logo-print

Θεσπίζεται κανονιστικό πλαίσιο για τα drones στην Ελλάδα

Σε δημόσια διαβούλευση ο Κανονισμός πτήσεων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών - Τι προβλέπεται για προσωπικά δεδομένα, ασφάλιση και κυρώσεις

25/05/2016

16/11/2017

Ζητήματα από την εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων στη διεθνή διαιτησία

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΟΜΝΙΟΣ

Ζητήματα από την εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων στη διεθνή διαιτησία

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΟΜΝΙΟΣ

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε χθες από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ο Κανονισμός πτήσεων των drones (Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών- Unmanned Aircraft Systems).

Ο Κανονισμός καθορίζει για πρώτη φορά τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εκτέλεση πτήσεων των Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Unmanned Aircraft Systems – UAS), ελεύθερων ή προσδεδεμένων (free or tethered) στον ελληνικό εναέριο χώρο, αλλά και τις κυρώσεις για τις περιπτώσεις πτήσεων από Συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών που εκτελούνται χωρίς την τήρηση των αναφερομένων προϋποθέσεων ή την εξασφάλιση των απαιτουμένων εγκρίσεων.

Υποχρεωτική ασφάλιση

Μεταξύ άλλων, ο Κανονισμός ορίζει ότι ο εκμεταλλευόμενος ΣμηΕΑ που ανήκει σε όλες τις υποκατηγορίες της «ανοικτής» κατηγορίας, στην «ειδική» και «πιστοποιημένη» κατηγορία οφείλει να ασφαλίζει το ΣμηΕΑ για ζημίες έναντι τρίτων.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, στην περίπτωση που κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων (αεροπορικών εργασιών ή άλλων χρήσεων) του(των) ΣμηΕΑ πραγματοποιείται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πρέπει αυτή να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία.

Διαβάστε επίσης: Εγκρίθηκε η έκθεση για τη δημιουργία κανόνων αναφορικά με τη χρήση drones στην ΕΕ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας γνωστοποιεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ζητήματα που ανακύπτουν σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την χρήση των ΣμηΕΑ.

Κυρώσεις επιβάλλονται στους παραβάτες σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Κυρώσεις

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, ο εκμεταλλευόμενος (ιδιοκτήτης, κάτοχος, μισθωτής) η/και χειριστή του ΣμηΕΑ ο οποίος είτε:

Α) υποπίπτει σε παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού αναφορικά με τη λειτουργία, την εκμετάλλευση, την ασφάλεια, τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας, τους κανόνες ασύρματης επικοινωνίας καθώς και τις διατάξεις άλλων Νόμων και Κανονισμών της πολιτικής αεροπορίας

Β) αρνείται τον έλεγχο (επιθεώρηση) από την ΥΠΑ των εγκρίσεων και αδειών, των μέσων και εγκαταστάσεων που έχει στη διάθεση του σχετικά με την λειτουργία και εκμετάλλευση του ΣμηΕΑ,

καλείται εγγράφως από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και ειδικότερα από την κατά περίπτωση Διεύθυνση, ανάλογα με τη φύση της παράβασης και τον εκδότη της σχετικής απόφασης, έγκρισης, άδειας κλπ που δεν τηρήθηκε, σε ακρόαση προς παροχή διευκρινίσεων.

Η έγγραφη κλήτευση του παραβάτη έχει τη θέση της κλήσης σε απολογία.

Ο Διοικητής της ΥΠΑ μετά από αιτιολογημένη εισήγηση των αρμοδίων Διευθύνσεων της ΥΠΑ δύναται να επιβάλλει στον παραβάτη, με αιτιολογημένη απόφαση και αναλόγως της βαρύτητας της παράβασης :

– το πρόστιμο της παρ. 1 του άρθρου 153 του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου όπως ισχύει, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

– σε ιδιαίτερα σοβαρές ή και καθ υποτροπήν παραβάσεις ή σε περιπτώσεις διαπίστωσης ότι δεν ισχύει κάποια από τις προϋποθέσεις ή δεν τηρήθηκε κάποιος όρος υπό τα οποία εκδόθηκε σχετική άδεια ή έγκριση, ή πιστοποιητικό, το αρμόδιο όργανο μπορεί να την αναστείλει για περιορισμένο χρόνο ή να την ανακαλέσει με αιτιολογημένη απόφασή του.

Οι ανωτέρω διοικητικές κυρώσεις δεν απαλλάσσουν τον παραβάτη από τυχόν άλλες ποινικές ευθύνες.

Κατηγοριοποίηση Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών

Στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού δεν εμπίπτουν:

α. Τα Αερομοντέλα, τα θέματα των οποίων ρυθμίζονται από τον Κανονισμό ΥΠΑ περί «Πτήσεων Αερομοντέλων» (ΦΕΚ/Β/9/13-1-2010) όπως ισχύει.

β. Μη επανδρωμένα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς ή άλλους κρατικούς σκοπούς από τους αντίστοιχους κρατικούς φορείς (ένοπλες δυνάμεις , σώματα ασφαλείας κλπ).

Κατ’ εξαίρεση, οι κρατικοί φορείς που είναι υπεύθυνοι για ΣμηΕΑ τα οποία χρησιμοποιούνται για πτήσεις κρατικών δραστηριοτήτων έχουν τη δυνατότητα με αίτησή τους προς την ΥΠΑ να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

γ. τα ελεύθερα ή προσδεδεμένα μπαλόνια (tethered or free balloons).

Οι προϋποθέσεις πτήσεων ΣμηΕΑ ποικίλουν ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, για την κατηγοριοποίηση των ΣμηΕΑ λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

– η μέγιστη μάζα απογείωσης (ΜΤΟΜ)

– το είδος της χρήσης

– το ύψος άνωθεν της επιφάνειας της γης ή της θαλάσσης όπου επιτρέπεται να ίπτανται

– οι περιοχές (αποκλειστικές ή μη) όπου ίπτανται

– οι τεχνικές δυνατότητες εκάστου ΣμηΕΑ

– η πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος πτητικής λειτουργίας του ΣμηΕΑ

Λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων της προηγούμενης παραγράφου καθορίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες ΣμηΕΑ:

Α. Η «ανοικτή» κατηγορία (UAS Open Category)

Β. Η «ειδική» κατηγορία (UAS Specific Category)

Γ. Η «πιστοποιημένη» κατηγορία (UAS Certified Category)

Στη δημόσια διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 8 Ιουνίου 2016, μπορείτε να συμμετέχετε εδώ.

Δίκαιο της Δικαιοπραξίας

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΛΒΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Μαθήματα συνταγματικού δικαίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ