logo-print

Μεγάλη η απόκλιση μεταξύ ονομαστικής και διαφημιζόμενης ταχύτητας σύνδεσης στο διαδίκτυο (Έκθεση ΕΕΤΤ)

Προτεραιότητα ο Εθνικός κανονισμός για το ανοικτό διαδίκτυο από την ΕΕΤΤ - Ενδιαφέροντα στοιχεία στην Έκθεση Ανοικτού Διαδικτύου 2016-2017

Δίκαιο πληροφορικής - E έκδοση
H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το πολύ χαμηλό ποσοστό της ονομαστικής ταχύτητας που επιτυγχάνεται στα σταθερά δίκτυα, το οποίο δημιουργεί την εικόνα ασυνέπειας μεταξύ της διαφημιζόμενης και της πραγματικής ταχύτητας καταδεικνύεται από τα στοιχεία της ετήσιας Έκθεσης Ανοικτού Διαδικτύου 2016-2017 της ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC) για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120 σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, ο μέσος όρος των μετρήσεων όλων των πακέτων των παρόχων δείχνει ποσοστό ονομαστικής ταχύτητας που επιτυγχάνεται ίσο με 39,26% στη ροή καθόδου και 62,60% στη ροή ανόδου.

Ονομαστική ταχύτητα DL/UL Ποσοστό ονομαστικής ταχύτητας που επιτυγχάνεται
  Ροή καθόδου (DL) Ροή ανόδου (UL)
50 Mbps / 10 Mbps 49.41% 42.78%
50 Mbps / 5 Mbps 56.86% 73.86%
35 Mbps / 3 Mbps 57.59% 60.52%
24 Mbps / 1 Mbps 32.26% 68.30%
4 Mbps / 1 Mbps 64.80% 61.74%
Όλα τα πακέτα 39.26% 62.60%

Το γεγονός αυτό αποδίδεται τόσο στην χρησιμοποιούμενη τεχνολογία xDSL (ADSL, VDSL), στην οποία υπάρχουν σημαντικές απώλειες με την απόσταση του χρήστη από το Αστικό Κέντρο ή άλλο σημείο συγκέντρωσης, αλλά και στο γεγονός ότι οι τρέχουσες ονομαστικές ταχύτητες αντιστοιχούν σε μέγιστες θεωρητικές ταχύτητες στο επίπεδο σύνδεσης δεδομένων και δεν λαμβάνουν υπόψη παράγοντες όπως το μήκος της γραμμής και του συμφόρηση του δικτύου.

Διαχείριση της κίνησης και εξαιρέσεις

Σύμφωνα επίσης με την Έκθεση Ανοικτού Διαδικτύου 2016-2017 της ΕΕΤΤ η  μεγάλη πλειοψηφία των πρακτικών διαχείρισης κίνησης αφορά στην προτεραιοποίηση κίνησης με αυστηρότερες απαιτήσεις ποιότητας, όπως η κίνηση φωνής ή βίντεο, ή σε φραγές για λόγους ασφαλείας, ή σε φραγές που τίθενται από τους ίδιους τους συνδρομητές (π.χ. υπηρεσίες γονικού ελέγχου).

Ορισμένες περιπτώσεις εσκεμμένης υποβάθμισης κίνησης επιλεγμένων εφαρμογών χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, καθώς σύμφωνα με τον Κανονισμό πρέπει να υπάρχει ίση μεταχείριση της κίνησης και η οποιαδήποτε διαφοροποίηση πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικές απαιτήσεις των διαφόρων τύπων κίνησης.

Επιπλέον, τόσο από τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο της ΕΕΤΤ όσο και από την εξέταση των όρων παροχής/χρήσης των υπηρεσιών, διαπιστώνεται σημαντικό έλλειμμα ως προς την ενημέρωση των τελικών χρηστών σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης κίνησης που εφαρμόζονται.

Διαβάστε επίσης: Ουδετερότητα στο Διαδίκτυο: Δημοσιεύθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές για τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές από τον BEREC

Αναφορικά με τις εξαιρέσεις που έχουν θεσπιστεί όλοι οι πάροχοι εφαρμόζουν τις φραγές παράνομων δικτυακών τόπων που βρίσκονται στη λίστα της ΕΕΕΠ (Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων), ενώ υπάρχουν αναφορές και για φραγές περιεχομένου για το οποίο υπάρχουν, σύμφωνα με αποφάσεις δικαστηρίων, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Επίσης, οι περισσότεροι πάροχοι εφαρμόζουν μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης κατανεμημένων επιθέσεων άρνησης υπηρεσίας (DDoS attack), όπως φραγή θυρών, IP διευθύνσεων ή Internet domains, ή ακόμα φιλτράρισμα (καθαρισμός) της κίνησης.

Αναφορικά με τις εμπορικές πρακτικές, υπάρχει μεγάλος αριθμός υπηρεσιών μηδενικής χρέωσης και επιδοτούμενης πρόσβασης, στις οποίες γίνεται διακριτική τιμολόγηση περιεχομένου σε σχέση με το υπόλοιπο διαδικτυακό περιεχόμενο.

Εθνικός κανονισμός για το ανοικτό διαδίκτυο

Προτεραιότητα για την ΕΕΤΤ έχει η σύνταξη, εντός του 2017, ενός εθνικού κανονισμού για το ανοικτό διαδίκτυο, ο οποίος θα εξειδικεύει τις προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120 και τις κατευθυντήριες γραμμές του BEREC.

Μεταξύ άλλων, στον εθνικό κανονισμό θα διευθετούνται ζητήματα που ανέκυψαν στα συμπεράσματα της εν λόγω έκθεσης, όπως η πληρέστερη ενημέρωση των συνδρομητών, τα χαρακτηριστικά των ταχυτήτων και οι δυνατές μεθοδολογίες εκτίμησής τους, ώστε να είναι κοντά στις ρεαλιστικά αναμενόμενες ταχύτητες που λαμβάνουν οι συνδρομητές, καθώς και το ακριβές πλαίσιο στο οποίο οι συνδρομητές θα μπορούν να διεκδικούν αποζημιώσεις ή επανορθώσεις.

Πηγή: infocom.gr

Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΚΟΥΤΕΛΗ

Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send