logo-print

Νέο νομικό πλαίσιο για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και για την πώληση αγαθών σε επίπεδο ΕΕ

Καλύτερη προστασία κατά τη μεταφόρτωση μουσικής, βίντεο, εφαρμογών - Ενισχύεται η προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών εντός και εκτός Διαδικτύου

Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος

  • Σαφέστερα δικαιώματα κατά την αγορά ψηφιακού περιεχομένου ή αγαθών διασυνοριακά
  • Διασφαλίζεται η δυνατότητα άσκησης ενδίκων βοηθημάτων και μέσων για τους καταναλωτές σε περίπτωση ελαττωμάτων
  • Περιλαμβάνονται και τα «έξυπνα» αγαθά (π.χ. «έξυπνα» ψυγεία ή συνδεδεμένα ρολόγια)

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) ενέκρινε την Τρίτη, 26-03-2019, νέους κανόνες για την καλύτερη προστασία των καταναλωτών που αγοράζουν ένα προϊόν είτε ηλεκτρονικά είτε σε ένα τοπικό κατάστημα, ή που μεταφορτώνουν μουσική ή παιχνίδια.  

Οι νέοι ενωσιακοί κανόνες –για το ψηφιακό περιεχόμενο και την πώληση αγαθών- εναρμονίζουν βασικά δικαιώματα στον τομέα των συμβάσεων, όπως τα διαθέσιμα στους καταναλωτές ένδικα βοηθήματα και μέσα καθώς και οι τρόποι άσκησης αυτών.

Αποτελούν μέρος της στρατηγικής για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, η οποία στοχεύει στη διασφάλιση καλύτερης πρόσβασης σε ηλεκτρονικά αγαθά και υπηρεσίες για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Καλύτερη προστασία κατά τη μεταφόρτωση μουσικής, βίντεο, εφαρμογών ….

Με τους πρώτους σε επίπεδο ΕΕ κανόνες για «τις ψηφιακές συμβάσεις», όσοι αγοράζουν ή κατεβάζουν μουσική, εφαρμογές, παιχνίδια ή κάνουν χρήση υπηρεσιών νέφους («cloud») θα προστατεύονται καλύτερα σε περίπτωση που ο έμπορος δεν προμηθεύει το περιεχόμενο ή την υπηρεσία ή παρέχει κάποιο ελαττωματικό προϊόν. Τα εν λόγω δικαιώματα προστασίας των καταναλωτών θα εφαρμόζονται ισοδύναμα τόσο στους καταναλωτές που παρέχουν δεδομένα σε αντάλλαγμα για την απόκτηση τέτοιου περιεχομένου όσο και στους καταναλωτές που συναλλάσσονται καταβάλλοντας χρήματα.

Το κείμενο ορίζει ότι εάν δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση ελαττωματικού ψηφιακού περιεχομένου ή ελαττωματικής ψηφιακής υπηρεσίας εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, ο καταναλωτής δικαιούται μείωση τιμής ή πλήρη αποζημίωση μέσα σε 14 ημέρες. Σε περίπτωση που ένα ελάττωμα παρουσιαστεί μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία απόκτησης, τεκμαίρεται ότι υπήρχε ήδη από εκείνη την ημερομηνία, χωρίς ο καταναλωτής να φέρει το βάρος απόδειξης (αναστροφή του βάρους απόδειξης). Όσον αφορά τις συμβάσεις για διαδοχικές προμήθειες, το βάρος απόδειξης φέρει ο έμπορος καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Η περίοδος εγγύησης για τις συμβάσεις που αφορούν μία και μόνο προμήθεια δε μπορεί να είναι μικρότερη από δύο έτη. Για τις συμβάσεις που αφορούν διαδοχικές προμήθειες, θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε προηγούμενο άρθρο του Lawspot καθώς και στο κείμενο που εγκρίθηκε (598 ψήφοι υπέρ, 34 κατά και 26 αποχές).

... και κατά την αγορά προϊόντων τόσο εντός όσο και εκτός Διαδικτύου

Η οδηγία για την πώληση των αγαθών εφαρμόζεται σε πωλήσεις τόσο εντός όσο και εκτός Διαδικτύου («διαπροσωπικές πωλήσεις»), πχ. είτε ο καταναλωτής αγοράζει μία οικιακή συσκευή, ένα παιχνίδι ή έναν υπολογιστή μέσω Διαδικτύου είτε από τον πάγκο ενός τοπικού καταστήματος.

Ο έμπορος θα φέρει το βάρος της ευθύνης σε περίπτωση που το ελάττωμα εμφανιστεί εντός δύο ετών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος από τον καταναλωτή (τα κράτη μέλη μπορούν , ωστόσο, να θεσπίσουν ή να διατηρήσουν μία μεγαλύτερη χρονική περίοδο νομικής εγγύησης στα εθνικά τους δίκαια, προκειμένου να διατηρήσουν το ίδιο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών το οποίο ήδη προσφέρουν ορισμένες χώρες). Η αναστροφή του βάρους αποδείξεως υπέρ των καταναλωτών θα ισχύει για ένα έτος. Τα κράτη μέλη δύνανται να το επεκτείνουν κατά δύο έτη.

Αγαθά με ψηφιακά στοιχεία (π.χ. «έξυπνα» ψυγεία, «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα και τηλεοράσεις ή συνδεδεμένα ρολόγια) εμπίπτουν επίσης στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Οι καταναλωτές που αγοράζουν αυτά τα προϊόντα θα δικαιούνται επικαιροποιημένες εκδόσεις κατά τη διάρκεια «εύλογα αναμενόμενης από τον καταναλωτή χρονικής περιόδου», βάσει του είδους και του σκοπού των αγαθών και των ψηφιακών στοιχείων.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε προηγούμενο άρθρο του Lawspot καθώς και στο κείμενο που εγκρίθηκε (629 ψήφοι υπέρ, 29 κατά και 6 αποχές).

Επόμενα βήματα

Οι δύο οδηγίες θα υποβληθούν στο εξής στο Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΕ για να επικυρωθούν και τυπικά. Θα τεθούν σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και τα κράτη μέλη θα υποχρεούνται να τις μεταφέρουν στο εσωτερικό τους δίκαιο εντός δυόμιση ετών, το αργότερο, μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΚΟΥΤΕΛΗ

Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου