logo-print

Καταπολέμηση της παραπληροφόρησης στην ΕΕ: «Καμπανάκι» από το Ευρ. Ελεγκτικό Συνέδριο για το ενωσιακό σχέδιο δράσης

Ελεγκτές: «Το σχέδιο δράσης κατά της παραπληροφόρησης, αν και λυσιτελές κατά τον χρόνο κατάρτισής του, παρουσιάζει ελλείψεις - Να ενισχυθεί η αντίδραση της ΕΕ στην παραπληροφόρηση και να βελτιωθεί ο συντονισμός της»

08/06/2021

08/06/2021

Sakkoulas Online A4

Sakkoulas Online A4

H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος

Tο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) καλεί την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της να θέσει υπό έλεγχο την παραπληροφόρηση. 

Ειδικότερα, η έκθεση του ΕΕΣ αριθ. 09/2021, με τίτλο «Παραπληροφόρηση στην ΕΕ: υπό αντιμετώπιση όχι όμως και υπό απόλυτο έλεγχο», η οποία δημοσιεύθηκε στις 3-06-2021, καταλήγει ότι μολονότι το σχέδιο δράσης που εξέδωσε το 2018 η Ένωση για την καταπολέμησή της παραπληροφόρησης -η οποία συνιστά σοβαρό και εντεινόμενο πρόβλημα που την αφορά ολόκληρη- κατά τον χρόνο κατάρτισής του εξυπηρετούσε τον σκοπό του, εντούτοις, παρουσιάζει ελλείψεις. Ο δε ρυθμός εφαρμογής του, αν και συνολικά ικανοποιητικός, δεν συγκρίνεται με τον ρυθμό εξέλιξης των αναδυόμενων απειλών.

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι απαιτείται ενίσχυση του συντονισμού σε ενωσιακό επίπεδο και ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν περισσότερο ενεργό ρόλο, παραδείγματος χάριν στο σύστημα ταχείας ειδοποίησης. Χρειάζεται επίσης να βελτιωθούν η παρακολούθηση και η λογοδοσία των διαδικτυακών πλατφορμών, καθώς και να συμπεριληφθεί η παραπληροφόρηση σε μια συνεκτική ενωσιακή στρατηγική για την παιδεία στα μέσα επικοινωνίας, κάτι που προς το παρόν δεν υπάρχει.

Οι ελεγκτές κρίνουν ότι το σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά της παραπληροφόρησης έδωσε το έναυσμα για θετικές εξελίξεις, χωρίς ωστόσο να ανταποκριθεί σε όλες τις προσδοκίες που δημιούργησε. Προέβλεπε λυσιτελή μέτρα, όπως μέτρα για την κατάρριψη μυθευμάτων και τον περιορισμό της προβολής παραπλανητικού περιεχομένου, αλλά από το 2018 δεν έχει επικαιροποιηθεί ή αναθεωρηθεί, παρά το γεγονός ότι οι τακτικές και οι παράγοντες της παραπληροφόρησης, όπως και η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, εξελίσσονται συνεχώς. Τον Δεκέμβριο του 2020, η Επιτροπή δημοσίευσε το σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή δημοκρατία, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, χωρίς να διευκρινίζει επακριβώς τον τρόπο με τον οποίο αυτό συνδέεται με το σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά της παραπληροφόρησης του 2018. Οι ελεγκτές προειδοποιούν ότι η επιδίωξη παρόμοιων στόχων στο πλαίσιο διαφορετικών πρωτοβουλιών περιπλέκει τον συντονισμό, αυξάνοντας τον κίνδυνο μη αποδοτικών πρακτικών.

Ακόμη, το σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά της παραπληροφόρησης δεν περιλαμβάνει συνολικές ρυθμίσεις που να διασφαλίζουν τον καλό συντονισμό και την αποτελεσματικότητα της αντίδρασης της ΕΕ, καθώς και την αναλογικότητά της προς το είδος και την κλίμακα της απειλής. Ένα από τα στρατηγικά μέτρα που προέβλεπε το σχέδιο δράσης της ΕΕ ήταν η δημιουργία ενός συστήματος ταχείας ειδοποίησης για τον συντονισμό των αντιδράσεων και των κοινών δράσεων μεταξύ των κρατών μελών, των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και άλλων οργανισμών, όπως το ΝΑΤΟ και η Ομάδα των 7. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι το σύστημα αυτό διευκόλυνε την ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά δεν πέτυχε συντονισμό καταλογισμού και αντίδρασης, όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί. Τα κράτη μέλη δεν αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει.

Οι ελεγκτές εξέτασαν το τμήμα στρατηγικής επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τις τρεις ειδικές ομάδες του (StratCom «East», «Western Balkans» και «South») και διαπίστωσαν ότι έχουν βελτιώσει την ικανότητα της ΕΕ να προβλέπει δραστηριότητες παραπληροφόρησης στις γειτονικές χώρες και να αντιδρά καταλλήλως. Ωστόσο, θεωρούν ότι οι εντολές και οι πόροι αυτών των ειδικών ομάδων θα πρέπει να επανεξεταστούν υπό το πρίσμα των νέων αναδυόμενων απειλών. Η βάση δεδομένων EUvsDisinfo, που αποτελεί το κύριο προϊόν της ειδικής ομάδας «East StratCom», συνέβαλε στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη ρωσική παραπληροφόρηση. Εντούτοις, οι ελεγκτές θέτουν ορισμένα ερωτήματα σχετικά με την ανεξαρτησία και τον απώτερο σκοπό της, καθώς θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι εκφράζει την επίσημη θέση της ΕΕ.

Το σχέδιο δράσης της ΕΕ εστιάζει επίσης στη συστράτευση του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατήρτισε κώδικα δεοντολογίας που προβλέπει μια σειρά μέτρων τα οποία μπορούν να ληφθούν σε εθελοντική βάση, με σκοπό τη συνεργασία με τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Παραδείγματος χάριν, κατά τα αρχικά στάδια της πανδημίας COVID-19, ο κώδικας δεοντολογίας συνετέλεσε ώστε οι πλατφόρμες να προβάλλουν σε μεγαλύτερο βαθμό πληροφορίες από έγκυρες πηγές. Η προσέγγιση αυτή υπήρξε πρωτοποριακή. Εντούτοις, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι δεν πέτυχε τον στόχο του να καταστήσει τις διαδικτυακές πλατφόρμες υπόλογες για τις ενέργειές τους και να τις παρακινήσει να αναλάβουν περισσότερο ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης. Ούτε επιτεύχθηκε, εξάλλου, σύμφωνα με τους ελεγκτές, ο στόχος για αύξηση της ευαισθητοποίησης και βελτίωση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας. Υπογραμμίζουν την απουσία στρατηγικής για την παιδεία στα μέσα επικοινωνίας, η οποία να περιλαμβάνει την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, και τον κατακερματισμό της πολιτικής και των δράσεων για την αύξηση της ικανότητας των πολιτών για πρόσβαση, κατανόηση και αλληλεπίδραση με τα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας. Διαπιστώνουν, ακόμη, τον κίνδυνο το νεοσυσταθέν Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ψηφιακών Μέσων να μην επιτύχει τους στόχους του.

Δήλωση

«Κάθε απόπειρα κακόβουλης και σκόπιμης υπονόμευσης ή χειραγώγησης της κοινής γνώμης αποτελεί σοβαρή απειλή για την ίδια την ΕΕ. Ταυτόχρονα, μείζονα πρόκληση συνιστά και η καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, καθώς η ΕΕ πρέπει να την επιδιώξει αποτρέποντας παράλληλα την παραβίαση θεμελιωδών αξιών της, όπως η ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης», δήλωσε ο Baudilio Tomé Muguruza, Μέλος του ΕΕΣ και αρμόδιος για την έκθεση. «Το σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά της παραπληροφόρησης, αν και λυσιτελές κατά τον χρόνο κατάρτισής του, παρουσιάζει ελλείψεις. Συνιστούμε να ενισχυθεί η αντίδραση της ΕΕ στην παραπληροφόρηση και να βελτιωθεί ο συντονισμός της.»

Γενικές πληροφορίες

Τα κράτη μέλη είναι κατεξοχήν αρμόδια για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο της ΕΕ που να διέπει την παραπληροφόρηση, πέραν του άρθρου 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σχετικά με την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης και μιας σειράς πολιτικών πρωτοβουλιών.

Γίνεται υπόμνηση ότι το ΕΕΣ παρουσιάζει τις ειδικές εκθέσεις του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο της ΕΕ, καθώς και σε άλλους ενδιαφερομένους, όπως στα εθνικά κοινοβούλια, σε παράγοντες του αντίστοιχου κλάδου και σε εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.

Το πλήρες κείμενο της έκθεσης είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΕΕΣ (eca.europa.eu)

 

Η ευθύνη του εκχωρητή απαίτησης κατά τα άρθρα 467-468 ΑΚ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΚΟΥΤΕΛΗ

Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

send