logo-print

Καταχρηστική επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης (ΜΠΑ 860/2024)

Η αξία της κατασχεθείσας οριζόντιας ιδιοκτησίας είναι περίπου έξι φορές μεγαλύτερη από το ύψος της απαίτησης

13/03/2024

08/04/2024

Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας - 4η έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ​

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ - Ερμηνεία Κατ΄άρθρο - 5η έκδοση

Δεκτή έγινε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αίτηση αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω καταχρηστικής επίσπευσης αυτής (ΜΠΑ 860/2024).

Το δικαστήριο έκρινε ότι η επίσπευση του πλειστηριασμού έγινε κατά προφανή υπέρβαση των ορίων, που βάσει της διάταξης του άρθρου 281 ΑΚ επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικοοικονομικός σκοπός του δικαιώματος της καθ’ής η αίτηση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, το γεγονός ότι η αξία της κατασχεθείσας οριζόντιας ιδιοκτησίας, που εκτίθεται στον προαναφερόμενο πλειστηριασμό, είναι περίπου έξι φορές μεγαλύτερη από το ύψος της απαίτησης της καθ'ής η αίτηση, αποτελεί περίσταση που καθιστά την εκ μέρους της τελευταίας άσκηση του δικαιώματός της μη ανεκτή κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις και ιδέες του μέσου κοινωνικού και εμφρόνως σκεπτόμενου ανθρώπου.

Επιπροσθέτως, η ίδια αρκούντως μεγάλη διαφορά μεταξύ της αξίας (τιμής εκτίμησης - τιμής πρώτης προσφοράς) της ανωτέρω οριζόντιας ιδιοκτησίας, που εκτίθεται στον προαναφερόμενο πλειστηριασμό, και της απαίτησης της καθ’ής έχει ως συνέπεια να υφίσταται προφανής δυσαναλογία μεταξύ του χρησιμοποιούμενου μέσου εκτέλεσης και του επιδιωκόμενου σκοπού, καθόσον η εκ μέρους της δανείστριας αναγκαστική εκτέλεση υπερβαίνει τα όρια της θυσίας του αιτούντος οφειλέτη. Συνεπώς, με την επίσπευση του πλειστηριασμού προκαλείται η εντύπωση έντονης αδικίας σε βάρος του υπόχρεου σε σχέση με το όφελος της δικαιούχου.

Το δικαστήριο επεσήμανε, τέλος, πως σε περίπτωση που επισπευσθεί η ένδικη εκτελεστική διαδικασία ο αιτών θα υποστεί ανεπανόρθωτη οικονομική ζημία. Και τούτο, διότι το εν λόγω διαμέρισμα αποτελεί την οικογενειακή στέγη του ανήλικου τέκνου του, όπου κατοικεί μαζί με την μητέρα του και πρώην σύζυγο του αιτούντος, συνιδιοκτήτριας αυτού κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου, ενώ ο ίδιος αϊτών όντας καρκινοπαθής δεν δύναται να προσφέρει άλλη κατοικία στο τέκνο του ούτε να συνεισφέρει με άλλον τρόπο στη διατροφή αυτού.

Απόσπασμα απόφασης

Στην προκειμένη περίπτωση, από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος του αιτούντος, από το σύνολο των εγγράφων που οι διάδικοι νομίμως προσκομίζουν και επικαλούνται, πιθανολογούνται τα ακόλουθα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά: η απαίτηση της καθής η αίτηση, για την οποία επισπεύδεται ο προαναφερόμενος πλειστηριασμός, ανέρχεται στο ποσό των 15.534,14 ευρώ, ενώ η τιμή εκτίμησης και η τιμή πρώτης προσφοράς για το δικαίωμα της πλήρους κυριότητας του αιτούντος σε ποσοστό 50% επί της ανωτέρω οριζόντιας ιδιοκτησίας, σύμφωνα με την προσβαλλόμενη έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης, ανέρχεται στο ποσό των 88.200,00 ΕΥΡΩ. Κατόπιν τούτου, το παρόν Δικαστήριο κρίνει ότι η επίσπευση του προαναφερόμενου πλειστηριασμού γίνεται κατά προφανή υπέρβαση των ορίων, που, βάσει της διάταξης του άρθρ. 281 ΑΚ, επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικοοικονομικός σκοπός του δικαιώματος της καθ’ής η αίτηση. Ειδικότερα, το γεγονός ότι η αξία της ανωτέρω κατασχεθείσας οριζόντιας ιδιοκτησίας, που εκτίθεται στον προαναφερόμενο πλειστηριασμό, είναι περίπου έξι φορές μεγαλύτερη από το ύψος της απαιτήσεως της καθ'ής η αίτηση, αποτελεί περίσταση που καθιστά την εκ μέρους της τελευταίας άσκηση του δικαιώματος της μη ανεκτή κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις και ιδέες του μέσου κοινωνικού και εμφρόνως σκεπτόμενου ανθρώπου. Επιπροσθέτως, η ίδια αρκούντως μεγάλη διαφορά μεταξύ της αξίας (τιμής εκτίμησης - τιμής πρώτης προσφοράς) της ανωτέρω οριζόντιας ιδιοκτησίας, που εκτίθεται στον προαναφερόμενο πλειστηριασμό, και της απαιτήσεως της καθ’ής η αίτηση έχει ως συνέπεια να υφίσταται προφανής δυσαναλογία μεταξύ του χρησιμοποιούμενου μέσου εκτέλεσης και του επιδιωκόμενου σκοπού, καθόσον η εκ μέρους της καθ'ής η αίτηση δανείστριας αναγκαστική εκτέλεση υπερβαίνει τα όρια της θυσίας του αιτούντος οφειλέτη. Συνεπώς, με την επίσπευση του προαναφερόμενου πλειστηριασμού προκαλείται η εντύπωση έντονης αδικίας σε βάρος του αιτούντος υπόχρεου σε σχέση με το όφελος της δικαιούχου καθ’ής η αίτηση (βλ. και όσα εκτέθηκαν στην αμέσως παραπάνω μείζονα σκέψη της παρούσας). Εξάλλου, από την προσκομιζόμενη κατάσταση ακίνητης περιουσίας έτους 2023 προέκυψε ότι ο αιτών διαθέτει το 87,5% της πλήρους κυριότητας μίας μονοκατοικίας τ.μ. και μίας γεωργικής αποθήκης τ.μ., έτους κατασκευής 1973, στον οικισμό αντικειμενικής αξίας 19.725, 58 ευρώ και 2.273,78 ευρώ αντίστοιχα, ήτοι αξίας ανάλογης με την απαίτηση της καθ'ης. Τέλος, πιθανολογήθηκε ότι σε περίπτωση που επισπευσθεί η εκτελεστική διαδικασία δυνάμει της ανωτέρω Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης και διενεργηθεί νέος πλειστηριασμός, μετά την αναστολή του ως άνω ορισθέντος για 10.1.2024 πλειστηριασμού, ο αϊτών θα υποστεί ανεπανόρθωτη οικονομική ζημία. Αυτό επειδή το εν λόγω διαμέρισμα αποτελεί την οικογενειακή στέγη του ανήλικου τέκνου του, ηλικίας 14 ετών, όπου κατοικεί μαζί με την μητέρα του και πρώην σύζυγο του αιτούντος, συνιδιοκτήτριας αυτού κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου, ενώ ο ίδιος αϊτών όντας καρκινοπαθής δεν δύναται να προσφέρει άλλη κατοικία στο τέκνο του ούτε να συνεισφέρει με άλλον τρόπο στη διατροφή αυτού. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει η υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή ως κατ’ ουσίαν βάσιμη και να διαταχθεί η αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης Η αναστολή δε, θα λάβει χώρα, υπό τον όρο καταβολής εγγύησης ποσού 5.000 ευρώ, εκ μέρους του αιτούντος, σύμφωνα και με όσα εκτέθηκαν στην νομική σκέψη της παρούσας. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα της καθ’ ης πρέπει να επιβληθούν εις βάρος του αιτούντος (άρθρο 84 παρ. 2 του Ν. 4194/2013, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 4236/2014), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση στο dsanet.gr

Αθέτηση ρήτρας παρεκτάσεως αποκλειστικής διεθνούς δικαιοδοσίας και αποζημιωτική ευθύνη - Σειρά Μελέτες ΕΡΜΕΚ Νο 8

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Πολιτειολογία
send