logo-print

Θέσεις ασκούμενων δικηγόρων στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

27/09/2022

30/09/2022

ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Πολυκώδικας, 15η έκδ., 2023

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προσκαλεί ασκούμενους/ες Δικηγόρους οι οποίοι/ες επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στην ΕΕΤΤ, για διάρκεια έξι (6) μηνών, με δικαίωμα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι (6) μηνών, μετά από αίτηση του ιδίου του υποψηφίου δικηγόρου στην Αρχή και την αποδοχή της αίτησης από την Ολομέλεια της ΕΕΤΤ, να υποβάλουν την αίτησή τους (σύμφωνα με το Υπόδειγμα του «Παραρτήματος Α»), εγγράφως, είτε εντύπως, στην ΕΕΤΤ (Λ. Κηφισίας αρ. 60, Μαρούσι, τηλ: 2106151000), είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eett.gr, εντός δέκα (10) ημερών από την δημοσίευσή της στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ (έως και 7/10/2022)

Οι θέσεις των ασκούμενων δικηγόρων που θα απασχοληθούν στην ΕΕΤΤ ορίζονται σε πέντε (5). Η μηνιαία αμοιβή τους ορίζεται στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ μηνιαίως. Το ποσό αυτό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και καταβάλλεται στο τέλος εκάστου ημερολογιακού μηνός, σύμφωνα με το παρουσιολόγιο.

Το ωράριο απασχόλησης ορίζεται από 09:00-16:00.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει α) να είναι ασκούμενοι δικηγόροι, εγγεγραμμένοι στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ή Πειραιώς, β) άλλως να έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή τους στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ή Πειραιώς, να μην έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου επειδή εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους ή γ) να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ή Πειραιώς και, εφόσον επιλέγουν, να εγγράφονται ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους στην ΕΕΤΤ.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι:

  • βαθμός πτυχίου τουλάχιστον έξι (6,0) που αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση ή αναλυτική βαθμολογία της Σχολής αποφοίτησης.
  • βαθμός τουλάχιστον έξι (6) στα μαθήματα του διοικητικού δικαίου και διοικητικής δικονομίας, ή / και στο δίκαιο ανταγωνισμού που αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση ή αναλυτική βαθμολογία της Σχολής αποφοίτησης.
  • καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας που αποδεικνύεται από τους αντίστοιχους αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών.

Στην αίτηση συμμετοχής τους, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

α) να δηλώνουν τα πλήρη στοιχεία του αστυνομικού δελτίου ταυτότητάς τους (κατ’ ελάχιστο ονοματεπώνυμο, όνομα και επώνυμο πατέρα και μητέρας, αριθμός δελτίου ταυτότητας), καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),

β) να δηλώνουν τον αριθμό μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου ή ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στον Σύλλογο αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησης τους ή ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στον Δικηγορικό Σύλλογο και εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους στην ΕΕΤΤ,

γ) να συμπεριλαμβάνουν σύντομο «Βιογραφικό Σημείωμα» από το οποίο πρέπει, τουλάχιστον, να προκύπτει και να αιτιολογείται το ενδιαφέρον τους και ότι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα,

δ) να συνυποβάλλουν τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους,

ε) να δηλώνουν ότι αποδέχονται τη θέση τους, εφόσον επιλεγούν και ότι δεν συμπληρώνουν το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής τους πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησής τους στην ΕΕΤΤ.

Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υπερβούν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί στην EETT, ενώπιον στελεχών της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών ΕΕΤΤ και της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, για πέντε (5) ασκούμενους και πέντε (5) επιλαχόντες (οι οποίοι θα καλούνται κατά τη σειρά που κληρώθηκαν). Τα ονόματα των επιλεγέντων (συμπεριλαμβανομένων των επιλαχόντων) θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ.

Προσοχή: Κατά τη διάρκεια της άσκησης στην ΕΕΤΤ, οι ασκούμενοι δικηγόροι παύουν να ασκούνται ενώπιον άλλου δικηγόρου ή άλλου φορέα.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την ακρίβεια των υποβληθέντων στοιχείων.

Αιτήσεις ασκούμενων δικηγόρων που έχουν υποβληθεί στην ΕΕΤΤ πριν την δημοσίευση της παρούσας αίτησης δεν λαμβάνονται υπόψη και οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της ΕΕΤΤ (τηλ.: 210-6151070, email: emaganari@eett.gr Κα Ελίνα Μαγκανάρη).

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση στο eett.gr

Η υποστήριξή της κατηγορίας υπό το πρίσμα του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΥΔΕΛΗ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένδικη προστασία για ακίνητο φερόμενο ως "άγνωστου" ιδιοκτήτη - Β έκδοση, Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 19 -

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΣΙΛΙΓΓΕΡΙΔΟΥ