logo-print

Εκσυγχρονισμός διατάξεων σχετικά με το Εθνικό Τυπογραφείο και την «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως»

Διευκρινίσεις για τον χρόνο παραγωγής των έννομων συνεπειών της κυκλοφορίας του ΦΕΚ και άλλα ζητήματα

05/04/2019

05/04/2019

Mε έγγραφό του το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης ενημερώνει σχετικά με τις διατάξει του Νόμου 4590/2019, ο οποίος δημοσιεύθηκε στις 7 Φεβρουαρίου, και στον οποίο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις (Μέρος Τέταρτο, άρθρα 47-57) οι οποίες τροποποιούν διατάξεις του ν.3469/2006 (Α΄131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».

Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, με τις τροποποιήσεις αυτές αναβαθμίζεται το γενικό ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την έκδοση της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και τη λειτουργία του Εθνικού Τυπογραφείου.

Ειδικότερα επιδιώκεται η προσαρμογή του Εθνικού Τυπογραφείου στις σύγχρονες εκδοτικές και εκτυπωτικές ανάγκες των φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και η ενίσχυση της λειτουργικής δράσης του επί ζητημάτων παραγωγής, έκδοσης, κυκλοφορίας και διαχείρισης των τευχών του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ). Οι διατάξεις που τροποποιούνται ή αντικαθίστανται αφορούν:

1. στην αποστολή και στις εκδόσεις του Εθνικού Τυπογραφείου,

2. στην τήρηση αρχείου κειμένων και δοκιμίων,

3. στα τεύχη του ΦΕΚ και στο περιεχόμενό τους,

4. στη σύνταξη, στο περιεχόμενο και στην αποστολή κειμένων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ,

5. στoν χρόνο παραγωγής των έννομων συνεπειών από την κυκλοφορία του ΦΕΚ

6. στη δωρεάν διάθεση του ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή μέσω διαδικτύου.

Με γνώμονα την ποιότητα στις εκδόσεις και την προσφορά νέων προϊόντων και υπηρεσιών οπτικής επικοινωνίας και ιδίως την αξιόπιστη και έγκαιρη παραγωγή, έκδοση και κυκλοφορία των ΦΕΚ, τη βελτίωση της ποιότητας και της ευκρίνειας των δημοσιευμάτων τους και την εξασφάλιση της πρόσβασης στο περιεχόμενό τους, για την αποτελεσματικότερη κάλυψη των εκδοτικών αναγκών του Δημοσίου και την πληροφόρηση όλων των ενδιαφερομένων μέσω του ΦΕΚ, το Υπουργείο παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τα άρθρα (45-57) του Τέταρτου Μέρους του ν. 4590/2019.

Για τον χρόνο παραγωγής των έννομων συνεπειών της κυκλοφορίας του ΦΕΚ (άρθρο 55)

Με το άρθρο 55 το οποίο αντικαθιστά την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του ν.3469/2006, διευκρινίζεται ότι οι έννομες συνέπειες, παράγονται από την καταχώριση των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Με την καταχώριση στην ιστοσελίδα, η δημοσιευμένη πράξη καθίσταται προσιτή στους πολίτες και δημιουργείται τεκμήριο γνώσης αυτής.

Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον δεν είναι δυνατή η καταχώριση στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, για λόγους τεχνικούς ή ανωτέρας βίας, οι έννομες συνέπειες επέρχονται από τη δημοσίευση των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σε έντυπη μορφή. 

Για την αποστολή και τις εκδόσεις του Εθνικού Τυπογραφείου (άρθρα 47 και 48)

Ι) Με το άρθρο 47 με το οποίο αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν.3469/2006, οριοθετείται και διευρύνεται η αποστολή του Εθνικού Τυπογραφείου, προκειμένου να ανταποκρίνεται καλύτερα στις σύγχρονες εκδοτικές και εκτυπωτικές ανάγκες του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα στην ψηφιακή εποχή.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι το Εθνικό Τυπογραφείο έχει ως αποστολή, όχι μόνο τον σχεδιασμό και την εκτύπωση κάθε είδους εντύπων, αλλά και τον σχεδιασμό και την παραγωγή ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών οπτικής επικοινωνίας για την κάλυψη των αναγκών του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α΄101).

Επίσης αυξάνονται οι φορείς με τους οποίους το Εθνικό Τυπογραφείο δύναται να συνεργαστεί επί θεμάτων παροχής τεχνογνωσίας όπως με ανώτατα και τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, άλλες εκτυπωτικές μονάδες του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

ΙΙ) Με το άρθρο 48 αντικαθίσταται το άρθρο 2 του ν.3469/2006 το οποίο αναφέρεται στις λοιπές, πέραν του ΦΕΚ, εκδόσεις, προκειμένου το Εθνικό Τυπογραφείο να αντιστοιχηθεί καλύτερα στις σύγχρονες ανάγκες των φορέων του Δημοσίου για νέα προϊόντα και υπηρεσίες και να αποσαφηνιστεί η διαδικασία ανάθεσης εκδοτικών και λοιπών εργασιών σ΄ αυτό.

Για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος με τη νέα ρύθμιση παροτρύνονται οι φορείς του Δημοσίου να αναθέτουν εργασίες στο Εθνικό Τυπογραφείο, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό του.

Ειδικότερα στο άρθρο αυτό προβλέπεται ότι οι φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποβάλλουν αίτημα στο Εθνικό Τυπογραφείο για τον σχεδιασμό και την παραγωγή σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή των εκδόσεων τους στις οποίες περιλαμβάνονται, εκτός από κάθε είδους έντυπα, η δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού (video), λογοτύπων, ο σχεδιασμός ιστοσελίδων καθώς και άλλες εφαρμογές οπτικής επικοινωνίας.

Προβλέπεται επίσης οι Ανεξάρτητες Αρχές και τα Ελεγκτικά Σώματα του Δημοσίου να αναθέτουν προς εκτύπωση-έκδοση στο Εθνικό Τυπογραφείο κάθε είδους έκθεση και γενικά έκδοση που στηρίζει το έργο και την αποστολή τους.

Οι φορείς που αναθέτουν εκδοτικές και εκτυπωτικές εργασίες στο Εθνικό Τυπογραφείο αναλαμβάνουν το κόστος παραγωγής ή παρέχουν τα χρησιμοποιούμενα αναλώσιμα υλικά. Εάν φορείς του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα χαρακτηρίσουν, αιτιολογημένα, ως επείγουσα την έκδοση εντύπου τους, το Εθνικό Τυπογραφείο μπορεί να προμηθευτεί ή να διαθέσει από τις αποθήκες του την αναγκαία ποσότητα χάρτου, με χρέωση των φορέων αυτών.

Το κόστος παραγωγής ενός εντύπου, υπολογίζεται από τριμελή επιτροπή στελεχών του Εθνικού Τυπογραφείου και αφορά μόνο το κόστος των υλικών που απαιτούνται. Έτσι, υπολογίζεται το κόστος αγοράς του χάρτου που θα απαιτηθεί, το κόστος των εκτυπωτικών πλακών, η ποσότητα μελανιού και το κόστος συντήρησης των εκτυπωτικών και βιβλιοδετικών μηχανών. Ο γραφιστικός σχεδιασμός των εκδόσεων (ψηφιακών και έντυπων) και τα λοιπά ψηφιακά προϊόντα οπτικής επικοινωνίας (video, λογότυπα, ψηφιακά έντυπα και εφαρμογές), παρέχονται δωρεάν στους φορείς του δημόσιου τομέα από το Εθνικό Τυπογραφείο, δεδομένου ότι κατά κανόνα δεν απαιτούν προμήθεια υλικών.

Δείτε αναλυτικά το έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.