logo-print

Μεταβίβαση domain name λόγω προσβολής σήματος και πανευρωπαϊκή απαγόρευση χρήσης απομιμητικών ενδείξεων

Επικυρώθηκε η χορηγηθείσα για πρώτη φορά από ελληνικό δικαστήριο πανευρωπαϊκή απαγόρευση χρήσης απομιμητικών ενδείξεων (ΕφΑθ 2288/2016)

Δίκαιο σημάτων Ερμηνεία Ν. 4679/2020 περί σημάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Τεχνητή Νοημοσύνη & ανταγωνισμός

Με την απόφαση 2288/2016 του Εφετείου Αθηνών επικυρώθηκε η χορηγηθείσα για πρώτη φορά από ελληνικό δικαστήριο πανευρωπαϊκή απαγόρευση χρήσης απομιμητικών ενδείξεων (pan-European injunction).

Επιπρόσθετα, το Εφετείο επικύρωσε την διαταχθείσα για πρώτη φορά από ελληνικό δικαστήριο μεταβίβαση ενός ονόματος χώρου (domain name) από τον κάτοχό του / εναγόμενο προς τον ενάγοντα / δικαιούχο του αντίστοιχου σήματος, ως μία μορφή αυτούσιας αποκατάστασης (αποζημίωση in natura) κατ’ άρθρο 297 εδ. β’ του Αστικού Κώδικα.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, η εταιρεία Alibaba, δικαιούχος, του κοινοτικού σήματος «ALIBABA.COM», πληροφορήθηκε εντός του έτους 2011 ότι ελληνική εταιρία παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, χρησιμοποιεί στις συναλλαγές της, χωρίς προηγούμενη άδεια, ως όνομα χώρου (domain name) την ένδειξη «alibaba.info».

Διαβάστε επίσης: Άναρχη η κατάσταση στην αγορά των καταχωρητών domain names στην Ελλάδα

Οι εναγόμενοι, με τη χρήση της παραπάνω ένδειξης προσβάλλουν παρανόμως και υπαιτίως το σήμα αυτό, δημιουργώντας κίνδυνο σύγχυσης, περιλαμβανομένου στον κίνδυνο αυτό και του κινδύνου συσχέτισης, του καταναλωτικού κοινού, το οποίο εκλαμβάνει εκ πλάνης ότι η εν λόγω ονομασία χώρου ανήκει στην ενάγουσα ή σε επιχείρηση εμπορικά συνδεδεμένη με αυτήν ή ελεγχόμενη από αυτήν, βλάπτουν τη διακριτική δύναμη και φήμη του εν λόγω σήματος και των προαναφερόμενων διακριτικών γνωρισμάτων της ενάγουσας (σήματος, επωνυμίας και ονόματος χώρου), απομειώνοντας την ελκτική δύναμη τους, ενώ, περαιτέρω, αντλούν, από την πρόκληση σύγχυσης, όπως άλλωστε επιδιώκουν, αθέμιτο όφελος χωρίς εύλογη αιτία, από τη φήμη αυτών στην Ελλάδα και τα λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), καθόσον καρπώνονται, χωρίς κόπο, περιουσιακό όφελος μέσω της πρόκλησης κινδύνου συνειρμικής διασύνδεσης μεταξύ αυτής (ενάγουσας) και της πρώτης των εναγομένων.

Σε ακολουθία με τα παραπάνω, η, χωρίς άδεια, εκμετάλλευση από τους εναγομένους του φημισμένου κοινοτικού σήματος και των προαναφερόμενων διακριτικών γνωρισμάτων φήμης της ενάγουσας, συνιστά, παραλλήλως, εν γνώσει των εναγομένων, πράξη παράνομη και αντίθετη στα χρηστά συναλλακτικά ήθη, κατά την έννοια των διατάξεων περί αθέμιτου ανταγωνισμού, καθώς αποσκοπεί στην επίτευξη κέρδους μέσω της χρήσης/υφαρπαγής της, με κόπους και έξοδα, αποκτηθείσας προγενεστέρως άϋλης περιουσίας αυτής (ενάγουσας) και αθέμιτη εκμετάλλευση της φήμης τους.

Με βάση τα περιστατικά αυτά η Alibaba ζήτησε:

α)Να αναγνωριστεί ότι η χρήση από τους εναγομένους της ένδειξης «alibaba.info» ως ονομασίας χώρου (domain name) και ως διακριτικού σημείου τους συνιστούν παραποιήσεις, άλλως απομιμήσεις του επίδικου σήματος, διακριτικών γνωρισμάτων και επωνυμίας της, καθώς και αθέμιτη εκμετάλλευση, χωρίς εύλογη αιτία, της φήμης που το σήμα αυτό έχει αποκτήσει στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα, καθώς και βλάβη της φήμης και του διακριτικού χαρακτήρα αυτών.

β) Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την επίδοση σε αυτούς της, επί της υπό κρίση αγωγής, απόφασης, να άρουν την ιστορούμενη ως άνω προσβολή και να μεταβιβάσουν στην ίδια (ενάγουσα) την ονομασία χώρου (domain name) «alibaba.info»

Ολόκληρη την απόφαση μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πηγή: ΤΝΠ Ισοκράτης

Δίκαιο σημάτων Ερμηνεία Ν. 4679/2020 περί σημάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Υποκειμενικά σύνθετες δίκες στις αυτοκινητικές διαφορές - Σειρά ΠΠΔ Νο 5

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ