logo-print

Σύσταση μόνιμης διαιτησίας στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (Προεδρικό Διάταγμα)

Μόνιμη διαιτησία με αντικείμενο την επίλυση διαφορών ιδιωτικού δικαίου με περιουσιακό αντικείμενο

31/08/2020

31/08/2020

Η διαιτησία των επιμελητηρίων

ΕΛΕΝΗ ΤΡΟΒΑ

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Ζητήματα από την εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων στη διεθνή διαιτησία

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΟΜΝΙΟΣ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (A’ 162/28.08.2020) το Προεδρικό Διάταγμα 68/2020 για τη σύσταση μόνιμης διαιτησίας στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.

Μεταξύ άλλων, το Διάταγμα προβλέπει:

Διαφορές δεκτικές υπαγωγής σε διαιτησία

Συνιστάται στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (Δ.Σ.Θ.) μόνιμη διαιτησία με αντικείμενο την επίλυση διαφορών ιδιωτικού δικαίου με περιουσιακό αντικείμενο, εφόσον τα μέρη έχουν εξουσία διάθεσης αυτού συμβατικών ή μη, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος και συμπληρωματικά από τις διατάξεις των άρθρων 867-900 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και επί διεθνών διαιτησιών του ν. 2735/1999.

Διαβάστε επίσης: Έρχεται νομοσχέδιο για τη Διεθνή Εμπορική Διαιτησία - Τροποποιήσεις επί του προτύπου νόμου UNCITRAL

Κατάλογος Διαιτητών

1. Ο κατάλογος διαιτητών συντάσσεται από το Συμβούλιο Διαιτησίας μετά την πρώτη συγκρότησή του ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου. Ο αριθμός των εγγραφόμενων διαιτητών στον κατάλογο καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ.

2. Ο κατάλογος διαιτητών ανανεώνεται και επικαιροποιείται ανά τριετία με επιμέλεια του Συμβουλίου Διαιτησίας. Το Συμβούλιο Διαιτησίας μπορεί με αιτιολογημένη πράξη του να συμπληρώνει μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τον κατάλογο διαιτητών.

3. Στον κατάλογο Διαιτητών μπορούν να εγγραφούν: - Μέλη του Δ.Σ.Θ., δικηγόροι παρ’ Αρείω Πάγω, - Μέλη του Δ.Σ.Θ., δικηγόροι παρ’ Εφέταις και κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος στα γνωστικά αντικείμενα του αστικού, αστικού δικονομικού, εμπορικού δικαίου ή στις μεθόδους εναλλακτικής επίλυσης της διαφοράς. Η συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου προς τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα κρίνεται από το Συμβούλιο Διαιτησίας.

4. Κατά τη σύνταξη ή ανανέωση του καταλόγου διαιτητών, το Συμβούλιο Διαιτησίας συνεκτιμά: - την εξοικείωση των υποψηφίων με τη διαιτησία και τις μεθόδους εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών, - τη δικηγορική εμπειρία των υποψηφίων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, - τις ακαδημαϊκές γνώσεις, - τις προοπτικές εξέλιξης των ενδιαφερομένων, - την προηγούμενη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων σε σεμινάρια και επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με τη Διαιτησία που οργανώνει ο Σύλλογος, - τον αριθμό των διαιτησιών που διεξήχθησαν υπό την αιγίδα της Διαιτησίας του Συλλόγου κατά τα προηγούμενα δύο έτη.

5. Τα βιογραφικά σημειώματα των διαιτητών αναρτώνται στην ιστοσελίδα που διαμορφώνει και διατηρεί με επιμέλειά του το Συμβούλιο Διαιτησίας.

Συμφωνία διαιτησίας

1. Η συμφωνία για τη διαιτησία καταρτίζεται εγγράφως.

2. Έγγραφη θεωρείται η συμφωνία εφόσον καταρτίσθηκε:

α) με ανταλλαγή ενυπόγραφων επιστολών, τηλεγραφημάτων, τηλετυπημάτων, ενυπόγραφων τηλεομοιοτυπημάτων, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των οποίων δεν αμφισβητείται η γνησιότητα, β) προφορικά με έγγραφη επιβεβαίωση και, γ) κατά τύπο ανταποκρινόμενο στην πρακτική των διαδίκων στις μεταξύ τους σχέσεις.

3. Επί εμπορικών διαφορών, έγγραφη θεωρείται η συμφωνία και αν καταρτίσθηκε κατά τύπο σύμφωνο στις συνθήκες του διεθνούς εμπορίου.

4. Η υπόσταση και το κύρος της συμφωνίας για τη διαιτησία κρίνεται κατά τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου. 5. Η συμφωνία για τη διαιτησία διέπεται από το δίκαιο στο οποίο έχουν υποβάλει τα μέρη την κύρια σύμβαση σε περίπτωση μη ύπαρξης επιλογής, από το δίκαιο προς το οποίο συνδέεται στενότερα η κύρια σύμβαση, σε κάθε άλλη δε περίπτωση, από το εφαρμοστέο δίκαιο κατά τους κανόνες σύνδεσης του ελληνικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

6. Η έλλειψη έγγραφης συμφωνίας θεραπεύεται εφόσον ο καθού δεν την επικαλεσθεί με την απάντησή του στην προσφυγή.

7. Εφόσον με τη συμφωνία για τη διαιτησία δεν ορίζεται άλλως, το διαιτητικό δικαστήριο αποτελείται από ένα διαιτητή, συγκροτείται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 και έχει την εξουσία να αναλαμβάνει κάθε κατά την κρίση του αναγκαία πρωτοβουλία για τη φιλική επίλυση της διαφοράς.

8. Ρήτρα διαιτησίας που συνομολογήθηκε έγκυρα περιλαμβάνει και τις απαιτήσεις από αδικοπραξία, αδικαιολόγητο πλουτισμό ή άλλες ενοχές εκ του νόμου που σχετίζονται με την σύμβαση στην οποία περιλήφθηκε καθώς και την τυχόν ανακοπή κατά της εκτέλεσης, αν αυτή περιλαμβάνει λόγους που αφορούν την επιδικαζόμενη απαίτηση.

9. Καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι των συμβαλλόμενων σε σύμβαση στην οποία περιλήφθηκε ρήτρα διαιτησίας δεσμεύονται και από τη διαιτητική ρήτρα. Η παρούσα εφαρμόζεται αναλόγως και επί αξιογράφων, φορτωτικών και γραμματίων εις διαταγή.

Άσκηση της προσφυγής

1. Η προσφυγή σε διαιτησία ασκείται με κατάθεση του εισαγωγικού δικογράφου στη Γραμματεία Διαιτησίας. Η κατάθεση μπορεί να γίνεται και με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο συμπεριλαμβανομένης της τηλεομοιοτυπίας και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2. Η κοινοποίηση της προσφυγής προς τον καθού γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο με επιμέλεια της Γραμματείας Διαιτησίας. Αν ο καθού η προσφυγή διαμένει ή έχει έδρα στην αλλοδαπή, η κοινοποίηση της προσφυγής ενεργείται με επιμέλεια του προσφεύγοντος και με κάθε πρόσφορο μέσο συμπεριλαμβανομένης: α) της διαβίβασης κατά τις διατάξεις του Κανονισμού 1393/2007 ή της Σύμβασης της Χάγης του 1965 ή τυχόν διμερούς διεθνούς σύμβασης που ισχύει με το κράτος του τόπου της διαμονής ή της έδρας του καθού, β) της κοινοποίησης με ηλεκτρονικά μέσα εφόσον αυτά διασφαλίζουν την απόδειξη της περιέλευσης του εγγράφου στον παραλήπτη. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η συγκοινοποίηση και μετάφραση του δικογράφου σε γλώσσα που κατανοεί ο παραλήπτης του εγγράφου.

3. Ο προσφεύγων, μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε ημερών από την κατάθεση της προσφυγής υποχρεούται να καταθέσει στην Οικονομική Υπηρεσία του Συλλόγου για τα διοικητικά έξοδα της διαιτητικής δίκης, προκαταβολή ποσού διακοσίων ευρώ (200 €). Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η προσφυγή θεωρείται αυτοδικαίως ανακληθείσα.

Συγκρότηση του Διαιτητικού Δικαστηρίου

1. Εφόσον η διαιτητική ρήτρα προβλέπει επίλυση της διαφοράς από πολυμελές διαιτητικό δικαστήριο, οι διάδικοι έχουν την εξουσία να ορίσουν τα πρόσωπα των διαιτητών και του επιδιαιτητή με το δικόγραφο της προσφυγής, την απάντηση στην προσφυγή, την ανταγωγή, άλλο δικόγραφο που κοινοποιείται ή κοινή δήλωση τους που υποβάλλεται προς στο Συμβούλιο Διαιτησίας του Συλλόγου μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάθεση της απάντησης. Ως διαιτητής μπορεί να ορισθεί οποιοσδήποτε δικηγόρος ή επίτιμος δικηγόρος, μέλος του Συλλόγου. Ως επιδιαιτητής μπορεί να ορισθεί με κοινή δήλωση των διαδίκων οποιοσδήποτε δικηγόρος ή επίτιμος δικηγόρος, μέλος του Δ.Σ.Θ.

2. Αν η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, το διαιτητικό δικαστήριο συγκροτείται από τους διαιτητές που έχουν ήδη ορίσει τα μέλη με τα δικόγραφά τους και τον επιδιαιτητή που ορίζεται από το Συμβούλιο Διαιτησίας. Στην περίπτωση αυτή ο επιδιαιτητής επιλέγεται από τον κατάλογο διαιτητών που καταρτίζει το Συμβούλιο του Συλλόγου.

3. Ο επιδιαιτητής ορίζεται με κλήρωση που ενεργείται από το Συμβούλιο Διαιτησίας. Ο χρόνος και τόπος της κλήρωσης γνωστοποιείται στους διαδίκους οι οποίοι δικαιούνται να παρίστανται στην κλήρωση.

4. Η κλήρωση ενεργείται σε δύο στάδια: κατά το πρώτο στάδιο κληρώνονται δέκα διαιτητές εγγεγραμμένοι στο σχετικό κατάλογο του Δ.Σ.Θ., τα ονόματα και τα βιογραφικά των οποίων γνωστοποιούνται στους διαδίκους με κάθε πρόσφορο μέσο. Οι διάδικοι έχουν το δικαίωμα μέσα σε προθεσμία τριών εργασίμων ημερών να δηλώσουν εγγράφως προς το Συμβούλιο Διαιτησίας έως τρείς διαιτητές των οποίων επιθυμούν τον αποκλεισμό, χωρίς υποχρέωση αιτιολόγησης και χωρίς κοινοποίηση προς τον αντίδικο. Οι κληρωθέντες μπορούν να υποβάλλουν μέσα στην ίδια προθεσμία, δήλωση αποχής εφόσον συντρέχουν λόγοι προς τούτο. Το δεύτερο στάδιο της κλήρωσης ενεργείται αμελλητί από το Συμβούλιο μεταξύ των διαιτητών που δεν αποκλείσθηκαν με αίτηση των διαδίκων. Ο τελικά κληρωθείς, ορίζεται ως επιδιαιτητής με πράξη του Συμβουλίου Διαιτησίας.

5. Οι παράγραφοι 2 και 3 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση που το διαιτητικό δικαστήριο συγκροτείται από έναν μόνον διαιτητή.

Αμοιβή διαιτητών

1. Η αμοιβή των διαιτητών και του γραμματέα και τα έξοδα της διαδικασίας εκκαθαρίζονται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του παρόντος και, αν το διαιτητικό δικαστήριο δεν ορίσει άλλως, προκαταβάλλονται από τον προσφεύγοντα. Σε περίπτωση δυστροπίας του προσφεύγοντος μπορούν να προκαταβληθούν από τον επιμελέστερο διάδικο.

2. Το διαιτητικό δικαστήριο δικαιούται να απέχει από την εκδίκαση της υπόθεσης μέχρι την εξόφληση των αμοιβών και εξόδων.

3. Διαφορές ως προς το ύψος της αμοιβής των διαιτητών και των εξόδων επιλύονται από το Συμβούλιο Διαιτησίας.

4. Οι αμοιβές του Παραρτήματος Ι μπορούν να αναπροσαρμόζονται με πράξη του Συμβουλίου Διαιτησίας.

Αντικείμενο Ένας Διαιτητής  Τρείς Διαιτητές Διοικητικά έξοδα Αμοιβή γραμματέως
< 20.000 500 € 1.200 € 300 € 100 €
< 50.000 700 € 1.800 € 300 € 100 €
< 100.000 300 € 600 € 300 € 100 €
< 250.000 1.000 € 2.400 € 600 € 100 €
< 1.000.000 0,70% 2,00% 1.000 € 500 €
< 2.000.000 0,55% 1,50% 0,10% 1.000 €
< 5.000.000 0,30%  0,80% 0,10% 2.000 €
< 10.000.000 0,10% 0,25% 0,10% 3.000 €
> 10.000.000 0,08% 0,20% 0,05% 5.000 €

Επεξηγηματικό Σχόλιο 1: Οι αμοιβές διαιτητών παρατίθενται ανά κλιμάκιο προσμετρούμενων των αμοιβών των προηγούμενων κλιμακίων. Παραδείγματος χάριν, η αμοιβή ενός διαιτητή για αντικείμενο 250.000 €, ανέρχεται σε 2.500 € (500 € + 700 €+ 300 €+ 1.000 €).

Επεξηγηματικό Σχόλιο 2: Τα διοικητικά έξοδα περιλαμβάνουν την παραχώρηση της χρήσης υποδομής του Δ.Σ.Θ. και τη γραμματειακή υποστήριξη της εν γένει διενέργειας της διαιτησίας και του Συμβουλίου Διαιτησίας.

Επεξηγηματικό Σχόλιο 3: Τυχόν περαιτέρω έξοδα που παρίστανται αναγκαία για τη διενέργεια της διαιτησίας -ενδεικτικά αναφέρονται οι αμοιβές πραγματογνωμόνων, η δαπάνη μίσθωσης αίθουσας πέραν εκείνων που διαθέτει ο Δ.Σ.Θ., η πρόσληψη διερμηνέων- εκκαθαρίζονται χωριστά και βαρύνουν τα μέρη.

Δείτε αναλυτικά το Προεδρικό Διάταγμα 68/2020.

Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ ΑΘΗΝΑ

Η αστική ευθύνη του αρχιτέκτονος και του πολιτικού μηχανικού στα ιδιωτικά έργα

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

send