logo-print

Θέσεις ασκούμενων δικηγόρων στο Ελληνικό Κτηματολόγιο

24/06/2021

25/06/2021

Sakkoulas Online A6

Sakkoulas Online A6

Δασικό Δίκαιο & Εθνικό Κτηματολόγιο Β έκδοση

ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ Δ.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

Το Ν.Π.Δ.Δ Ελληνικό Κτηματολόγιο προσκαλεί όσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών να υποβάλουν την αίτησή τους εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Φορέα, ήτοι μέχρι 7 Ιουλίου 2021.

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Την προσεχή περίοδο, η άσκηση των ασκουμένων στον Φορέα ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου 2021 και λήγει 31 Αυγούστου 2022. Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων ορίζονται σε έξι (6). Η μία από τις έξι (6) θέσεις αυτές καταλαμβάνεται κατά προτεραιότητα από άτομο με αναπηρίες (ΑMEA), που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου.

Ο υποψήφιος δικηγόρος παρέχει τις υπηρεσίες του κατά τις ώρες λειτουργίας του Φορέα. Ο υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου της άσκησης του απασχολούμενου υποψήφιου δικηγόρου, είναι ο Προϊστάμενος έκαστου Τμήματος της Νομικής Διεύθυνσης του Φορέα.

Η μηνιαία αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600,00) ευρώ, ποσό που δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται κάθε ημερολογιακό μήνα με την έκδοση των σχετικών παραστατικών. Η αμοιβή του ασκουμένου καταβάλλεται με βάση την μηνιαία έκθεση του Προϊσταμένου της Νομικής Διεύθυνσης του Φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικηγόροι πρέπει να μη συμπληρώνουν το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησης πριν από το πέρας της δωδεκάμηνης άσκησής τους στον Φορέα και να είναι εγγεγραμμένοι ως ασκούμενοι σε Δικηγορικό Σύλλογο.

Κατά την υποβολή της αίτησής τους, οι υποψήφιοι συμπληρώνουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν: α) τα στοιχεία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας,

β) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση),

γ) τον αριθμό μητρώου ασκουμένου,

δ) ότι δεν συμπληρώνεται το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής τους πριν από το πέρας της δωδεκάμηνης άσκησής τους στο Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο

ε) ότι αποδέχονται τη θέση τους, εφόσον επιλεγούν, και δεν συντρέχει έκτακτος λόγος που να δικαιολογεί την αποποίησή της.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υπερβούν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση η οποία ορίζεται με την παρούσα, στις 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 13.00 στην είσοδο του Κεντρικού Κτιρίου του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», Λ. Μεσογείων 288, και τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Φορέα.

Εάν δεν κατατεθεί καμία αίτηση από άτομα με αναπηρίες (ΑΜΕΑ), που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, τότε θα επιλεγούν όλοι από τη γενική κατηγορία.

Όσοι επιλεγούν/κληρωθούν προσκομίζουν πριν από την υπογραφή της σύμβασης και το αργότερο μέχρι τις 19 Ιουλίου 2021 πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτει το χρονικό διάστημα της άσκησης που έχει συμπληρωθεί, τα πλήρη ατομικά τους στοιχεία, καθώς και αντίγραφα των τίτλων σπουδών.

Η διαδικασία της επιλογής θα ολοκληρωθεί στις 26 Ιουλίου 2021 οπότε και θα αναρτηθεί η σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Φορέα. 

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση.

Συναινετικό διαζύγιο και γονική μέριμνα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

Η απόδειξη στην ποινική δίκη

Άγγελος Ι. Κωνσταντινίδης

 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ