logo-print

Συνθήκη Εμπορίας Όπλων

Απόφαση Φ092.22/5593 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπως κυρώθηκε με τον Νόμο 4365/2016

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

12/02/2016

Κωδικοποιημένο
Το μέτρο απόδειξης στην πιθανολόγηση ΕΠολΔ 30
Βασική Νομοθεσία Ναυτικού Δικαίου

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΚΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Προοίμιο

Τα Κράτη Μέρη της Συνθήκης,

Καθοδηγούμενα από τους στόχους και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

Ενθυμούμενα το Άρθρο 26 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που σκοπό έχει την προαγωγή της εδραίωσης και διατήρησης της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας με την ελάχιστη δυνατή εκτροπή των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων του κόσμου για εξοπλισμούς,

Υπογραμμίζοντας την ανάγκη αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης εμπορίας συμβατικών όπλων και πρόληψης της διοχέτευσης τους στην παράνομη αγορά ή για μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή προς μη εξουσιοδοτημένους χρήστες, περιλαμβανομένης της διάπραξης τρομοκρατικών ενεργειών,

Αναγνωρίζοντας τα έννομα πολιτικά, οικονομικά και εμπορικά συμφέροντα και τα συμφέροντα ασφαλείας των Κρατών στο πλαίσιο της διεθνούς εμπορίας συμβατικών όπλων,

Βεβαιώνοντας εκ νέου το κυριαρχικό δικαίωμα οποιουδήποτε Κράτους να ρυθμίζει και να ελέγχει τα συμβατικά όπλα αποκλειστικά στο έδαφος του, σύμφωνα με το δικό του νομικό ή συνταγματικό σύστημα,

Αναγνωρίζοντας ότι η ειρήνη και η ασφάλεια, η ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν πυλώνες του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών και θεμέλια της συλλογικής ασφάλειας και αναγνωρίζοντας ότι η ανάπτυξη, η ειρήνη και ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα και αμοιβαία ενισχυτικά μεταξύ τους.

Ενθυμούμενα τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Επιτροπής Αφοπλισμού των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη διεθνή μεταφορά όπλων στο πλαίσιο του ψηφίσματος 46/36Η της Γενικής Συνέλευσης στις 6 Δεκεμβρίου 1991,

Σημειώνοντας τη συμβολή του Προγράμματος Δράσης των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη, την Καταπολέμηση και την Εξάλειψη του Παράνομου Εμπορίου Φορητών Όπλων και Ελαφρού Οπλισμού σε όλες του τις Πτυχές, του Πρωτοκόλλου για την Καταπολέμηση της Λαθραίας Κατασκευής και Διακίνησης Πυροβόλων Όπλων, Πυρομαχικών και άλλων σχετικών Υλικών το οποίο συμπληρώνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση του Διακρατικού Οργανωμένου Εγκλήματος και της Διεθνούς Πράξης που Επιτρέπει στα Κράτη να Εντοπίζουν και να Επισημαίνουν, κατά τρόπο Έγκαιρο και Αξιόπιστο, τα Παράνομα Φορητά Όπλα και τον Ελαφρύ Οπλισμό,

Αναγνωρίζοντας τις συνέπειες της παράνομης και άναρχης εμπορίας συμβατικών όπλων στον κοινωνικό, οικονομικό και ανθρωπιστικό τομέα, καθώς και στον τομέα της ασφάλειας,

Έχοντας υπόψη ότι οι άμαχοι, κυρίως γυναίκες και παιδιά, αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία εκείνων που πλήττονται από τις ένοπλες συγκρούσεις και την ένοπλη βία,

Αναγνωρίζοντας επίσης τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα θύματα των ενόπλων συγκρούσεων και την ανάγκη τους για επαρκή φροντίδα, αποκατάσταση και κοινωνική και οικονομική ένταξη,

Τονίζοντας ότι καμία εκ των διατάξεων της παρούσας Συνθήκης δεν εμποδίζει τα Κράτη να διατηρούν και να υιοθετούν πρόσθετα αποτελεσματικά μέτρα για την προαγωγή του στόχου και του σκοπού της παρούσας Συνθήκης,

Λαμβάνοντας υπόψη το θεμιτό εμπόριο και τη νόμιμη ιδιοκτησία και χρήση ορισμένων συμβατικών όπλων για ψυχαγωγικές, πολιτιστικές, ιστορικές και αθλητικές δραστηριότητες, στο πλαίσιο των οποίων το εν λόγω εμπόριο, η ιδιοκτησία και η χρήση επιτρέπονται ή προστατεύονται από το νόμο,

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη το ρόλο που μπορούν να παίξουν οι περιφερειακοί οργανισμοί στη στήριξη των Κρατών Μερών, εφόσον ζητηθεί, για την εφαρμογή της παρούσας Συνθήκης,

Αναγνωρίζοντας τον εθελοντικό και ενεργό ρόλο που μπορεί να παίξει η κοινωνία των πολιτών, περιλαμβανομένων των μη κυβερνητικών οργανώσεων, αλλά και η βιομηχανία, στην αύξηση της ευαισθητοποίησης για το στόχο και το σκοπό της παρούσας Συνθήκης καθώς και στην υποστήριξη της εφαρμογής της,

Αναγνωρίζοντας ότι η ρύθμιση του διεθνούς εμπορίου συμβατικών όπλων και η παρεμπόδιση της εκτροπής τους δεν θα πρέπει να παρακωλύει τη διεθνή συνεργασία και το θεμιτό εμπόριο υλικών, εξοπλισμού και τεχνολογίας για ειρηνικούς σκοπούς,

Τονίζοντας την επιθυμία να επιτευχθεί οικουμενική προσχώρηση στην παρούσα Συνθήκη,

Αποφασισμένα να ενεργήσουν σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές:

Αρχές

− το έμφυτο δικαίωμα όλων των Κρατών στην ατομική ή συλλογική αυτοάμυνα, όπως αναγνωρίζεται από το Άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

− η επίλυση των διεθνών διαφορών με ειρηνικά μέσα κατά τρόπο ώστε να μην τίθενται σε κίνδυνο η διεθνής ειρήνη και ασφάλεια και η δικαιοσύνη, σύμφωνα με το Άρθρο 2(3) του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

− η αποχή, στις διεθνείς τους σχέσεις, από την απειλή ή τη χρήση βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε Κράτους ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο ο οποίος είναι ασύμβατος με τους σκοπούς των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το Άρθρο 2(4) του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

− η μη παρέμβαση σε ζητήματα που ουσιαστικά υπάγονται στην εσωτερική αρμοδιότητα οποιουδήποτε Κράτους, σύμφωνα με το Άρθρο 2(7) του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

− ο σεβασμός και η διασφάλιση του σεβασμού για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο σύμφωνα, μεταξύ άλλων, με τις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949, καθώς και ο σεβασμός και η διασφάλιση του σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα σύμφωνα, μεταξύ άλλων, με το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

− η ευθύνη όλων των Κρατών, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διεθνείς υποχρεώσεις τους, να ρυθμίζουν αποτελεσματικά τη διεθνή εμπορία συμβατικών όπλων και να αποτρέπουν την εκτροπή τους, καθώς και η πρωταρχική ευθύνη όλων των Κρατών να καθιερώσουν και να υλοποιήσουν τα αντίστοιχα εθνικά συστήματα ελέγχου,

− ο σεβασμός για τα θεμιτά συμφέροντα των Κρατών να αποκτούν συμβατικά όπλα προκειμένου να ασκούν το δικαίωμα τους στην αυτοάμυνα και για ειρηνευτικές επιχειρήσεις› και να κατασκευάζουν, εξάγουν, εισάγουν και μεταφέρουν συμβατικά όπλα,

− η εφαρμογή της παρούσας Συνθήκης κατά τρόπο συνεπή και αντικειμενικό, χωρίς διακρίσεις,

Συμφώνησαν στα εξής:

Άρθρο 1 - Συνθήκη Εμπορίας Όπλων - Σκοπός και Στόχος

Άρθρο 2 - Συνθήκη Εμπορίας Όπλων - Πεδίο αναφοράς

Άρθρο 3 - Συνθήκη Εμπορίας Όπλων - Πυρομαχικά / Πολεμοφόδια

Άρθρο 4 - Συνθήκη Εμπορίας Όπλων - Εξαρτήματα και Συστατικά Μέρη

Άρθρο 5 - Συνθήκη Εμπορίας Όπλων - Γενική Εφαρμογή

Άρθρο 6 - Συνθήκη Εμπορίας Όπλων - Απαγορεύσεις

Άρθρο 7 - Συνθήκη Εμπορίας Όπλων - Αξιολόγηση Εξαγωγών και Εισαγωγών

Άρθρο 8 - Συνθήκη Εμπορίας Όπλων - Εισαγωγές

Άρθρο 9 - Συνθήκη Εμπορίας Όπλων - Διελεύσεις ή μεταφορτώσεις

Άρθρο 10 - Συνθήκη Εμπορίας Όπλων - Διαμεσολάβηση

Άρθρο 11 - Συνθήκη Εμπορίας Όπλων - Εκτροπή

Άρθρο 12 - Συνθήκη Εμπορίας Όπλων - Τήρηση αρχείων

Άρθρο 13 - Συνθήκη Εμπορίας Όπλων - Υποβολή αναφορών

Άρθρο 14 - Συνθήκη Εμπορίας Όπλων - Εκτέλεση

Άρθρο 15 - Συνθήκη Εμπορίας Όπλων - Διεθνής Συνεργασία

Άρθρο 16 - Συνθήκη Εμπορίας Όπλων - Διεθνής Συνδρομή

Άρθρο 17 - Συνθήκη Εμπορίας Όπλων - Διάσκεψη των Κρατών Μερών

Άρθρο 18 - Συνθήκη Εμπορίας Όπλων - Γραμματεία

Άρθρο 19 - Συνθήκη Εμπορίας Όπλων - Επίλυση Διαφορών

Άρθρο 20 - Συνθήκη Εμπορίας Όπλων - Τροποποιήσεις

Άρθρο 21 - Συνθήκη Εμπορίας Όπλων - Υπογραφή, Κύρωση, Αποδοχή, Έγκριση ή Προσχώρηση

Άρθρο 22 - Συνθήκη Εμπορίας Όπλων - Θέση σε ισχύ

Άρθρο 23 - Συνθήκη Εμπορίας Όπλων - Προσωρινή Εφαρμογή

Άρθρο 24 - Συνθήκη Εμπορίας Όπλων - Διάρκεια Ισχύος και Απόσυρση

Άρθρο 25 - Συνθήκη Εμπορίας Όπλων - Επιφυλάξεις

Άρθρο 26 - Συνθήκη Εμπορίας Όπλων - Σχέση με άλλες διεθνείς συμφωνίες

Άρθρο 27 - Συνθήκη Εμπορίας Όπλων - Θεματοφύλακας

Άρθρο 28 - Συνθήκη Εμπορίας Όπλων - Γνήσια κείμενα

ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, τη δεύτερη ημέρα του Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκατρία.

Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο
O ηλεκτρονικός αναγκαστικός πλειστηριασμός κατά τον ΚΠολΔ - Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας Νο 6

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

send