logo-print

Οι κατευθυντήριες γραμμές για το δεύτερο στάδιο του Brexit από το Συμβούλιο της ΕΕ

Ξεκινά η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων - Ποιοι είναι οι στόχοι της ΕΕ

17/12/2017

17/12/2017

Διπλωματικό και Προξενικό Δίκαιο Β έκδοση

ΠΑΡΟΥΛΑ ΝΑΣΚΟΥ ΠΕΡΡΑΚΗ - ΝΙΚΟΣ ΖΑΪΚΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ & ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Θετικές προϋποθέσεις αναγνώρισης και εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων - Ερμηνεία του άρθρου IV της Σύμβασης της Νέας Υόρκης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en)

1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίηση του για την πρόοδο που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης των διαπραγματεύσεων, όπως αποτυπώνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής και στην κοινή έκθεση, και αποφασίζει ότι αυτή είναι επαρκής για την έναρξη της δεύτερης φάσης που αφορά τη μετάβαση και το πλαίσιο για τη μελλοντική σχέση.

Καλεί τον διαπραγματευτή της Ένωσης και το Ηνωμένο Βασίλειο να ολοκληρώσουν τις εργασίες για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την αποχώρηση, μεταξύ άλλων και όσα δεν εξετάστηκαν κατά την πρώτη φάση, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2017, να παγιώσουν τα μέχρι τώρα αποτελέσματα και να αρχίσουν την εκπόνηση των αντίστοιχων τμημάτων της συμφωνίας αποχώρησης. Υπογραμμίζει ότι οι διαπραγματεύσεις κατά τη δεύτερη φάση μπορούν να προχωρήσουν μόνο στον βαθμό που όλες οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης γίνουν πλήρως σεβαστές και μεταφραστούν πιστά σε νομικούς όρους το ταχύτερο δυνατόν.

2. Στις διαπραγματεύσεις κατά τη δεύτερη φάση, στις οποίες τα μέρη θα εξετάσουν τις μεταβατικές ρυθμίσεις καθώς και τη συνολική συναντίληψη αναφορικά με το πλαίσιο για τη μελλοντική σχέση, εξακολουθούν να ισχύουν εν όλω και πρέπει να είναι σεβαστές οι κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2017.

Διαβάστε επίσης: Brexit: Οι εναλλακτικές του Ηνωμένου Βασιλείου για τις σχέσεις του με την ΕΕ (ΕΕΑ, ΕFTA)

3. Όσον αφορά τη μετάβαση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει την πρόταση του Ηνωμένου Βασιλείου για μεταβατική περίοδο περίπου 2 ετών, και συμφωνεί να διαπραγματευτεί μεταβατική περίοδο που θα καλύπτει το σύνολο του κεκτημένου της ΕΕ, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο, ως τρίτη χώρα, δεν θα συμμετέχει πλέον στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, δεν θα προτείνει υποψηφιότητες ούτε θα εκλέγει μέλη αυτών, ούτε θα συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των οργάνων και οργανισμών της Ένωσης.

4. Οι εν λόγω μεταβατικές ρυθμίσεις, οι οποίες θα εντάσσονται στη συμφωνία αποχώρησης, πρέπει να είναι προς το συμφέρον της Ένωσης, σαφώς καθορισμένες και επακριβώς περιορισμένες χρονικά. Προκειμένου να διασφαλισθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού βάσει της εφαρμογής των ίδιων κανόνων σε ολόκληρη την ενιαία αγορά, οι αλλαγές στο κεκτημένο που εγκρίνονται από τα θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της ΕΕ πρέπει να εφαρμόζονται τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην ΕΕ. Εφαρμόζονται επίσης όλες οι υφιστάμενες κανονιστικές, δημοσιονομικές, εποπτικές, δικαστικές και σχετικές με την επιβολή των κανόνων πράξεις και δομές της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεδομένου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξακολουθεί να συμμετέχει στην τελωνειακή ένωση και στην ενιαία αγορά (συμπεριλαμβανομένων και των τεσσάρων ελευθεριών) κατά τη διάρκεια της μετάβασης, πρέπει να εξακολουθεί να συμμορφώνεται με την εμπορική πολιτική της ΕΕ, να εφαρμόζει το δασμολόγιο της ΕΕ και να συλλέγει δασμούς της ΕΕ, καθώς και να διασφαλίζει ότι στα σύνορα διενεργούνται όλοι οι έλεγχοι της ΕΕ έναντι άλλων τρίτων χωρών.

5. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει κατάλληλες συστάσεις για τον σκοπό αυτόν και από το Συμβούλιο να εγκρίνει πρόσθετες οδηγίες διαπραγμάτευσης σχετικά με μεταβατικές ρυθμίσεις τον Ιανουάριο του 2018.

6. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει την επιθυμία του για τη δημιουργία στενής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Παρότι η συμφωνία για τη μελλοντική σχέση μπορεί να διατυπωθεί οριστικά και να συναφθεί μόνον αφότου το Ηνωμένο Βασίλειο καταστεί τρίτη χώρα, η Ένωση θα είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε προκαταρκτικές και προπαρασκευαστικές συζητήσεις με στόχο τη διαμόρφωση συνολικής συναντίληψης για το πλαίσιο της μελλοντικής σχέσης, μόλις εγκριθούν πρόσθετες κατευθυντήριες γραμμές για τον σκοπό αυτόν. Η συναντίληψη αυτή θα πρέπει να προσδιορίζεται σε πολιτική δήλωση που θα συνοδεύει τη συμφωνία αποχώρησης και θα αναφέρεται σε αυτήν.

7. Η Ένωση σημειώνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει διατυπώσει την πρόθεσή του να μη συμμετέχει πλέον στην τελωνειακή ένωση και στην ενιαία αγορά μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα προσαρμόσει την προσέγγισή του όσον αφορά το εμπόριο και την οικονομική συνεργασία υπό το πρίσμα της εν λόγω θέσης, ώστε να διασφαλισθεί ισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, να διατηρηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, να αποφευχθεί η διατάραξη των υφιστάμενων σχέσεων με άλλες τρίτες χώρες, καθώς και να γίνουν σεβαστές όλες οι άλλες αρχές που παρατίθενται στις κατευθυντήριες γραμμές του της 29ης Απριλίου 2017, ειδικότερα η ανάγκη διαφύλαξης της ακεραιότητας και της ορθής λειτουργίας της ενιαίας αγοράς.

8. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι είναι έτοιμο να οικοδομήσει εταιρικές σχέσεις σε τομείς που δεν σχετίζονται με το εμπόριο και την οικονομική συνεργασία, ιδιαίτερα στους τομείς της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του διεθνούς εγκλήματος, καθώς και της ασφάλειας, της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής.

9. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις διαπραγματεύσεις και θα εγκρίνει πρόσθετες κατευθυντήριες γραμμές τον Μάρτιο του 2018, ιδιαίτερα όσον αφορά το πλαίσιο για τη μελλοντική σχέση. Ζητεί από το Ηνωμένο Βασίλειο να αποσαφηνίσει περαιτέρω τη θέση του επί του πλαισίου για τη μελλοντική σχέση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο (άρθρο 50) να συνεχίσει τις εσωτερικές προπαρασκευαστικές συζητήσεις από κοινού με τον διαπραγματευτή της Ένωσης, μεταξύ άλλων όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής του πλαισίου για τη μελλοντική σχέση.

Πηγή: consilium.europa.eu

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

Η παραγραφή των εγκλημάτων στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

send