logo-print

Τα μαθήματα οδήγησης για τις κατηγορίες B και C1 δεν αποτελούν σχολική ή πανεπιστημιακή εκπαίδευση απαλλασσόμενη από τον ΦΠΑ

Δικαστήριο ΕΕ: Μολονότι τα μαθήματα οδήγησης αφορούν διάφορες γνώσεις πρακτικής και θεωρητικής φύσης, εντούτοις, εξακολουθούν να αποτελούν ειδικευμένα μαθήματα

14/03/2019

15/03/2019

Διπλωματικό και Προξενικό Δίκαιο Β έκδοση

ΠΑΡΟΥΛΑ ΝΑΣΚΟΥ ΠΕΡΡΑΚΗ - ΝΙΚΟΣ ΖΑΪΚΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ & ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος

Με τη δημοσιευθείσα στις 14-03-2019 απόφασή του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφαίνεται ότι τα μαθήματα οδήγησης για τις κατηγορίες B και C1 δεν αποτελούν σχολική ή πανεπιστημιακή εκπαίδευση απαλλασσόμενη από τον ΦΠΑ.

Σύμφωνα με το ΔΕΕ, μολονότι τα μαθήματα οδήγησης αφορούν διάφορες γνώσεις πρακτικής και θεωρητικής φύσης, εντούτοις, εξακολουθούν να αποτελούν ειδικευμένα μαθήματα που δεν ισοδυναμούν, αφ’ εαυτών, με τη μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων σε ένα ευρύ και ποικιλόμορφο σύνολο τομέων, καθώς και με την εμβάθυνση και την ανάπτυξη των εν λόγω γνώσεων και των εν λόγω δεξιοτήτων, όπερ αποτελεί χαρακτηριστικό της σχολικής ή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Ιστορικό της υπόθεσης

Η ιδιωτική σχολή οδηγών A & G Fahrschul-Akademie (στο εξής : Α & G) βάλλει, ενώπιον των γερμανικών δικαστηρίων, κατά της άρνησης των γερμανικών φορολογικών αρχών να απαλλάξουν από την καταβολή του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) τα μαθήματα οδήγησης τα οποία παραδίδει. Ειδικότερα, πρόκειται για μαθήματα με σκοπό τη λήψη των αδειών οδήγησης για τα οχήματα κατηγορίας Β και C1 (κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 4, της οδηγίας 2006/126/ΕΚ, για την άδεια οδήγησης), τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά προσώπων και των οποίων το βάρος δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους ή τους 7,5 τόνους.

Η A & G υποστηρίζει ότι τα μαθήματα τα οποία παραδίδει καλύπτουν τη μετάδοση τόσο των πρακτικών όσο και των θεωρητικών γνώσεων που είναι αναγκαίες για τη λήψη αδειών οδήγησης για οχήματα κατηγορίας Β και C1. Κατά την A & G, ο σκοπός των μαθημάτων αυτών δεν είναι αμιγώς ψυχαγωγικός, δεδομένου ότι η κατοχή των εν λόγω αδειών μπορεί να ανταποκρίνεται, μεταξύ άλλων, σε επαγγελματικές ανάγκες. Επομένως, κατά την άποψή της, τα μαθήματα που παραδίδονται προς τον σκοπό αυτόν εμπίπτουν στην απαλλαγή την οποία προβλέπει η οδηγία ΦΠΑ (συγκεκριμένα η διάταξη του άρθρου 132, παράγραφος 1, στοιχεία θ΄ και ι΄ της οδηγίας) όσον αφορά τη «σχολική ή πανεπιστημιακή εκπαίδευση».

Το Bundesfinanzhof (Ομοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο, Γερμανία) ερωτά αν η έννοια της «σχολικής ή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης» καλύπτει τα επίμαχα μαθήματα οδήγησης.

Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με την απόφασή του αυτή, το Δικαστήριο απαντάει αρνητικά.

Κατά το Δικαστήριο, η έννοια της «σχολικής ή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης», κατά την οδηγία, παραπέμπει, εν γένει, σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα μετάδοσης γνώσεων και δεξιοτήτων σε ένα ευρύ και ποικιλόμορφο σύνολο τομέων, καθώς και στην εμβάθυνση και την ανάπτυξη των εν λόγω γνώσεων και των εν λόγω δεξιοτήτων από τους μαθητές και τους φοιτητές ανάλογα με την πρόοδό τους και την ειδίκευσή τους στο πλαίσιο των διαφόρων βαθμίδων από τις οποίες αποτελείται το εν λόγω σύστημα.

Η ως άνω έννοια δεν καλύπτει τα μαθήματα οδήγησης που παραδίδονται από σχολή οδηγών, όπως η A & G, με σκοπό τη λήψη των αδειών οδήγησης για οχήματα κατηγορίας Β και C1.

Είναι αληθές ότι τα μαθήματα οδήγησης αφορούν διάφορες γνώσεις πρακτικής και θεωρητικής φύσης. Εντούτοις, εξακολουθούν να αποτελούν ειδικευμένα μαθήματα που δεν ισοδυναμούν, αφ’ εαυτών, με τη μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων σε ένα ευρύ και ποικιλόμορφο σύνολο τομέων, καθώς και με την εμβάθυνση και την ανάπτυξη των εν λόγω γνώσεων και των εν λόγω δεξιοτήτων, όπερ αποτελεί χαρακτηριστικό της σχολικής ή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Γίνεται υπόμνηση ότι η προδικαστική παραπομπή παρέχει στα δικαστήρια των κρατών μελών τη δυνατότητα, στο πλαίσιο της ένδικης διαφοράς της οποίας έχουν επιληφθεί, να υποβάλουν στο Δικαστήριο ερώτημα σχετικό με την ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης ή με το κύρος πράξεως οργάνου της Ένωσης. Το Δικαστήριο δεν αποφαίνεται επί της διαφοράς που εκκρεμεί ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου. Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να επιλύσει τη διαφορά σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου. Η απόφαση αυτή δεσμεύει, κατά τον ίδιο τρόπο, τα άλλα εθνικά δικαστήρια που επιλαμβάνονται παρόμοιου προβλήματος.

Το πλήρες κείμενο της αποφάσεως είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα CURIA

Πολιτική Δικονομία ΙΙ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

Δικονομικά ζητήματα του Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ- ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΣΠΕΡΔΟΚΛΗ ΕΛΛΗ

send