logo-print

Συμψηφισμός δικαστικής δαπάνης - Αμοιβή δικηγόρου για σύνταξη επιταγής προς εκτέλεση (ΜΠρΑθ 417/2017)

Καθορισμός του ύψους της αμοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου του επισπεύδοντος για σύνταξη της επιταγής προς εκτέλεση

17/12/2017

21/12/2017

Η αναγκαστική ομοδικία στην πολιτική δίκη, 2η έκδ.,
Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως Ι - Γενικό Μέρος Γ έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Αμοιβή δικηγόρου του επισπεύδοντος εκτέλεση απόφασης, που συμψήφισε τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων, για την σύνταξη επιταγής προς εκτέλεση.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Αριθμός απόφασης 417/2017

Οι ανακόπτοντες, με την κρινόμενη ανακοπή, και για τους αναφερόμενους σ' αυτήν λόγους, ζητούν την ακύρωση της από 8-11-2016 επιταγής για εκτέλεση πού γράφηκε κάτω από το αντίγραφο του απογράφου της με αριθμό 1378/2016 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου και της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται σε βάρος τους δυνάμει της ανωτέρω επιταγής. Η ανακοπή, που αρμοδίως φέρεται προς εκδίκαση από το παρόν Δικαστήριο, που είναι αρμόδιο καθ' ύλην και κατά τόπο (άρθρο 933§§ 1 και 3 ΚΠολΔ), για να συζητηθεί κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών (άρθρο 937 αριθμ. 3 ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 4335/2015 και εφαρμόζεται εν προκειμένω καθώς η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση διενεργήθηκε μετά την 1-1-2016), έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 934 παρ. 1 ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 4335/2015). Πρέπει επομένως να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα των λόγων της.

Το άρθρο 72 του ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) ορίζει: «Αμοιβή για σύνταξη επιταγής προς εκτέλεση. 1. Για τη σύνταξη επιταγής προς εκτέλεση τίτλων εκτελεστών η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται στο σύνολο της δικαστικής δαπάνης, όπως αυτή επιδικάστηκε από το δικαστήριο», ήτοι η αμοιβή του δικηγόρου για τη σύνταξη επιταγής προς εκτέλεση ισούται με τη δικαστική δαπάνη που επιδικάστηκε από το δικαστήριο που εξέδωσε τον εκτελεστό τίτλο. Όμως σε περίπτωση που τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων συμψηφίστηκαν, στο σύνολό τους, αυτό δεν μπορεί να σημαίνει ότι στο στάδιο της εκτέλεσης ο πληρεξούσιος του επισπεύδοντος δεν μπορεί να αναζητήσει αμοιβή. Λαμβάνοντας υπόψη ότι χώρησε ολικός συμψηφισμός της δικαστικής δαπάνης, αυτό σημαίνει ότι το Δικαστήριο είχε υπόψη του συγκεκριμένη δαπάνη του εκεί ενάγοντος, την οποία συμψήφισε με συγκεκριμένη δαπάνη του εκεί εναγομένου, ήτοι ότι το επιδικαστέο στον ενάγοντα ποσό συμψηφίστηκε με το επιδικαστέο στον εναγόμενο ποσό, και όχι ότι δεν οφείλεται καμία αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου του επισπεύδοντος για την εξώδικη απασχόλησή του για τη σύνταξη επιταγής προς εκτέλεση.

Στην προκειμένη περίπτωση, οι ανακόπτοντες, με τον πρώτο λόγο της ανακοπής τους, ισχυρίζονται πως με την από 8-11-2016 επιταγή προς πληρωμή παρά πόδας αντιγράφου, εξ απογράφου της υπ' αριθμ. 1378/2016 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, παρά το νόμο επιτάσσονται να καταβάλλουν ο καθένας από αυτούς στην καθής το ποσό των 620 ευρώ για αμοιβή σύνταξη της εν λόγω επιταγής προς πληρωμή, καθόσον, όπως διατείνονται οι ανακόπτοντες εφόσον τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων συμψηφίστηκαν στο σύνολό τους με την προαναφερθείσα απόφαση, δε δικαιολογείται αμοιβή για τη σύνταξη της επιταγής προς εκτέλεση, και ότι σε κάθε περίπτωση αυτή είναι υπέρμετρη.

Με το περιεχόμενο αυτό ο λόγος της ανακοπής, κατά το πρώτο σκέλος του είναι απορριπτέος ως νομικά αβάσιμος σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην ανωτέρω νομικη σκέψη, καθόσον ο συμψηφισμός των δικαστικών εξόδων από το Δικαστήριο αφορά στα έξοδα που έγιναν από τους διαδίκους στα πλαίσια της συγκεκριμένης δίκης και μόνον. Κατά το δεύτερο σκέλος του είναι νόμιμος και ουσιαστικά βάσιμος καθώς η αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου του επισπεύδοντος για σύνταξη της επιταγής προς εκτέλεση, λαμβανομένου του χρόνου απασχόλησης που απαιτήθηκε και του ότι δεν είχε ιδιαίτερη δυσχέρεια στη σύνταξή της, ανέρχεται στο εύλογο ποσό των 300,00 ευρώ, συνυπολογιζομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, και όχι σε αυτό των 1.240,00 που επιτάχθηκαν να καταβάλλουν.

Επομένως, πρέπει ο σχετικός λόγος της ανακοπής να γίνει μερικά δεκτός. Περαιτέρω, ο πληρεξούσιος δικηγόρος των καθών με δήλωσή του που καταχωρήθηκε στα πρακτικά και με τις προτάσεις του που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα παραιτήθηκε από τα κονδύλια της επιταγής που αφορούσαν έξοδα αντιγράφου και αντιγραφικά δικαιώματα οπότε στο σχετικό κονδύλι, το οποίο προσβάλλεται από τους ανακόπτοντες με το δεύτερο λόγο της ανακοπής παραμένουν μόνο τα έξοδα επίδοσης ποσού 43,40 ευρώ, για κάθε ανακόπτοντα, τα οποία και δεν αμφισβητούνται.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω πρέπει να γίνει μερικά δεκτή η ανακοπή και να ακυρωθεί η από 8-11-2016 επιταγή προς πληρωμή για το πέραν των εκατόν ενενήντα τριών ευρώ και σαράντα λεπτών (193,40). Τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων πρέπει να συμψηφισθούν, στο σύνολό τους, διότι η ερμηνεία του κανόνα δικαίου που εφαρμόσθηκε ήταν ιδιαίτερα δυσχερής (179 τελ. εδαφ. ΚΠολΔ).

Πηγή απόφασης dsanet.gr

Διαβάστε επίσης: Οι κυριότερες τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με τον Ν. 4335/2015

Η διακριτική εξουσία του δικαστηρίου στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων ΕΠολΔ 31
Πολυκώδικας - Απρίλιος 2023

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ