logo-print

Νέες ρυθμίσεις για την ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων (νομοσχέδιο)

Αντιμετώπιση ζητημάτων σχετικά με την ασφάλιση αυτοκινήτων, ιδίως ως προς την εκκαθάριση και τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων, και άλλες ρυθμίσεις του Υπ. Οικονομικών

14/05/2024

15/05/2024

Δίκαιο εμπορικών δικαιοπραξιών/Αξιόγραφα-Ασφαλιστικό

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ

ΕΦΗ ΤΖΙΒΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ερμηνεία κατ΄ άρθρo του ΚΝ 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης"

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έχει τεθεί το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2118 για την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκίνητων οχημάτων, λήψη μέτρων προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/858 σχετικά με το πιλοτικό καθεστώς υποδομών της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού, ειδικότερες ρυθμίσεις για τα οχήματα και τη δημόσια περιουσία και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, το ισχύον νομικό πλαίσιο πρέπει να αναμορφωθεί, ώστε να εναρμονιστεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2021/2118 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 για την τροποποίηση της Oδηγίας 2009/103/ΕΚ σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και τον έλεγχο της υποχρέωσης προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής.

Έτσι, με τις προτεινόμενες διατάξεις επιδιώκεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ρυθμιστικού πλαισίου για την ασφάλιση των αυτοκινήτων και ιδιαίτερα για την αστική ευθύνη που προκύπτει από τη χρήση τους, καθώς οι υφιστάμενες ρυθμίσεις δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις εξελίξεις στον χώρο των μεταφορών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Περαιτέρω, με τις υπό διαβούλευση ρυθμίσεις, εισάγεται ένα πλήρες σύστημα εξεύρεσης και εκκαθάρισης αδρανών και ανασφάλιστων οχημάτων.

Η έλλειψη διοικητικής τακτοποίησης των αδρανών και ανασφάλιστων οχημάτων έχει ως αποτέλεσμα να εξακολουθούν να εμφανίζονται αυτά ως ενεργά και να δημιουργούνται στρεβλώσεις ως προς τα τέλη κυκλοφορίας, αλλά και ως προς τη χορήγηση επιδομάτων που χορηγούνται με βάση περιουσιακά κριτήρια. Επιπλέον, μέχρι σήμερα δεν έχει θεσμοθετηθεί ένας ενιαίος μηχανισμός ελέγχου τήρησης των υποχρεώσεων των πολιτών ως προς τα οχήματα ιδιοκτησίας τους, με αποτέλεσμα οι τυχόν παραβάσεις να εντοπίζονται μόνο από τυχαίους επιτόπιους ελέγχους. 

Στο Μέρος Δ’ του νομοσχεδίου, εισάγονται ρυθμίσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ένα πιλοτικό καθεστώς για υποδομές της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού και την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΕ) 600/2014 και (ΕΕ) 909/2014 και της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση, δεδομένης της ταχείας ανάπτυξης της τεχνολογίας, η τεχνολογία του κατανεμημένου καθολικού είναι ένα νέο κεφάλαιο, το οποίο είναι σε μεγάλο βαθμό αρρύθμιστο. Λαμβάνοντας υπόψη, μάλιστα, και το μεγάλο βαθμό οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται γύρω από τη τεχνολογία αυτή, δημιουργούνται ζητήματα που άπτονται της προστασίας των επενδυτών, της ακεραιότητας της αγοράς και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, για τα οποία πρέπει να υπάρξει ένα κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο.

Στο Μέρος Ε’ του νομοσχεδίου, ρυθμίζεται ειδικότερα η απόδοση των εισφορών που αναλογούν στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, με σκοπό την ενίσχυση της εποπτείας στην ασφαλιστική αγορά. 

Στη συνέχεια, το Μέρος ΣΤ’ εισάγονται νομοθετικές παρεμβάσεις προκειμένου να απλοποιηθεί το πλαίσιο σχετικά με τη χρήση ακινήτων του Δημοσίου από καλόπιστους ιδιώτες. Όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση, με το ισχύον πλαίσιο διαιωνίζεται μια κατάσταση παρανομίας, όπου ιδιώτες που χρησιμοποιούν επί μακρόν ακίνητα του δημοσίου εμφανίζονται ως καταπατητές, παρά το γεγονός ότι έχουν ενεργήσει με καλή πίστη και είναι πρόθυμοι να εξαγοράσουν τα ακίνητα αυτά.  Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται η διασαφήνιση διαδικασιών για την εξαγορά ακινήτων του Δημοσίου και, μακροπρόθεσμα, η διευθέτηση του καθεστώτος των διακατεχόμενων ακινήτων του Δημοσίου. 

Μπορείτε να λάβετε μέρος στη διαβούλευση έως την 24η  Μαΐου 2024 και ώρα 21:00 στο opengov.gr

Κληρονομικό Δίκαιο Στ έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δασικό Δίκαιο & Εθνικό Κτηματολόγιο Β έκδοση

ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ Δ.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ