logo-print

Ευθύνη του Τύπου: Τροποποιούνται οι διατάξεις του Ν. 1178/1981 - Τι αλλάζει

Αντικειμενική ευθύνη και μετόχων ή εταίρων, σε περίπτωση ιδιοκτησίας του εντύπου από νομικό πρόσωπο, και επιβολή διοικητικού προστίμου σε περίπτωση παραβίασης των προτεινόμενων μέτρων

22/03/2022

11/04/2022

Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως ΙΙΙ/α Β έκδοση
Αγωγή περί κλήρου

Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0", Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Οι προτεινόμενες διατάξεις αφορούν στην ευθύνη του τύπου αφενός, με την τροποποίηση του άρθρου μόνου του Ν. 1178/1981, και στο επίδομα μετάβασης εργαζομένων της Ε.Ρ.Τ. σε εμπόλεμη περιοχή αφετέρου.

Αναφορικά με το άρθρο 1 (ευθύνη του τύπου), σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, εισάγεται αντικειμενική ευθύνη και για τους μετόχους ή τους εταίρους, που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, το ήμισυ τουλάχιστον των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων, σε περίπτωση που ιδιοκτήτης του εντύπου είναι νομικό πρόσωπο. Επιπλέον, λαμβάνονται μέτρα που εξασφαλίζουν τη συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων για την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται από την αστική και ποινική νομοθεσία, σε περιπτώσεις προσβολής εννόμων αγαθών, όπως αυτών της προσωπικότητας και της τιμής, μέσω δημοσιευμάτων εντύπων. Προς αυτή την κατεύθυνση, επιβάλλεται ο ορισμός διευθυντή και διευθυντή σύνταξης που είναι μέλη επαγγελματικού σωματείου δημοσιογράφων, όπως επίσης η αναγραφή στο έντυπο της εφημερίδας του νομίμου εκπροσώπου, του διευθυντή και του διευθυντή σύνταξης, όπως επίσης του μετόχου ή εταίρου που κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, το ήμισυ τουλάχιστον των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων. Προβλέπεται δε η επιβολή διοικητικού προστίμου σε περίπτωση παραβίασης των προτεινόμενων διατάξεων, τα οποία επιβάλλονται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), ανεξάρτητη αρχή που απολαμβάνει εγγυήσεων προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.

Με την εν λόγω διάταξη, επιχειρείται η άμεση ρύθμιση του υφιστάμενου κενού αποτελεσματικής απόδοσης ευθυνών και στους μετόχους ή εταίρους των επιχειρήσεων εντύπων μέσων, ενώ, μακροπρόθεσμα, στοχεύει στην εκπλήρωση της αποστολής του τύπου, μέσω της αντικειμενικής και αξιόπιστης ενημέρωσης, που ικανοποιεί την αξίωση του πληροφορείσθαι του κοινού και τη διασφάλιση της διαφανούς και δεοντολογικής λειτουργίας των εντύπων.

Περαιτέρω, η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 2 αντιμετωπίζει το ζήτημα της μη καταβολής επιδόματος μετάβασης σε εμπόλεμη περιοχή σε όλες τις ειδικότητες εργαζομένων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., που έχουν μεταβεί για υπηρεσία στην εμπόλεμη περιοχή της Ουκρανίας, προκειμένου να εκπληρώσουν τα εργασιακά τους καθήκοντα και να καλυφθούν τα διαδραματιζόμενα γεγονότα, τα οποία μεταδίδονται ραδιοτηλεοπτικώς, πολλές φορές υπό εξαιρετικά αντίξοες και επικίνδυνες συνθήκες.

Σκοπός της εν λόγω διάταξης είναι η διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης μεταξύ όλων των ειδικοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και η έμπρακτη αναγνώριση της εκπλήρωσης των εργασιακών τους καθηκόντων υπό αντίξοες και εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες.

Πιο αναλυτικά, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι οι εξής:

Άρθρο 1 - Ευθύνη του τύπου - Τροποποίηση παρ. 1 και προσθήκη παρ. 3Α στο άρθρο μόνο του ν. 1178/1981

1. Στην παρ. 1 του άρθρου μόνου του ν. 1178/1981 (Α' 187) προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Σε περίπτωση ιδιοκτησίας από νομικό πρόσωπο εντύπου που εκδίδεται και διανέμεται στην Ελλάδα, και εφόσον η αξίωση της παρούσας δεν καλύπτεται για οποιονδήποτε λόγο από την εταιρεία, υπέχει την ίδια υποχρέωση ο μέτοχος ή εταίρος που κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, το ήμισυ τουλάχιστον των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων.».

2. Στο άρθρο μόνο του ν. 1178/1981 προστίθεται παρ. 3Α ως εξής:

«3Α. α) Σε κάθε εφημερίδα που εκδίδεται και διανέμεται στην Ελλάδα ορίζονται διευθυντής και διευθυντής σύνταξης, οι οποίοι αμφότεροι είναι μέλη επαγγελματικού σωματείου δημοσιογράφων. Σε περίπτωση κυκλοφορίας φύλλου κατά παράβαση του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, κάθε φορά, διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

β) Στο έντυπο της εφημερίδας που εκδίδεται και διανέμεται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του εάν ο ιδιοκτήτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και της εταιρικής μορφής με την οποία λειτουργεί, αναγράφονται ο νόμιμος εκπρόσωπος, ο διευθυντής και ο διευθυντής σύνταξης. Σε περίπτωση κυκλοφορίας φύλλου κατά παράβαση του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, κάθε φορά, διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

γ) Στο έντυπο της εφημερίδας που εκδίδεται και διανέμεται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του εάν ο ιδιοκτήτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και της εταιρικής μορφής με την οποία λειτουργεί, αναγράφεται ο μέτοχος ή εταίρος που κατέχει άμεσα ή έμμεσα το ήμισυ τουλάχιστον των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων. Σε περίπτωση κυκλοφορίας φύλλου κατά παράβαση του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, κάθε φορά, διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

δ) Οι αποφάσεις επιβολής προστίμου των περ. α) έως γ) αποτελούν νόμιμο τίτλο για τη βεβαίωση του χρέους από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία συντελείται μετά την αποστολή του χρηματικού καταλόγου στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία κατά το άρθρο 2 του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α' 90). Τα βεβαιωμένα πρόστιμα της παρούσας παραγράφου παρακρατούνται από τα πρακτορεία διανομής τύπου και αποδίδονται αμελλητί. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η απόδοση του ποσού των προστίμων προηγείται οποιοσδήποτε κατάσχεσης εις χείρας του πρακτορείου από τρίτο ή εκχώρησης απαίτησης σε τρίτο. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης ρυθμίζεται η διαδικασία παρακράτησης και απόδοσης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

ε) Για την αξιολόγηση της δυσχερώς επανορθώσιμης ή ανεπανόρθωτης βλάβης της εφημερίδας στο πλαίσιο αιτήματος προσωρινής δικαστικής προστασίας κατά πράξεων επιβολής προστίμου της παρούσας παραγράφου προσμετράται η οικονομική κατάσταση του μετόχου ή εταίρου που κατέχει άμεσα ή έμμεσα το ήμισυ τουλάχιστον των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων. Για την αξιολόγηση της συνδρομής του δημοσίου συμφέροντος στο πλαίσιο αιτήματος προσωρινής δικαστικής προστασίας κατά πράξεων επιβολής προστίμου λαμβάνονται υπόψη καταδίκες σε βάρος της εφημερίδας για διασπορά ψευδών ειδήσεων και συκοφαντική δυσφήμηση.

3. Το παρόν άρθρο ισχύει από 1ης.4.2022.»

Άρθρο 2 - Επίδομα μετάβασης εργαζομένων Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε εμπόλεμη περιοχή

1. Το επίδομα μετάβασης σε εμπόλεμη περιοχή, που προβλέπεται στο άρθρο 7 της υπ. αρ. 1177/22.4.2019 (Β' 1447) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εξωτερικών, Προστασία του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Υγείας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού καταβάλλεται στους εργαζόμενους της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και ανεξαρτήτως του κλάδου και της ειδικότητάς τους, που μεταβαίνουν σε εμπόλεμη περιοχή και για όσο χρόνο παραμένουν σε αυτή.

2. Το παρόν άρθρο ισχύει από τις 24.2.2022.

Δείτε την τροπολογία στο hellenicparliament.gr

Ενοχικό Δίκαιο Ειδικό Μέρος
Το δικαίωμα ιδιοκτησίας και η αναγκαστική απαλλοτρίωση -Κατ άρθρο ερμηνεία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ