logo-print

Geo-blocking: Το Συμβούλιο της ΕΕ συμφωνεί να άρει τους φραγμούς για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Σχέδιο κανονισμού που απαγορεύει τον αδικαιολόγητο γεωγραφικό αποκλεισμό μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ

Δικαιοδοσία και Εκτέλεση επί διασυνοριακών ευρπωαϊκών οικογενειακών διαφορών

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

Στις 28 Νοεμβρίου 2016, το Συμβούλιο συμφώνησε για σχέδιο κανονισμού που απαγορεύει τον αδικαιολόγητο γεωγραφικό αποκλεισμό μεταξύ κρατών μελών.

Ο γεωγραφικός αποκλεισμός είναι μια πρακτική διακριτικής μεταχείρισης που αφαιρεί από πελάτες του διαδικτύου τη δυνατότητα πρόσβασης και αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών σε δικτυακό τόπο που εδρεύει σε άλλο κράτος μέλος.

Σκοπός του σχεδίου κανονισμού είναι να εξαλείψει τις διακρίσεις με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών και να δώσει ώθηση στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

«Οι επιγραμμικές αγορές από άλλη χώρα της ΕΕ κατά τον ίδιο τρόπο με τους εγχώριους πελάτες είναι κάτι που πολλοί πολίτες σήμερα θεωρούν αναμενόμενο. Οι νέοι κανόνες για την απαγόρευση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού θα βελτιώσουν σημαντικά την οικονομία του ηλεκτρονικού εμπορίου και θα προσφέρουν στους πολίτες πρόσβαση σε μεγαλύτερη επιλογή αγαθών και υπηρεσιών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν υπάρχει εγγύηση της ασφάλειας και εμπιστοσύνη τόσο για τους αγοραστές όσο και για τους πωλητές. Με την απόφασή μας σήμερα, η οποία επετεύχθη μόλις μερικούς μήνες μετά την υποβολή της πρότασης, προετοιμάσαμε το έδαφος για ταχεία έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Κοινοβούλιο και ενδεχόμενη ολοκλήρωσή τους το επόμενο έτος».

Η συμφωνία επετεύχθη με ειδική πλειοψηφία. Θα αποτελέσει την κοινή θέση του Συμβουλίου για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ.

Τα κύρια στοιχεία του κειμένου του Συμβουλίου έχουν ως εξής:

Στόχος και πεδίο εφαρμογής

Κύριος στόχος της πρότασης είναι η αποτροπή των διακρίσεων για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε τιμές, πωλήσεις ή όρους πληρωμής κατά την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Το πεδίο εφαρμογής της είναι σύμφωνο με την Οδηγία για τις Υπηρεσίες, η οποία εξαιρεί ορισμένες δραστηριότητες όπως οι χρηματοπιστωτικές, οπτικοακουστικές, μεταφορικές και κοινωνικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.

Οι νέοι κανόνες θα είναι σύμφωνοι με τη λοιπή νομοθεσία της ΕΕ που ισχύει για τις διασυνοριακές πωλήσεις, όπως οι κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και η ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις, ιδίως οι κανονισμοί Ρώμη Ι και Βρυξέλλες Ι.

Ισότιμη πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι έμποροι δεν θα μπορούν πλέον να προβαίνουν σε διακρίσεις μεταξύ πελατών όσον αφορά τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των τιμών, που προσφέρουν για τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών σε τρεις περιπτώσεις. Οι περιπτώσεις αυτές είναι όταν ο έμπορος:

1. πωλεί αγαθά που παραδίδονται σε κράτος μέλος στο οποίο ο έμπορος προσφέρει παράδοση ή συλλέγονται σε τόπο που έχει συμφωνηθεί με τον πελάτη·

2. προσφέρει υπηρεσίες που παρέχονται με ηλεκτρονικά μέσα, όπως υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, υπηρεσίες αποθήκευσης δεδομένων, φιλοξενία ιστοσελίδων και παροχή τειχών προστασίας (firewalls). Δεν θα ισχύει για υπηρεσίες των οποίων το κύριο χαρακτηριστικό είναι η παροχή πρόσβασης σε προστατευόμενα έργα πνευματικής ιδιοκτησίας ή σε άλλα προστατευόμενα αντικείμενα ή χρήσης τους, ή η πώληση προστατευόμενων έργων πνευματικής ιδιοκτησίας σε άυλη μορφή, όπως τα ηλεκτρονικά βιβλία ή η επιγραμμική μουσική·

3. παρέχει υπηρεσίες που λαμβάνονται από τον πελάτη στη χώρα όπου ο έμπορος ασκεί τη δραστηριότητά του, όπως διαμονή σε ξενοδοχεία, αθλητικές εκδηλώσεις, ενοικίαση αυτοκινήτων και εισιτήρια εισόδου σε μουσικά φεστιβάλ ή πάρκα αναψυχής.

Σε αντίθεση με τις διακρίσεις ως προς τις τιμές, η διαφοροποίηση των τιμών δεν θα απαγορεύεται, έτσι ώστε οι έμποροι να είναι ελεύθεροι να προσφέρουν διαφορετικούς γενικούς όρους πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων των τιμών, και να στοχεύουν ορισμένες ομάδες πελατών σε συγκεκριμένες περιοχές.

Επιπλέον, οι έμποροι δεν θα είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν αγαθά σε πελάτες εκτός του κράτους μέλους στο οποίο παρέχουν παράδοση.

Πράξεις πληρωμής

Ο κανονισμός απαγορεύει την αδικαιολόγητη διακριτική μεταχείριση πελατών όσον αφορά τα μέσα πληρωμής. Οι έμποροι δεν θα επιτρέπεται να εφαρμόζουν διαφορετικούς όρους πληρωμής για τους πελάτες για λόγους που σχετίζονται με την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης.

Μη διακριτική μεταχείριση για την πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους ηλεκτρονικού εμπορίου

Οι έμποροι δεν θα μπορούν να εμποδίζουν ή να περιορίζουν την πρόσβαση πελατών στη επιγραμμική διεπαφή τους για λόγους ιθαγένειας ή τόπου διαμονής.

Θα πρέπει να παρέχεται σαφής εξήγηση στην περίπτωση που ο έμπορος εμποδίζει ή περιορίζει την πρόσβαση πελατών ή κατευθύνει τους πελάτες σε διαφορετική έκδοση της επιγραμμικής διεπαφής.

Παθητικές πωλήσεις

Σύμφωνα με τη γενική προσέγγιση, ορισμένες εξαιρέσεις που επιτρέπονται από τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού της ΕΕ θα παραμείνουν σε ισχύ. Ένα παράδειγμα είναι όταν οι έμποροι δεσμεύονται από συμφωνία με τον προμηθευτή τους να περιορίσουν τις παθητικές πωλήσεις (δηλ. πωλήσεις κατά τις οποίες ο εμπορευόμενος δεν επιζητεί ενεργά δοσοληψίες με τον πελάτη). Στις περιπτώσεις αυτές, ο νέος κανονισμός δεν θα ισχύει.

Επόμενα βήματα

Θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις μεταξύ του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, μόλις το Κοινοβούλιο συμφωνήσει για τη θέση του.

Ιστορικό

Η Επιτροπή υπέβαλε την αρχική πρόταση στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 25 Μαΐου 2016. Βασίζεται στο άρθρο 114 της συνθήκης για την ΕΕ.

Υποβλήθηκε μαζί με συμπληρωματικές νομοθετικές προτάσεις για τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων και την αναθεώρηση του κανονισμού για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών, με σκοπό να προσεγγίσει την ολοκλήρωση μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 25ης και 26ης Ιουνίου 2015, υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά και ζήτησε να αναληφθούν δράσεις για την εφαρμογή βασικών στοιχείων της στρατηγικής, συμπεριλαμβανομένης της άρσης των εμποδίων που εξακολουθούν να παραμένουν για την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται μέσω διαδικτύου, και την αντιμετώπιση της αδικαιολόγητης διακριτικής μεταχείρισης λόγω γεωγραφικής θέσης.

Περιουσιακά Εγκλήματα απλό

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΔΑΜ ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗΣ

Η ευθύνη του εκχωρητή απαίτησης κατά τα άρθρα 467-468 ΑΚ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ