logo-print

Θέση δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο γραφείο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

28/04/2020

29/04/2020

Το απαράδεκτο στην αναιρετική δίκη

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Οι χρήσεις γης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο γραφείο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Το αντικείμενο της απασχόλησης τoυ δικηγόρου που πρόκειται να προσληφθεί θα είναι η νομική υποστήριξη των υπηρεσιών της Α.Δ.Α. και ειδικότερα του Συντονιστή αυτής.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα αντικείμενα απασχόλησης:

  • Η παρακολούθηση του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου στους τομείς αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και συγκεκριμένα στο δημόσιο δίκαιο, δίκαιο αλλοδαπών και μετανάστευσης, δίκαιο περιβάλλοντος και χωροταξίας, δασική νομοθεσία, δίκαιο των δημοσίων και πολιτικών υπαλλήλων, θέματα ελέγχου νομιμότητας των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο την επίλυση πρακτικών θεμάτων που ανακύπτουν από την καθημερινή εφαρμογή της νομοθεσίας στη διοικητική πράξη, την ερμηνεία της νομοθεσίας όταν ανακύπτουν ζητήματα αντιφατικών διατάξεων, την επισήμανση διατάξεων εκείνων που χρήζουν αναμόρφωσης, επικαιροποίησης, απλούστευσης ή κωδικοποίησης και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων.
  • Η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τον Συντονιστή για τη διασφάλιση των νομιμότητας των διοικητικών πράξεων.
  • Η επεξεργασία και ο νομικός έλεγχος των συμβάσεων που συνάπτει η ΑΔΑ με τρίτους, των διοικητικών πράξεων και των προκηρύξεων για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους.
  • Η συνδρομή σε νομικό επίπεδο και εφόσον κρίνεται απαραίτητο, τα συλλογικά όργανα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης χωρίς πρόσθετη αμοιβή.
  • Η διενέργεια διαδικαστικών πράξεων για λογαριασμό του Συντονιστή, που αφορούν στην εμπλοκή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε δικαστικές διαμάχες.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι για τις ανωτέρω θέσεις θα πρέπει:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες,

2. Να μην έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 45 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013)

3. Να είναι Δικηγόροι τουλάχιστον παρ’ Εφέταις, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου της χώρας και κάτοχοι πτυχίου Νομικής σχολής της χώρας ή ισότιμου τίτλου Νομικού Τμήματος Πανεπιστημιακής Σχολής ΑΕΙ της αλλοδαπής νόμιμα αναγνωρισμένου.

4. Να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, αποδεικνυόμενη κατά τα οριζόμενα στο αρ. 28 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α΄39), όπως ισχύει. Γνώση και άλλης ξένης γλώσσας των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνυόμενη σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, θα συνεκτιμηθεί.

5. Να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε αντικείμενο που άπτεται των αρμοδιοτήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

6. Ειδικότερα οι άρρενες υποψήφιοι, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

7. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μην τελούν υπό επικουρική ή στερητική δικαστική συμπαράσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 8 του ν. 3528/2007, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο διορισμού.

8. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 7 του ν. 3528/2007.

9. Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 1256/82 και του Κώδικα Δικηγόρων.

10. Να έχουν επαγγελματική εμπειρία, δικαστηριακή και συμβουλευτική, τουλάχιστον 7 ετών, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Ιδιαιτέρως θα εκτιμηθεί η εμπειρία τους στους τομείς αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής καθώς και οι επιπλέον μεταπτυχιακές σπουδές ή δημοσιευμένες ερευνητικές μελέτες σε συναφή με τη δημόσια διοίκηση αντικείμενα. Η εμπειρία αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο έγγραφο, όπως αποφάσεις, δικόγραφα, δημοσιευμένες γνωμοδοτήσεις, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.

11. Να διαθέτουν βασικές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών, κυρίως στη σύνταξη και επεξεργασία κειμένων.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη.

Δίκαιο της πληροφορικής Δ

ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η αρχή IURA NOVIT CURIA στη διοικητική δίκη

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

send