logo-print

Τα νέα δικαιώματα των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας - Τι προβλέπει η νέα οδηγία της ΕΕ

Παραγωγή και πώληση ενέργειας από το σπίτι - Διευκολύνεται η αλλαγή παρόχου - Εξασφάλιση αξιόπιστων ιστοσελίδων σύγκρισης τιμών

29/03/2019

03/04/2019

Εγχειρίδιο Εργατικού Δικαίου - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις Η έκδοση
H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι νέοι κανόνες, οι οποίοι εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο στις 26 Μαρτίου, παρέχουν στους καταναλωτές περισσότερα δικαιώματα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συγκρίνουν τιμές αλλά και να παράγουν ενέργεια.

Αποτελούν μέρος του ευρύτερου πακέτου μεταρρύθμισης της ηλεκτρικής ενέργειας και σχεδιάστηκαν για να τονώσουν τον ανταγωνισμό, να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σε περίοδο κρίσης και να διευκολύνουν τη μετάβαση προς τη χρήση καθαρών πηγών ενέργειας, με τη χρήση του ανέμου ή του ήλιου.

1. Παραγωγή και πώληση ενέργειας από το σπίτι

Καταναλωτές και τοπικές κοινότητες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας: να παράγουν τη δική τους ηλεκτρική ενέργεια, να την καταναλώνουν και να την πωλούν σε άλλους.

2. Διευκολύνεται η αλλαγή παρόχου

Οι καταναλωτές θα μπορούν πιο εύκολα - μέσα σε 24 ώρες- να αλλάζουν πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς επιπλέον χρεώσεις, εκτός αν επιθυμούν το τερματισμό πρόωρης σύμβασης ορισμένου χρόνου.

Σε αυτή την περίπτωση το κόστος των προστίμων θα πρέπει να είναι μειωμένο και οι συμβάσεις που τις περιέχουν θα πρέπει να παρέχουν στους καταναλωτές απτά πλεονεκτήματα ως αντάλλαγμα.

3. Εξασφάλιση αξιόπιστων ιστοσελίδων σύγκρισης τιμών

Πριν αλλάξεις πάροχο είναι απαραίτητο να γνωρίζει όλα τα δεδομένα. Σε κάποιες χώρες οι καταναλωτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαδικτυακά εργαλεία για να συγκρίνουν τις τιμές.

Το ΕΚ θέλει να διασφαλίσει ότι όλοι οι καταναλωτές στην ΕΕ θα έχουν τη δυνατότητα χρήσης τουλάχιστον ενός δωρεάν διαδικτυακού εργαλείου για τη σύγκριση τιμών μεταξύ των εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, οι πολίτες έχουν ήδη το δικαίωμα να διακόψουν νέα σύμβαση εντός 14 ημερών, εάν έχουν συναφθεί μέσω διαδικτύου ή μέσω τηλεφώνου.

4. Λογαριασμοί

Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πολλοί καταναλωτές δεν καταλαβαίνουν τις λεπτομέρειες των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας που λαμβάνουν.

Οι νέοι κανόνες ορίζουν ότι αυτό θα πρέπει να βελτιωθεί απαιτώντας από τους παρόχους την παροχή πληροφοριών για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και τους κόστους της σε κάθε λογαριασμό με εύκολο και σαφή τρόπο.

5. Παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης

Οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την προμήθεια έξυπνων μετρητών που μετρούν την κατανάλωση ρεύματος από απόσταση και υπολογίζουν το κόστος σε πραγματικό χρόνο.

Η εγκατάσταση των μετρητών θα πρέπει να διεξάγεται με δίκαιους όρους, μέσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών από την κοινοποίηση του αιτήματος.

Τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν την εγκατάστασή των μετρητών, χωρίς ωστόσο να υποχρεούνται να τη χρηματοδοτήσουν εάν το κόστος υπερβαίνει τα οφέλη.

Προκειμένου οι καταναλωτές να επωφεληθούν από τη προσαρμογή της κατανάλωσης και της παραγωγής στα μηνύματα των τιμών στην αγορά χονδρικής, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν την ευελιξία τους στην αγορά, άμεσα ή έμμεσα, αλλά πάντοτε με ελευθερία επιλογής.

6. Ευάλωτοι καταναλωτές

Τα κράτη μέλη θα οφείλουν να διασφαλίσουν την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος σε ευάλωτους καταναλωτές και νοικοκυριά που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια, καταβάλλοντας, για παράδειγμα, παροχές μέσω συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Οι προτάσεις αποτελούν μέρος της ευρύτερης μεταρρύθμισης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της δέσμης μέτρων για την καθαρή ενέργεια, και στοχεύουν στην τόνωση του ανταγωνισμού, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σε περίπτωση ενεργειακής κρίσης και στη διευκόλυνση της μετάβασης προς τις καθαρές πηγές ενέργειας, όπως η αιολική και η ηλιακή, που συχνά είναι λιγότερο προβλέψιμες.

Οι νέοι κανόνες εγκρίθηκαν στις 26 Μαρτίου. Μόλις η οδηγία λάβει την επίσημη έγκριση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να τη μεταφέρουν στην εθνική τους νομοθεσία το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Διεθνής Εμπορική Διαιτησία Τόμος ΙΙ
Οικογενειακό Δίκαιο - Τρίτη έκδοση

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send