logo-print

Νέοι κανόνες για τα πυροβόλα όπλα στην Ελλάδα (Νομοσχέδιο)

Κανόνες περί σήμανσης και πρότυπα απενεργοποίησης πυροβόλων όπλων - Σύστημα συλλογής δεδομένων και ανταλλαγής πληροφοριών

19/11/2018

20/11/2018

ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δικαιοδοσία και Εκτέλεση επί διασυνοριακών ευρπωαϊκών οικογενειακών διαφορών

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη το σχέδιο νόμου «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις».

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, με το σχέδιο νόμου:

α) ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2017/853 για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων,

β) επέρχονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις στον ν. 2168/1993 (Α' 147) προκειμένου οι διατάξεις αυτού να προσαρμοστούν τόσο στο πνεύμα της ανωτέρω Οδηγίας όσο και στις νέες προκλήσεις στο πεδίο της δημόσιας ασφάλειας και

γ) Θεσπίζονται τα απαραίτητα συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την απενεργοποίηση των πυροβόλων όπλων.

Όπως επισημαίνεται στο σημείο 1 του Προοιμίου της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/853, η Οδηγία 91/477/ΕΟΚ «καθιέρωσε μία ισορροπία μεταξύ, αφενός, της δέσμεύσης να εξασφαλισθεί, ως ένα βαθμό, η ελεύθερη κυκλοφορία ορισμένων πυροβόλων όπλων κατ ουσιωδών συστατικών μερών τους εντός της Ένωσης καi, αφετέρου, της ανάγκης ελέγχου της εν λόγω ελεύθερης κυκλοφορίας, με την απαίτηση εγγυήσεων ασφαλείας, προσαρμοσμένων στα εν λόγω αντικείμενα». Η Οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με τον ν. 2168/1993.

Με την Οδηγία 2008/51/ΕΚ επιχειρήθηκε η τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ με σκοπό την ισχυροποίηση των σχετικών με την ασφάλεια πτυχών και την ευθυγράμμιση με το πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών, σχετικά με την καταπολέμηση της παράνομης κατασκευής και διακίνησης πυροβόλων όπλων, των εξαρτημάτων τους, των μερών τους και των πυρομαχικών, το οποίο επισυνάπτεται στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος. Η ως άνω τροποποίηση ενσωματώθηκε, επίσης, στην ελληνική νομοθεσία με το ν. 3944/2011.

Ωστόσο, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι τον Ιανουάριο του 2015, η Επιτροπή, ανταποκρινόμενη σε αίτημα των Υπουργών Εσωτερικών ή/και Δικαιοσύνης της Ε.Ε., ενέκρινε το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια, το οποίο τόνισε, εκτός από τις προκλήσεις που δημιουργεί η παράνομη διακίνηση πυροβόλων όπλων και τις διαφορές μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών που παρεμποδίζουν τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων και τη συνεργασία των αστυνομικών δυνάμεων της Ε.Ε. και ζήτησε, κατά προτεραιότητα, την αναθεώρηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ, καθώς και τη θέσπιση κοινής προσέγγισης σχετικά με την απενεργοποίηση των πυροβόλων όπλων για την αποτροπή της επανενεργοποίησης και της χρήσης τους από εγκληματίες.

Το περιεχόμενο των προτεινόμενων αλλαγών με την αναθεωρημένη Οδηγία αποσκοπεί κυρίως στην εναρμόνιση των κανόνων περί σήμανσης των πυροβόλων όπλων, τον καθορισμό κοινών κριτηρίων ως προς τη δυνατότητα μετατροπής όπλων που δίνουν σήμα συναγερμού, την ενίσχυση του συστήματος συλλογής δεδομένων και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και την επιβολή κοινών προτύπων απενεργοποίησης των πυροβόλων όπλων.

Ειδικά, σε ό,τι αφορά την απενεργοποίηση των πυροβόλων όπλων, με το παρόν σχέδιο νόμου λαμβάνονται και τα συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ορίζονται οι αρμόδιες οντότητες απενεργοποίησης και αρχές επαλήθευσης των μέτρων απενεργοποίησης, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται σε ένα πυροβόλο όπλο το καθιστούν οριστικά ακατάλληλο για χρήση.

Τέλος, θεσπίζεται η υποχρέωση σήμανσης του όπλου που έχει υποστεί εργασίες απενεργοποίησης με ειδικό ευδιάκριτο σήμα, καθώς και η χορήγηση πιστοποιητικού εγγράφου περί της απενεργοποίησης.

Δεδομένου ότι η χώρα μας πρέπει να θέσει σε ισχύ ορισμένες από τις σχετικές διατάξεις έως τις 14 Δεκεμβρίου 2019, η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί 26 Νοεμβρίου 2018.

Μπορείτε να συμμετέχετε στη διαβούλευση στο opengov.gr

Το δίκαιο ακινήτων στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου-Σειρά Συλλογές Νομολογίας ΕπΑΚ Νο 1

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δίκαιο επιταγής - 6η έκδοση
send