logo-print

Στο 1% η εύλογη αμοιβή για την ιδιωτική αναπαραγωγή - Για πρώτη φορά περιλαμβάνονται tablets και smartphones

Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου για την πνευματική ιδιοκτησία - Σημαντικές αλλαγές στο Ν. 2121/1993

10/07/2017

16/11/2017

Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατά τον κανονισμό 655/2014

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΖΟΥΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

Δίκαιο της πληροφορικής Δ

ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Κατατέθηκε μετά από αρκετούς μήνες διαβούλευσης το σχέδιο νόμου για τη «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για online χρήσεις μουσικών έργων και άλλα Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» .

Ανάμεσα στις πολλές και ενδιαφέρουσες διατάξεις του σχεδίου, περιλαμβάνεται και η μεταβολή του νομικού πλαισίου για την εύλογη αμοιβή για ιδιωτική αναπαραγωγή (άρθρο 18 Ν. 2121/1993), με σκοπό να συμπεριλάβει νέα τεχνολογικά μέσα και να αντικατοπτρίσει την σημερινή τεχνολογική εξέλιξη.

Ειδικότερα, η εύλογη αμοιβή για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές περιορίζεται σε 1% επί της αξίας εισαγωγής ή εγχώριας παραγωγής τους.

Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι οι κατ' εξοχήν συσκευές που χρησιμοποιούνται σήμερα για την αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση.

Η νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ ερμηνεύοντας το άρθρο 5 της Οδηγίας 2001 /29 ΕΚ κατέδειξε ότι τα τεχνικά μέσα που είναι πρόσφορα για αναπαραγωγή προς ιδιωτική χρήση δεν απαιτείται να αναφέρονται ρητά σε νομοθετικά κείμενα των κρατών-μελών και της ΕΕ, καθώς επίσης σε κείμενα Διεθνών Συμβάσεων, αλλά αρκεί η ενδεικτική αναφορά τους. Επίσης, η νομολογία του ΔΕΕ δέχεται την υπαγωγή των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο πεδίο εφαρμογής της εύλογης αμοιβής/δίκαιης αποζημίωσης και δεν προκύπτει ότι η εύλογη αμοιβή που υπολογίζεται επί της τιμής εισαγωγής ή εγχώριας παραγωγής τους συνιστά εμπόδιο στην εξάπλωση της Κοινωνίας της Πληροφορίας, η οποία αποτελεί αντικείμενο της Οδηγίας 2001 /29 ΕΚ.

Λόγω της εξέλιξης των τεχνολογιών, η εύλογη αμοιβή επί των ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και κινητών τηλεφώνων και ταμπλετών που έχουν τέτοια ισχύ ούτως ώστε να μπορούν να αντικαθιστούν τούς υπολογιστές ως προς κάποιες λειτουργίες τους μεταξύ των οποίων και η αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση ισχύει υπέρ όλων των δικαιούχων εύλογης αμοιβής που αναγνωρίζονται από την Οδηγία 2001/29 ΕΕ, χωρίς τον περιορισμό σε δικαιούχους έργων του λόγου και της εικόνας.

Εύλογη αμοιβή σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές προβλέπεται και σε άλλες έννομες τάξεις, όπως η Κροατία, η Ιταλία, η Λιθουανία, η Ολλανδία, η Σλοβακία, η Γερμανία, η Πορτογαλία και η Λετονία.

Παράλληλα, προστίθεται εύλογη αμοιβή και για τους εκτυπωτές. Ο εκτυπωτής αποτελεί πλέον την συσκευή με την οποία αναπαράγονται κατ' εξοχήν έργα του λόγου σε χαρτί.

Η δυνατότητα σύνδεσης με σαρωτή ή/και ηλεκτρονικό υπολογιστή καθιστά τον εκτυπωτή συσκευή αναπαραγωγής έργων του λόγου από οποιαδήποτε πηγή είτε αυτή είναι ψηφιακή (π.χ. internet) είτε αναλογική (οπότε η αναπαραγωγή καθίσταται δυνατή με την ψηφιοποίηση που γίνεται μέσω τον σαρωτή).

Για το λόγο αυτό είναι απολύτως απαραίτητο (σύμφωνα και με το πνεύμα της οδηγίας για την Κοινωνία της Πληροφορίας) να καταβάλλεται εύλογη αμοιβή στους δικαιούχους και για τις αναπαραγωγές που πραγματοποιούνται μέσω εκτυπωτών. Ήδη το ΔΕΕ στην Απόφαση VG Wort v Kyocera αναγνώρισε ρητά τη συμβατότητα της αμοιβής επί εκτυπωτών με την οδηγία 2001/29.

Αναλυτικά η προτεινόμενη διάταξη

3. Εάν για την ελεύθερη αναπαραγωγή του έργου για ιδιωτική χρήση χρησιμοποιούνται τεχνικά μέσα, όπως συσκευές εγγραφής ήχου η εικόνας ή ήχου και εικόνας, μαγνητικές ταινίες ή άλλοι υλικοί φορείς πρόσφοροι για την αναπαραγωγή ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι υλικοί φορείς ψηφιακής αντιγραφής -ιδίως CD-RW, CD-R, DVD και άλλα αποθηκευτικά μέσα χωρητικότητας κάτω του ενός (1) TByte ή ίσο και άνω του ενός (1) TByte-, ηλεκτρονικοί υπολογιστές στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι δικτυωμένες φορητές συσκευές (tablets) και τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones) με μέγεθος εσωτερικής μνήμης τυχαίας προσπέλασης (RΑΜ) άνω των 4 GΒ, συσκευές ή εξαρτήματα ανεξάρτητα εάν λειτουργούν σε συνάρτηση ή μη με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και χρησιμοποιούνται για την ψηφιακή αντιγραφή, μετεγγραφή ή με άλλο τρόπο αναπαραγωγή, φωτοτυπικές συσκευές και χαρτί κατάλληλο για φωτοτυπίες, οφείλεται εύλογη αμοιβή στο δημιουργό τον έργου και στους κατά την παρούσα διάταξη δικαιούχους συγγενικών δικαιωμάτων, με εξαίρεση τα προς εξαγωγή είδη. Η εύλογη αμοιβή καθορίζεται ως εξής: α) η αμοιβή για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι δικτυωμένες φορητές συσκευές (tablets) και τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones) με μέγεθος εσωτερικής μνήμης τυχαίας προσπέλασης (RΑΜ) άνω των 4 GB ορίζεται σε 1% της αξίας τους. Η αμοιβή κατανέμεται στους πνευματικούς δημιουργούς, στους ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες, στους παραγωγούς γραμμένων μαγνητικών ταινιών ή άλλων γραμμένων υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας και στους εκδότες εντύπων. Η κατανομή των ποσοστών της εύλογης αμοιβής επί των ηλεκτρονικών υπολογιστών στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης της κάθε κατηγορίας ή υποκατηγορίας δικαιούχων, ο τρόπος είσπραξης και καταβολής καθορίζονται με τα προβλεπόμενα στην παρ. 11. β) η αμοιβή για τις συσκευές εγγραφής ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, μαγνητικές ταινίες ή άλλους υλικούς φορείς πρόσφορους για την αναπαραγωγή ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι υλικοί φορείς ψηφιακής αντιγραφής εκτός των αποθηκευτικών μέσων χωρητικότητας κάτω του 1 TByte όπως επίσης και για συσκευές ή εξαρτήματα ανεξάρτητα εάν λειτουργούν σε συνάρτηση ή μη με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και χρησιμοποιούνται για την ψηφιακή αντιγραφή, μετεγγραφή ή με άλλο τρόπο αναπαραγωγή (εκτός των σαρωτών και των εκτυπωτών) ορίζεται σε 6% της αξίας. Η αμοιβή κατανέμεται κατά 55% στους πνευματικούς δημιουργούς, 25% στους ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες και 20% στους παραγωγούς γραμμένων μαγνητικών ταινιών ή άλλων γραμμένων υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, γ) σε 4% της αξίας των φωτοτυπικών συσκευών, των σαρωτών, των εκτυπωτών, τον χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπίες καθώς και των αποθηκευτικών μέσων χωρητικότητας κάτω του 1 TByte. Η αμοιβή κατανέμεται εξ ημισείας μεταξύ των πνευματικών δημιουργών και των εκδοτών εντύπων.

Στην έννοια των φωτοτυπικών μηχανημάτων ή συσκευών συμπεριλαμβάνεται και κάθε πολυμηχάνημα το οποίο έχει τη δυνατότητα φωτοαντιγραφικής αναπαραγωγής.

Σε κάθε περίπτωση από τις ανωτέρω ο υπολογισμός της αξίας γίνεται κατά την εισαγωγή ή τη διάθεση από το εργοστάσιο. Η αμοιβή καταβάλλεται από τους εισαγωγείς ή από τους παραγωγούς των αντικειμένων αυτών και σημειώνεται στο τιμολόγιο, εισπράττεται δε από οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης πού λειτουργούν με έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και καλύπτουν εν όλω ή εν μέρει την ενδιαφερόμενη κατηγορία των δικαιούχων. Στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου, ο ΟΠΙ, βάσει εξειδικευμένης μελέτης που διενεργεί και στην οποία λαμβάνει υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας, την ελληνική, την ενωσιακή και τη διεθνή αγορά, μπορεί να εισηγείται στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού ρυθμίσεις αναφορικά με τα τεχνικά μέσα και τα χαρακτηριστικά τους, το ποσοστό της αμοιβής επί της αξίας τους, τις κατηγορίες δικαιούχων καθώς και τα ποσοστά αμοιβής ανά κατηγορία. 

Αναθεώρηση του Ν. 2121/1993

Σύμφωνα με το Υπουργείο, στόχος του σχεδίου νόμου είναι η δημιουργία ενός αυτόνομου νομικού πλαισίου για τη διαχείριση πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων που έρχεται να συμπληρώσει το βασικό νόμο για την πνευματική ιδιοκτησία, ν. 2121/1993.

Ταυτόχρονα, με το σ/ν ενσωματώνεται η Οδηγία 2014/26/ΕΕ τον Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και για τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά στην ελληνική έννομη τάξη.

Πιο συγκεκριμένα αναφορικά με τη συλλογική διαχείριση, προβλέπονται προϋποθέσεις και κριτήρια που εξασφαλίζουν ένα υψηλό επίπεδο διακυβέρνησης, οικονομικής διαχείρισης, διαφάνειας και λογοδοσίας και θέτουν το πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και των ανεξαρτήτων οντοτήτων διαχείρισης.

Παράλληλα εμπεριέχονται ρυθμίσεις που έχουν ως στόχο τον περιορισμό των παραβιάσεων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο με γνώμονα τα συμφέροντα και τα δικαιώματα όλων των μερών και το κοινοτικό κεκτημένο.

Τέλος, στο πρώτο μέρος, περιέχει ρυθμίσεις για ζητήματα δημόσιας εκτέλεσης μουσικής σε καταστήματα και επιχειρήσεις. 

Δείτε το σχέδιο νόμου, όπως κατατέθηκε στη Βουλή εδώ.

send