Σύνοψη νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για το 2017

Oi σημαντικότερες αποφάσεις του ΕΔΔΑ σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων και κατ' άρθρο

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:

Lawspot.gr

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

05/07/2018 - 12:40

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

20/07/2018 - 11:25

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δημοσίευσε τη σύνοψη νομολογίας του για το 2017.

Η σύνοψη, η οποία εκδίδεται σε ετήσια βάση, περιλαμβάνει τις σημαντικότερες αποφάσεις του ΕΔΔΑ σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων (κατ' άρθρο).

Όπως αναφέρεται στην σύνοψη, οι εξελίξεις στη νομολογία είχαν ως επίκεντρο την προσπάθεια του Δικαστηρίου να ερμηνεύει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η συνεκτική και αρμονική ερμηνεία της.

Η νομολογία σχετικά με τα άρθρα 18, 19, 37, 41 και 46 είτε διευκρινίστηκε είτε επεκτάθηκε.

Παράλληλα, το ΕΔΔΑ εξήγησε την προσέγγισή του όσον αφορά στα αποδεικτικά στοιχεία και την επιδίκαση αποζημιώσεων στους προσφεύγοντες.

Το Τμήμα Ευρείας Σύνθεσης (Grand Chamber) εξέδωσε δεκαεννέα αποφάσεις επί της ουσίας (judgment) και μία απόφαση επί του παραδεκτού (decision) το 2017.

Στην απόφαση Lopes de Sousa Fernandes παρασχέθηκαν διευκρινίσεις ως προς τη στάση της νομολογίας σχετικά με τους ισχυρισμούς περί ιατρικής αμέλειας (άρθρο 2).

Στις αποφάσεις του στις υποθέσεις Hutchinson και Khamtokhu and Aksenchik, το Τμήμα Ευρείας Σύνθεσης επιβεβαίωσε εκ νέου τις σχετικές αρχές της νομολογίας σε σχέση με την απαίτηση του άρθρου 3 για τις ποινές ισόβιας κάθειρξης.

Το Τμήμα Ευρείας Σύνθεσης παρείχε επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τη διάκριση μεταξύ της "στέρησης της ελευθερίας" κατά την έννοια του άρθρου παρ. 1 και τους περιορισμούς στην "ελεύθερη κυκλοφορία" κατά την έννοια του άρθρου 2 του πρωτοκόλλου υπ' αριθ. 4 (υπόθεση De Tommaso).

Επιπλέον, το Δικαστήριο εξέδωσε αποφάσεις σχετικά με το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη σε υποθέσεις που αφορούσαν την έλλειψη δημόσιας ακρόασης (De Tommaso), το ζήτημα της αυθαιρεσίας και της "άρνησης απονομής δικαιοσύνης" (Moreira Ferreira 2), την άρνηση πρόσβασης σε εμπιστευτικές πληροφορίες που κατέχουν οι υπηρεσίες πληροφοριών (Regner) και το δικαίωμα νομικής συνδρομής κατά την έννοια του άρθρου 6 § 3 στοιχείο γ) (Simeonovi).

Δείτε αναλυτικά τη σύνοψη στην αγγλικλη γλώσσα εδώ.