logo-print

Χαλλούμι: Δεκτή η προσφυγή της κυπριακής ένωσης δικαιούχου του συλλογικού σήματος κατά σουηδικής εταιρίας

Γεν. Δικαστήριο ΕΕ: «Υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ του συλλογικού σήματος HALLOUMI και του σημείου “GRILLOUMI” για υπηρεσίες εστίασης»

22/04/2021

22/04/2021

Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΚΟΜΝΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ

Η Ποιοτική Ιδιαιτερότητα της Ενωσιακής Έννομης Τάξης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος

Με τη δημοσιευθείσα στις 21-04-2021 απόφασή του, το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΔΕΕ) αποφάνθηκε ότι υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ του συλλογικού σήματος HALLOUMI και του λεκτικού σημείου GRILLOUMI το οποίο προσδιορίζει υπηρεσίες εστίασης σουηδικής εταιρίας.  

Συγκεκριμένα, το ΓΔΕΕ έκανε δεκτή την προσφυγή της κυπριακής ένωσης κρίνοντας ότι το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) εσφαλμένα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υφίσταται κίνδυνος συγχύσεως μεταξύ των αντιπαρατιθέμενων σημείων και έτσι ακύρωσε την απόφασή του.

Ιστορικό της υπόθεσης

Στις 25 Οκτωβρίου 2016 η εταιρία Fontana Food AB (Tyresö, Σουηδία) υπέβαλε αίτηση καταχώρισης στο EUIPO του λεκτικού σημείου GRILLOUMI, ως σήματος της ΕΕ, για υπηρεσίες εστίασης που εμπίπτουν στην κλάση 43 κατά την έννοια του Διακανονισμού της Νίκαιας για τη διεθνή ταξινόμηση των προϊόντων και των υπηρεσιών ενόψει καταχώρισης των σημάτων, της 15ης Ιουνίου 1957.  

Στις 2 Φεβρουαρίου 2017, η κυπριακή ένωση Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Ίδρυμα για την Προστασία του Παραδοσιακού Τυριού της Κύπρου Ονομαζόμενου «Χαλλούμι») ζήτησε την κήρυξη ακυρότητας του σήματος αυτού, βασιζόμενη στο προγενέστερο συλλογικό σήμα της ΕΕ HALLOUMI, το οποίο είχε καταχωριστεί τον Ιούλιο του 2000 για προϊόντα της κλάσης 29 που αντιστοιχούν στην περιγραφή «τυριά».

Στις 15 Μαΐου 2018, η αίτηση για την κήρυξη ακυρότητας απορρίφθηκε με απόφαση του τμήματος ακυρώσεων του EUIPO. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους, η κυπριακή ένωση προσέφυγε κατά της τελευταίας απόφασης. Ωστόσο, στις 29 Μαΐου 2019 με απόφαση του τετάρτου τμήματος προσφυγών του EUIPO απορρίφθηκε η προσφυγή της κυπριακής ένωσης, με την αιτιολογία ότι δεν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ των αντιτιθέμενων σημάτων. Κατά το EUIPO, πρώτον, καλύπτουν διαφορετικά προϊόντα και υπηρεσίες. Εάν οι υπηρεσίες που καλύπτονται από το επίδικο σήμα θα μπορούσαν να θεωρηθούν παρόμοιες με προϊόντα διατροφής λόγω συμπληρωματικής σχέσης, η ύπαρξη τέτοιας σχέσης δεν αποδείχτηκε όσον αφορά τα τυριά. Δεύτερον, το προγενέστερο σήμα δεν έχει ενισχυμένο διακριτικό χαρακτήρα.

Η κυπριακή ένωση ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου ζητεί την ακύρωση αυτής της απόφασης του EUIPO, επικαλούμενη την παράβαση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με την απόφασή του αυτή, το Γενικό Δικαστήριο υπενθύμισε, καταρχάς, ότι ο κίνδυνος σύγχυσης προϋποθέτει ότι τόσο τα αντιτιθέμενα σήματα όσο και τα προσδιοριζόμενα από αυτά προϊόντα ή υπηρεσίες είναι πανομοιότυπα ή παρόμοια.

Για την εκτίμηση της ομοιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών των αντιτιθέμενων σημάτων, το Γενικό Δικαστήριο παρατήρησε ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι ασκούντες επιρροή παράγοντες που χαρακτηρίζουν τη σχέση τους, ειδικότερα δε η φύση, ο προορισμός, η χρήση, καθώς και ο ανταγωνιστικός ή συμπληρωματικός χαρακτήρας τους. Εν προκειμένω, τα προϊόντα, τυριά που προσδιορίζει το προγενέστερο σήμα, και οι υπηρεσίες εστίασης που καλύπτει το επίδικο σήμα δεν είναι πανομοιότυπα και δεν αμφισβητείται ότι, ενόψει της φύσης τους, του προορισμού τους και της χρήση τους, δεν είναι παρόμοια.

Ωστόσο, το Γενικό Δικαστήριο διαπίστωσε ότι οι υπηρεσίες εστίασης χρησιμοποιούν απαραίτητα προϊόντα της κλάσης 29, μεταξύ των οποίων τα τυριά, με αποτέλεσμα να υπάρχει συμπληρωματικότητα μεταξύ των υπηρεσιών αυτών με τα προϊόντα αυτά. Τα τυριά μπορούν να προσφερθούν στην πελατεία πολλών εστιατορίων είτε ως συστατικό των γευμάτων είτε ως έχουν σε εστιατόρια η δραστηριότητα των οποίων δεν περιορίζεται μόνον στην παρασκευή και το σερβίρισμα μαγειρεμένων φαγητών, αλλά συνίσταται  επίσης στην πώληση τροφίμων για κατανάλωση εκτός του σημείου πώλησής τους. Τέτοια προϊόντα συνδέονται άμεσα με τις υπηρεσίες εστίασης.

Η σχέση συμπληρωματικότητας μεταξύ των τυριών και των υπηρεσιών εστίασης οδηγεί στην διαπίστωση ότι υπάρχει ορισμένος βαθμός ομοιότητας μεταξύ των υπηρεσιών και των προϊόντων που καλύπτουν τα αντιτιθέμενα σήματα. Η ύπαρξή τέτοιου βαθμού ομοιότητας δεν αποκλείει εκ προοιμίου ότι το ενδιαφερόμενο κοινό μπορεί να θεωρήσει ότι τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες έχουν την ίδια εμπορική προέλευση.

Συνεπώς, το EUIPO κακώς θεώρησε ότι αυτά τα προϊόντα και οι υπηρεσίες δεν ήταν παρόμοια, και, ως εκ τούτου, εσφαλμένα έκρινε ότι δεν υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ των αντιτιθέμενων σημείων

Εν κατακλείδι, το Γενικό Δικαστήριο έκανε δεκτή την προσφυγή της κυπριακής ένωσης και ακύρωσε την απόφαση του EUIPO.

Γίνεται υπόμνηση ότι τα σήματα της Ένωσης και τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα σήματα της Ένωσης συνυπάρχουν με τα εθνικά σήματα. Τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα συνυπάρχουν με τα εθνικά σχέδια και υποδείγματα. Οι αιτήσεις καταχωρίσεως σημάτων της Ένωσης και κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων απευθύνονται στο EUIPO. Οι προσφυγές κατά των σχετικών αποφάσεων ασκούνται ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου.

Υπενθυμίζεται ακόμα ότι κατά της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου και εντός δύο μηνών και δέκα ημερών από της κοινοποιήσεώς της μπορεί να ασκηθεί αναίρεση ενώπιον του Δικαστηρίου, περιοριζόμενη σε νομικά ζητήματα. Η αίτηση αναιρέσεως θα υποβληθεί σε διαδικασία προηγούμενης εγκρίσεως της εξετάσεώς της. Προς τούτο, πρέπει να συνοδεύεται από αίτηση για την έγκριση της εξετάσεώς της, η οποία να εκθέτει το σημαντικό ζήτημα ή τα σημαντικά ζητήματα που εγείρει η αναίρεση για την ενότητα, τη συνοχή ή την εξέλιξη του δικαίου της Ένωσης.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης είναι διαθέσιμο στα γαλλικά και στα αγγλικά στην ιστοσελίδα CURIA

Η νομολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Δημόσιες Συμβάσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ /ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ​

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΟΥΠΑ-ΡΕΓΚΑΚΟΥ

Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατά τον κανονισμό 655/2014

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΖΟΥΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

send