟ να αφήσουν τον φάκελο, στον οποίο θα περιέχεται το εισαγωγικό δικόγραφο, το γραμμάτιο προείσπραξης, ένα απλό αντίγραφο του εισαγωγικού δικογράφου καθώς και τα αντίγραφα που θα φέρουν ΤΑΧΔΙΚ αξίας 2 Ευρώ και των οποίων την επικύρωση επιθυμούν. Η παράδοση των φακέλων θα γίνεται στον επιτετραμμένο υπάλληλο του τμήματος κατάθεσης που θα βρίσκεται στο σημείο για την παραλαβή των δικογράφων και κατά την παράδοση θα χορηγείται από αυτόν στον πληρεξούσιο δικηγόρο αποδεικτικό περί της παράδοσης του σχετικού δικογράφου. Η παραλαβή των επικυρωμένων αντιγράφων των δικογράφων αυτών θα γίνεται από το γραφείο 182 στον πρώτο όροφο του Ειρηνοδικείου την 4η εργάσιμη ημέρα από την παράδοση του φακέλου.

Έκαστος πληρεξούσιος δικηγόρος προσερχόμενος για κατάθεση δεν θα μπορεί να παραδώσει πέραν των δύο φακέλων κατά την προσέλευσή του.

5) Θα προσδιορίζονται αιτήσεις εκουσίας δικαιοδοσίας από δύο Ειρηνοδίκες Υπηρεσίας οι οποίοι θα βρίσκονται στα γραφεία 84β και 81 στο ισόγειο του Ειρηνοδικείου Αθηνών, από 8.30 μέχρι 14.30, καθημερινά, όπου και ο πληρεξούσιος δικηγόρος θα παραδίδει τον σχετικό φάκελο, πλήρη, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα για τις άλλες διαδικασίες, λαμβάνοντας ταυτόχρονα σχετικό αποδεικτικό παράδοσης του φακέλου.

Η προσέλευση και η κατάθεση δικογράφων εκουσίας δικαιοδοσίας ανά ημέρα, θα γίνεται με τον ίδιο ως άνω περιγραφόμενο για τις λοιπές διαδικασίες τρόπο, ήτοι με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού απόδειξης προείσπραξης του δικηγορικού συλλόγου («ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗΣ»), που εκδίδεται και προσκομίζεται με το υπό κατάθεση δικόγραφο.

Η παραλαβή των επικυρωμένων αντιγράφων των δικογράφων θα γίνεται από το γραφείο της γραμματείας της εκουσίας δικαιοδοσίας του Ειρηνοδικείου την 4η εργάσιμη ημέρα από την παράδοση του φακέλου. Αιτήματα για χορήγηση προσωρινών διαταγών θα εξυπηρετούνται δίχως την κοινοποίηση της αίτησης. Ως εκ τούτου η βασιμότητα ή μη του σχετικού αιτήματος θα κρίνεται από τους Ειρηνοδίκες Υπηρεσίας.

Θα κατατίθενται αιτήσεις για έκδοση κληρονομητηρίων και αιτήσεις που αφορούν σύσταση και τροποποίηση καταστατικών σωματείων στο αρμόδιο γραφείο.

Έκαστος προσερχόμενος για κατάθεση δεν θα μπορεί να παραδώσει πέραν των δύο φακέλων κατά την προσέλευσή του, τόσο για αιτήσεις εκουσίας δικαιοδοσίας όσο και για αιτήσεις που αφορούν κληρονομητήρια και σωματεία.

6) Θα κατατίθενται αιτήσεις του ν. 3869/2010 και 4605/2019. Δεν θα συζητούνται προσωρινές διαταγές που αφορούν αιτήσεις κατά τους ως άνω νόμους. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν ήδη χορηγηθεί επί αιτήσεων των ως ανω νόμων και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υποθέσεως, θα παρατείνονται οίκοθεν από τους Ειρηνοδίκες υπηρεσίας, οι οποίοι και θα ορίζουν κατά την κρίση τους το χρονικό διάστημα της παράτασης.

7) Δεν θα κατατίθενται κλήσεις υποθέσεων που ματαιώθηκαν κατά τον χρονικό διάστημα της αναστολής, ήτοι από 13-3-2020 και εφεξής, ΚΑΘΟΣΟΝ ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΟΙΚΟΘΕΝ. Ο τρόπος που θα πραγματοποιείται ο οίκοθεν επαναπροσδιορισμός θα προσδιοριστεί με νεότερη πράξη- ανακοίνωσή μας, μετά τη δημοσίευση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης.

Για την κατάθεση κλήσης υπόθεσης που ματαιώθηκε πριν την 13.3.2020 και σε κάθε περίπτωση που δεν απαιτείται η έκδοση γραμματίου προείσπραξης, η προσέλευση θα γίνεται με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού μητρώου του δικηγόρου που καταθέτει, κατ΄ ανάλογο τρόπο με όσα αναφέρονται παραπάνω.

Επί του παρόντος, ωστόσο, και μέχρι νεότερης ανακοίνωσής μας ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ τα εξής τμήματα καταθέσεων δικογράφων:

  1. Άσκησης πολιτικών ενδίκων μέσων (Εφέσεις-Αναιρέσεις)

  2. Κατάθεσης ποινικών ενδίκων μέσων στο Τμήμα Αρχείου και Ποινικών Ενδίκων Μέσων.

  3. Κατάθεσης Αίτησης Διαταγής Πληρωμής, Απόδοσης Χρήσης Μισθίου κλπ.

  4. Κατάθεσης προτάσεων και προσθήκης- αντίκρουσης νέας τακτικής διαδικασίας και προσθήκης- αντίκρουσης παλαιάς τακτικής διαδικασίας.

  5. Κλείσιμο φακέλων υποθέσεων που συζητήθηκαν μέχρι και τις 9-3-2020.

Επίσης, ενόψει της συνεχιζόμενης αναστολής των προθεσμιών δικαστικών και νομίμων για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων, καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων μέχρι και τις 31-5-2020 και των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και πλειστηριασμών

Α) Δεν θα πραγματοποιούνται δηλώσεις αποποίησης κληρονομίας

Β) Δεν θα λαμβάνονται δηλώσεις τρίτων

Γ) Δεν θα χορηγούνται αντίγραφα αποφάσεων που δημοσιεύτηκαν από 9-3-2020 και εφεξής, μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας των σαρωτών (scanners) και την εξασφάλιση ηλεκτρονικών υπογραφών προκειμένου η σχετική αποστολή αυτών να λαμβάνει χώρα ηλεκτρονικά. Γενικότερα, σχετικά με τη χορήγηση αντιγράφων αποφάσεων, πριν από την 9-3-2020, θα ακολουθήσει νεότερη πράξη-ανακοίνωσή μας, όταν θα διαπιστωθεί ότι συντρέχουν όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της υγείας πληρεξουσίων δικηγόρων, δικαστικών υπαλλήλων και κοινού.

Δ) Η παραγγελία και παραλαβή απογράφων αποφάσεων που έχουν εκδοθεί μέχρι και 6.3.2020 θα γίνεται μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας-παραγγελίας με το αρμόδιο τμήμα, ανάλογα με το είδος της διαδικασίας που αφορά η απόφαση. Για τα απόγραφα των υπολοίπων αποφάσεων που δημοσιεύθηκαν κατά τον χρόνο αναστολής αυτά θα χορηγηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο κατά τον τρόπο που θα οριστεί με νεότερη ανακοίνωση.

Ε) Όσον αφορά τα πιστοποιητικά, τα περισσότερα εξ αυτών (περί μη δημοσίευσης διαθήκης, περί μη αποποίησης κληρονομίας, περί μη άσκησης ενδίκων μέσων και ανακοπών και περί μη ανάκλησης κληρονομητηρίου) εκδίδονται μέσω του συστήματος www.solon.gov.gr, θα εξακολουθήσουν κατά το ως άνω χρονικό διάστημα (16-5-2020 έως και 31-5-2020) να λαμβάνονται μόνον ηλεκτρονικά, χωρίς φυσική παρουσία. Όσον αφορά τα υπόλοιπα που δεν εκδίδονται ηλεκτρονικά θα χορηγούνται σε χρόνο που θα ορίζεται από τους υπαλλήλους των αρμοδίων τμημάτων, κατόπιν τηλεφωνικής παραγγελίας ή αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος από τον αιτούντα.

Τέλος, δεν θα πραγματοποιείται θεώρηση γνησίου υπογραφής για τα συναινετικά διαζύγια, κατάθεση διαθηκών, λήψη ενόρκων βεβαιώσεων, παραλαβή προγραμμάτων πλειστηριασμών μέχρι εκδόσεως νεότερης πράξης-ανακοίνωσής μας.

Σχετικά με τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων δημόσιας υγείας για λοιμοξιογόνους παράγοντες ισχύει η με αριθμό πρωτοκόλλου 1656/27-4-2020 πράξη-ανακοίνωσή μας, στην οποία όλα τα τηρούμενα στο κτίριο του Ειρηνοδικείου Αθηνών μέτρα αναφέρονται αναλυτικά και τα οποία και πάλι θα είναι αναρτημένα στις εισόδους του κτιρίου, καθώς και στον προθάλαμο και στην κεντρική για το κοινό αίθουσα.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και το κοινό, θα εξυπηρετούνται καθημερινά, κατά τα προαναφερόμενα, από ώρα 8.30 μέχρι 14.30.

Πηγή: dsa.gr
Δίκαιο Κεφαλαιουχρικών Εταιριών Tόμος Ι

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης - Συμβολές Αστικού Νο 6

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑΤΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send