logo-print

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Κώδικας Δεοντολογίας και Κυβερνοασφάλειας για τα μέλη και το προσωπικό της

28/02/2020

28/02/2020

Αστική Ευθύνη λόγω παραβάσεων του δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ / ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΠΡΙΑΝΟΣ

Αστική Ευθύνη λόγω παραβάσεων του δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ / ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΠΡΙΑΝΟΣ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση για την έκδοση του Κώδικα Δεοντολογίας και Κυβερνοασφάλειας που ρυθμίζει τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων των μελών και του προσωπικού της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Σκοπός του Κώδικα είναι η ρύθμιση του τρόπου άσκησης των καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού και του προσωπικού των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Οι διατάξεις του Κώδικα προβλέπουν βασικές αρχές δεοντολογίας, έτσι ώστε, εντός του πλαισίου της κείμενης νομοθεσίας και των κανονιστικών διατάξεων, να διαφυλάσσεται η νομιμότητα και η αμεροληψία του έργου της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των οργανικών μονάδων της, να εξασφαλίζεται η εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και να προστατεύεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός στην αγορά.

Θεμελιώδεις αρχές

Σύμφωνα με τον Κώδικας, κατά την εκπλήρωση του έργου της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού διέπεται από τις εξής θεμελιώδεις αρχές: ανεξαρτησία, αμεροληψία, εχεμύθεια, επαγγελματισμός, διαφάνεια.

Τα μέλη και το προσωπικό των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού απέχουν από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη δύναται να πλήξει το κύρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού ή να διαταράξει τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της Επιτροπής Ανταγωνισμού και όσων έχουν οποιαδήποτε σχέση με αυτήν.

Τα μέλη και το προσωπικό των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού εκτελούν τα καθήκοντά τους σε συμμόρφωση με τις θεμελιώδεις αρχές και τις υποχρεώσεις τους και προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασκεδάσουν τυχόν υποψίες ενδεχόμενης παράβασής τους αμελλητί και χωρίς να απαιτείται προηγούμενη όχληση.

Σχέση με τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας - Χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Αρμόδιοι για την ενημέρωση των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι ο Πρόεδρός της και η εποπτευόμενη από τον ίδιο Γραμματεία Πρόεδρου, Αντιπρόεδρου και Εισηγητών. Απαγορεύεται στα λοιπά μέλη και το προσωπικό των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού να επικοινωνούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο με εκπροσώπους Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας για θέματα που αφορούν στην λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, εκτός αν τους έχει παρασχεθεί σχετική εντολή, γενική ή ειδική, από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Απαγορεύεται αυστηρά και σε κάθε περίπτωση η δια του Τύπου γνωστοποίηση του περιεχομένου καταγγελίας που υποβάλλεται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, καθώς και η προαναγγελία της διεξαγωγής έρευνας είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν καταγγελίας ή η ανακοίνωση του πορίσματος μιας έρευνας μέχρι την έκδοση της απόφασης του άρθρου 25 παράγραφος 1 του ν. 3959/2011.

Για την αποτελεσματικότερη ενημέρωση του κοινού, η Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί να διατηρεί λογαριασμούς σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Το περιεχόμενο των λογαριασμών αυτών διαχειρίζεται ο Πρόεδρος ή πρόσωπα που ορίζονται με απόφασή του.

Τα μέλη και το προσωπικό των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού οφείλουν να διαχειρίζονται τυχόν προσωπικούς λογαριασμούς σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με σύνεση και ευπρέπεια, τηρώντας την υποχρέωση εχεμύθειας.

Δεν διατυπώνουν ούτε επικροτούν, άμεσα ή έμμεσα, σχόλια τα οποία θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο το κύρος ή την αμεροληψία της Επιτροπής Ανταγωνισμού καθώς και σχόλια τα οποία μπορεί να είναι προσβλητικά για συγκεκριμένο κοινό.

Σύγκρουση συμφερόντων

Τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού δηλώνουν αμελλητί τυχόν οικονομικά ή άλλα συμφέροντα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο της εξέτασης μιας εκκρεμούσας υπόθεσης. Αναφορικά με τη γνωστοποίηση της προηγούμενης συναφούς επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ισχύει η υποχρέωση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν. 3959/2011.

Ως σύγκρουση συμφερόντων νοείται κάθε κατάσταση στην οποία κάποιο μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού έχει, άμεσα ή έμμεσα, προσωπικό συμφέρον οικονομικής ή μη φύσεως, το οποίο μπορεί εύλογα να θέσει υπό αμφισβήτηση την ικανότητά του να ενεργήσει με αμεροληψία και ανεξαρτησία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Ενδεικτικά, τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού μπορεί να περιέρχονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων: α) όταν ένα από τα μέρη ή άλλο συνδεόμενο με την υπόθεση πρόσωπο έχει την ιδιότητα του συζύγου ή συγγενούς τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία, μεν, γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου, δε, μέχρι και τετάρτου βαθμού, ή είναι πρόσωπο με το οποίο έχουν ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα· ή β) ενόψει της προηγούμενης επαγγελματικής δραστηριότητας τους· ή γ) ως αποτέλεσμα των οικονομικών τους συμφερόντων, όπως αυτά εκδηλώνονται, ιδίως μέσω της κατοχής διαφόρων ειδών χρηματοπιστωτικών μέσων σε επιχειρήσεις που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα σε εκκρεμούσα υπόθεση.

Μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού που περιέρχονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, αποκλείονται από την άσκηση των καθηκόντων τους στη σχετική υπόθεση, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 54/Β’/16.01.2013). Κριτήριο για την κατάφαση της σύγκρουσης συμφερόντων είναι ο βαθμός στον οποίο οι προαναφερθέντες παράγοντες ενδέχεται να επηρεάσουν την αμεροληψία του εκάστοτε μέλους.

Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού απέχουν από οποιαδήποτε, άμεση ή έμμεση, παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε υποθέσεις που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισμού, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή αρχών ανταγωνισμού άλλων χωρών. 6. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού απέχουν από οποιαδήποτε δραστηριότητα ασυμβίβαστη με την ιδιότητά τους, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 12 του ν. 3959/2011.

Δείτε αναλυτικά τον Κώδικα, όπως δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Η διαιτησία των επιμελητηρίων

ΕΛΕΝΗ ΤΡΟΒΑ

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ - Ερμηνεία Κατ΄άρθρο - 5η έκδοση