logo-print

Νόμιμη η τοποθέτηση κάμερας σε ασανσέρ

Ποιες προϋποθέσεις θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

03/02/2016

16/11/2017

Sakkoulas Online A2

Sakkoulas Online A2

Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκρινε με την υπ' αριθμ. 124/2015 απόφασή της ότι η τοποθέτηση καμερών εντός των ανελκυστήρων είναι νόμιμη σύμφωνα µε το ν. 2472/1997, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, η Αρχή έκρινε ότι η τοποθέτηση κάμερας εντός του χώρου του ανελκυστήρα είναι ανεκτή σύμφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις νομιμότητας που θέτει η Οδηγία 1/2011 που ρυθμίζει το ζήτημα συστημάτων βιντεοεπιτήρησης .

Σημειώνεται πάντως ιδιαίτερα ότι, θα πρέπει να υπάρχει σαφής και ρητή ενημέρωση των εισερχομένων στον ανελκυστήρα - και στο εσωτερικό και στις εισόδους του - ότι ο θάλαμος βιντεοσκοπείται. Θα πρέπει δηλαδή να τοποθετηθεί ειδικώς εντός του θαλάμου του ανελκυστήρα αλλά και στην είσοδο αυτού (σε κάθε όροφο του συγκροτήματος) σχετική ενημερωτική πινακίδα µε περιεχόμενο που προβλέπεται στο άρθρο 12 της Οδηγίας 1/2011.

Η απόφαση εκδόθηκε με αφορμή δύο καταγγελίες οι οποίες αφορούσαν στην εγκατάσταση κάμερας εντός του θαλάμου του ανελκυστήρα πολυκατοικιών.

Η Αρχή επεσήμανε ότι βασική προϋπόθεση, κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 2472/1997, για τη νομιμότητα της επεξεργασίας είναι η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας, υπό την έννοια ότι τα συλλεγόμενα στοιχεία πρέπει να είναι αναγκαία και πρόσφορα για τον επιδιωκόμενο σκοπό, ο οποίος θα πρέπει να µη δύναται να επιτευχθεί µε ηπιότερα μέσα.

Ως ηπιότερα νοούνται τα μέσα που είναι εξίσου αποτελεσματικά, αλλά λιγότερο επαχθή για το άτομο, π.χ. τακτικότεροι έλεγχοι από υπάρχον προσωπικό ασφαλείας, σύστημα συναγερμού στην είσοδο και την έξοδο κλειστών χώρων, καλύτερος φωτισμός κλπ.

Παράλληλα, όπως προκύπτει από την Οδηγία 1/2011 της ΑΠΔΠΧ, οι κάμερες του συστήματος βιντεοεπιτήρησης δεν επιτρέπεται να ελέγχουν την πρόσβαση στα κατ’ ιδίαν διαμερίσματα, ενώ τα δεδομένα διατηρούνται το πολύ έως σαράντα οκτώ (48) ώρες.

Η Αρχή αναφέρει στην απόφασή της ότι ο ανελκυστήρας είναι ένας κοινόχρηστος χώρος στον οποίο παραμένει ο επιβαίνων για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, η χρήση του είναι πολύ συχνή, ενώ, λόγω του γεγονότος ότι ο χώρος είναι περιορισμένος και ό,τι συµβαίνει στο εσωτερικό του δεν είναι ορατό από τους έξω χώρους (εκτός βέβαια από περιπτώσεις ανελκυστήρων µε γυάλινες πόρτες), έχει αυξημένη επικινδυνότητα όσον αφορά στην τέλεση εγκληματικών πράξεων.

Συνεπώς, η Αρχή θεωρεί ότι ο χώρος του ανελκυστήρα σε συγκρότημα κατοικιών ή γραφείων δεν µπορεί να θεωρηθεί ως χώρος στον οποίο τυχόν βιντεοεπιτήρηση δεν είναι επιτρεπτή και προσβάλλει το σκληρό πυρήνα του δικαιώματος στην προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Και τούτο διότι η προσδοκία ιδιωτικότητας που έχει κάποιος εισερχόμενος στον ανελκυστήρα δεν µπορεί να θεωρηθεί ίδιας «έντασης» µε την αντίστοιχη προσδοκία που γεννάται όταν εισέρχεται σε χώρους, όπως αυτοί που ενδεικτικά περιγράφονται στο άρ. 6 παρ. 3 της ως άνω Οδηγίας (χώροι και προθάλαμοι τουαλετών, αποδυτήρια και λουτρά προσωπικού ή πελατών), δεδομένου ότι συχνά στον ανελκυστήρα βρίσκονται ταυτόχρονα πλέον του ενός ατόµων, ενώ επίσης, ακόμα και αν κάποιος αρχικά είναι µόνος του εντός του ανελκυστήρα, πιθανώς - πριν φτάσει στον προορισμό του - να εισέλθει και άλλος, και αυτή η πιθανότητα είναι εις γνώσιν του οποιουδήποτε.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση της Αρχής εδώ.

Δίκαιο σημάτων Ερμηνεία Ν. 4679/2020 περί σημάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΚΟΚ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

send