logo-print

Κάμερες στα γήπεδα: Τι προβλέπεται στις νέες διατάξεις για την οπαδική βία

Η μη τήρηση των απαιτήσεων λειτουργίας του συστήματος επιτήρησης επιφέρει τη διεξαγωγή της αθλητικής συνάντησης χωρίς φιλάθλους

11/01/2024

12/01/2024

Δίκαιο πληροφορικής - E έκδοση
Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Νέες ρυθμίσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων βιντεοεπιτήρησης περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τίτλο «Λήψη μέτρων για την αποτροπή, αντιμετώπιση και την καταπολέμηση της βίας στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού», που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Οι ρυθμίσεις αυτές έρχονται ως τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου του άρθρου 41Ε ν.2725/1999, το οποίο και αντικαθιστούν. Σημαντική διαφοροποίηση από το προηγούμενο πλαίσιο αποτελούν ο ρητός καθορισμός των σημείων στα οποία εγκαθίστανται υποχρεωτικά τα «ηλεκτρονικά συστήματα εποπτείας», αλλά και η πρόβλεψη για τη διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων χωρίς φιλάθλους, στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί από την κατά τόπον αρμόδια αστυνομική αρχή η μη σύννομη λειτουργία του συστήματος.

Αναλυτικότερα, η προτεινόμενη διάταξη έχει ως εξής:

Άρθρο 7

Ηλεκτρονική εποπτεία αθλητικών εγκαταστάσεων – Αντικατάσταση άρθρου 41Ε ν. 2725/1999

Το άρθρο 41Ε του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί της ηλεκτρονικής εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 41Ε

Ηλεκτρονική εποπτεία αθλητικών εγκαταστάσεων

1. Στις αθλητικές εγκαταστάσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται ως έδρες από τις Α.Α.Ε. που συμμετέχουν στα επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1) και καλαθοσφαίρισης της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Basket League), για τη διεξαγωγή των αθλητικών συναντήσεων των παραπάνω εθνικών πρωταθλημάτων, των διοργανώσεων των Κυπέλλων Ελλάδος και των διεθνών διοργανώσεων, στις οποίες μετέχουν οι ως άνω Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρείες (Α.Ε.Ε.), καθώς και για τις αθλητικές συναντήσεις των εθνικών ομάδων ανδρών των δύο (2) παραπάνω επαγγελματικά οργανωμένων αθλημάτων, τοποθετούνται και λειτουργούν ηλεκτρονικά συστήματα εποπτείας των χώρων και των προσώπων που ευρίσκονται σε αυτές.

Με τα ανωτέρω συστήματα πραγματοποιείται λήψη, αποθήκευση, επεξεργασία και αναπαραγωγή εικόνας ή εικόνας και ήχου πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη μίας (1) αθλητικής συνάντησης. Τα ηλεκτρονικά συστήματα του πρώτου εδαφίου καλύπτουν τουλάχιστον τους εξής χώρους, εντός και εκτός της αθλητικής εγκατάστασης:

α) όλα τα σημεία εισόδου και εξόδου,

β την εξωτερική περίμετρό της,

γ) το σύνολο των κερκίδων (εξέδρες),

δ) τις σκάλες και τους διαδρόμους,

ε) τους χώρους των κυλικείων,

στ) τους χώρους που προορίζονται για την εγκατάσταση των συνεργείων τηλεοπτικής μετάδοσης και φιλοξενίας των εκπροσώπων του τύπου,

ζ) τα σημεία αποβίβασης των αποστολών των διαγωνιζόμενων ομάδων και των διαιτητών,

η) τους διαδρόμους που οδηγούν στα αποδυτήρια των αθλητών και των διαιτητών,

θ) την είσοδο των αθλητών στον αγωνιστικό χώρο και

ι) άλλους χώρους δυνητικού κινδύνου ή κρίσιμων υποδομών, όπως γεννήτριες.

2. Αποκλειστικός σκοπός της λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων της παρ. 1 είναι η αντιμετώπιση πράξεων βίας και αξιόποινων εν γένει πράξεων με αφορμή αθλητικές συναντήσεις. Απαγορεύεται η χρήση των συστημάτων και των δεδομένων που παράγουν για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Για την εγκατάσταση και λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων στις αθλητικές εγκαταστάσεις, οι φίλαθλοι ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο και ιδίως κατά την έκδοση του εισιτηρίου, καθώς και με ανακοίνωση από τα μεγάφωνα πριν από την έναρξη της αθλητικής συνάντησης.

3. Η χρήση και η λειτουργία των συστημάτων της παρ. 1 εποπτεύονται από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), στην οποία ανήκει και η ευθύνη της επεξεργασίας και φύλαξης των δεδομένων που αυτά παράγουν. Τα δεδομένα που προκύπτουν από τη λειτουργία των συστημάτων της παρ. 1, εφόσον σε αυτά έχουν καταγραφεί πράξεις βίας και γενικώς αξιόποινες ή πειθαρχικώς ελεγκτέες πράξεις, γνωστοποιούνται το αργότερο εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη συλλογή τους, από την ΕΛ.ΑΣ. στη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.), το οικείο πειθαρχικό όργανο και κατά περίπτωση στις αρμόδιες ανακριτικές και δικαστικές αρχές.

4. Τα συστήματα ηλεκτρονικής εποπτείας που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι τοποθετημένα σε αθλητική εγκατάσταση, είτε δυνάμει σύμβασης που είχε συνάψει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) είτε με δαπάνες του φορέα που είναι ιδιοκτήτης της εγκατάστασης, είτε με φροντίδα και δαπάνες της Α.Α.Ε. της παρ. 1 που κάνει χρήση της εγκατάστασης, παραχωρούνται κατά χρήση στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται στις Α.Α.Ε. της παρ. 1. Οι τελευταίες οφείλουν, με δικές τους δαπάνες, να διασφαλίσουν την κατά τα ανωτέρω σύννομη και κανονική λειτουργία τους, ώστε να καλύπτουν τουλάχιστον τους χώρους, εντός και εκτός της εγκατάστασης, που περιγράφονται στην παρ. 1, να πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται δυνάμει της απόφασης της περ. α) της παρ. 8, να είναι συμβατά και συνδέσιμα με οποιοδήποτε κεντρικό σύστημα τηρεί η αστυνομική αρχή και να τα συντηρούν εφεξής, βαρυνόμενες αποκλειστικά με κάθε απαραίτητη δαπάνη. Εφεξής η ευθύνη για την εγκατάσταση και τη συντήρηση του συστήματος της παρ. 1, ανήκει στην Α.Α.Ε. που συμμετέχει στις διοργανώσεις της παρ. 1. Η εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων της υπεύθυνης Α.Α.Ε. βεβαιώνεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή τόσο πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου ενόψει της χορήγησης του πιστοποιητικού της παρ. 3 του άρθρου 77Α, όσο και κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8.

5. Χωρίς τη βεβαίωση του τέταρτου εδαφίου της παρ. 4 δεν είναι δυνατή η χορήγηση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 77Α. Αν κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου διαπιστωθεί η μη σύννομη λειτουργία του συστήματος της παρ. 1 και η υπεύθυνη σύμφωνα με την παρ. 4 Α.Α.Ε. δεν μεριμνήσει για την αποκατάσταση της λειτουργίας του, εντός χρονικού διαστήματος που καλύπτει τρεις (3) συνεχόμενες αγωνιστικές ημέρες κατά τις οποίες, με βάση το αγωνιστικό πρόγραμμα, αγωνίστηκε ως γηπεδούχος, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακαλεί το ανωτέρω πιστοποιητικό.

6. Δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη της αθλητικής εκδήλωσης, μη υπολογιζόμενων των ημερών διεξαγωγής της και διενέργειας του ελέγχου, η αστυνομική αρχή στην εδαφική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η αθλητική εγκατάσταση, προβαίνει σε έλεγχο και επιθεώρηση, προκειμένου να διαπιστώσει τη σύννομη λειτουργία του συστήματος της παρ. 1 και του ευρισκόμενου εντός της αθλητικής εγκατάστασης κέντρου ελέγχου και παρακολούθησης του συστήματος αυτού. Μετά το πέρας του ελέγχου συντάσσεται έκθεση, στην οποία υποχρεωτικά περιέχονται τα σημεία του γηπέδου στα οποία έχουν τοποθετηθεί εικονολήπτες (κάμερες) και η ανάλυση της εικόνας τους. Η έκθεση του δεύτερου εδαφίου συντάσσεται και αποστέλλεται στη Δ.Ε.Α.Β. ακόμη και αν από τον έλεγχο προκύπτει ότι το ηλεκτρονικό σύστημα εποπτείας λειτουργεί σύννομα. Εφόσον από την έκθεση του δεύτερου εδαφίου προκύπτει η μη σύννομη λειτουργία του συστήματος, τότε, με απόφαση της Δ.Ε.Α.Β. ή του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, διεξάγεται η αθλητική εκδήλωση χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Μετά από τη λήξη της αθλητικής συνάντησης, συντάσσεται και αποστέλλεται στη Δ.Ε.Α.Β. νέα έκθεση της αστυνομικής αρχής, στην οποία αναφέρεται εάν το ηλεκτρονικό σύστημα εποπτείας λειτούργησε σύννομα καθ’ όλη τη διάρκεια της αθλητικής συνάντησης ή εάν διαπιστώθηκε η οποιαδήποτε πλημμέλεια ή αστοχία στη λειτουργία του. Η έκθεση αυτή συντάσσεται και αποστέλλεται στη Δ.Ε.Α.Β. ακόμη και αν βεβαιώνει τη σύννομη λειτουργία του συστήματος πριν από την έναρξη, σε όλη τη διάρκεια και μετά από τη λήξη της αθλητικής αναμέτρησης. Αν στην έκθεση αυτή αναφέρεται πλημμέλεια ή αστοχία του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας αναγράφεται υποχρεωτικά και το σημείο στο οποίο εντοπίστηκε το πρόβλημα της λειτουργίας. Στην τελευταία περίπτωση, εκτός αν η διαπιστωθείσα πλημμέλεια ή αστοχία είναι όλως επουσιώδης, με απόφαση της Δ.Ε.Α.Β. εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών από την αποστολή της έκθεσης ή, αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, επιβάλλεται η διεξαγωγή χωρίς την παρουσία θεατών της αμέσως επόμενης αθλητικής συνάντησης, κατά την οποία η υπεύθυνη Α.Α.Ε. πρόκειται, με βάση το αγωνιστικό πρόγραμμα, να αγωνιστεί ως γηπεδούχος ομάδα. Η επιβαλλόμενη σύμφωνα με την παρούσα διοικητική κύρωση διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης χωρίς την παρουσία θεατών εκτελείται άμεσα, ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί μεταξύ της ημέρας έκδοσης της απόφασης περί επιβολής της και της ημέρας διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης.

7. Στη Γ.Γ.Α. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποστήριξη του έργου της Δ.Ε.Α.Β., στην οποία τα αρμόδια αστυνομικά όργανα καταχωρίζουν τις εκθέσεις ελέγχου και επιθεώρησης που συντάσσονται σύμφωνα με την παρ. 6 για τη σύννομη ή μη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας και του κέντρου ελέγχου της αθλητικής εγκατάστασης.

8. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται τα σχετικά με την κατά προορισμό λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας, τις τεχνικές προδιαγραφές τους, τον τρόπο χρήσης τους, τον χρόνο και τον τρόπο καταστροφής των δεδομένων που αυτά παράγουν, καθώς και τα πρόσωπα και τους φορείς που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα. Με όμοια απόφαση, η υποχρέωση διεξαγωγής αγώνων σε αθλητικές εγκαταστάσεις που διαθέτουν ηλεκτρονικά συστήματα εποπτείας μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες πρωταθλημάτων ή άλλων διοργανώσεων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης ή πετοσφαίρισης ή σε πρωταθλήματα ή άλλες διοργανώσεις άλλων ομαδικών αθλημάτων.

β) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται ο χρόνος έναρξης εφαρμογής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποστήριξη του έργου της Δ.Ε.Α.Β., τα τεχνικά και λεπτομερειακά θέματα λειτουργίας της, καθώς και οι εναλλακτικές διαδικασίες σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος.».

Οικογενειακό Δίκαιο - Τρίτη έκδοση

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας -Ερμηνεία Κατ΄άρθρο - Τόμος Ι - Β έκδοση

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

send