Αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου

Τι ισχύει αναφορικά με την αναζήτηση των αντιγράφων ποινικού μητρώου από δημόσιους φορείς

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:

Lawspot.gr

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

30/04/2016 - 16:30

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

16/11/2017 - 16:37

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Α/22863 η αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης κατέστη υποχρεωτική.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΚΥΑ, η αναζήτηση των αντιγράφων ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης από τα Υπουργεία, τις αυτοτελείς Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, διενεργείται υποχρεωτικά από την αρμόδια για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης, υπηρεσία, χωρίς να απαιτείται σχετική εξουσιοδότηση του ενδιαφερόμενου πολίτη.

Οι αρμόδιες προς αναζήτηση των αντιγράφων ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης υπηρεσίες, οφείλουν να τροποποιήσουν τα σχετικά έντυπα τους, αφαιρώντας τα εν λόγω δικαιολογητικά, ως απαραίτητα για την υποβολή τους από τους πολίτες.

Παράλληλα, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών εξακολουθούν να αναζητούν και οι αρμόδιες Εισαγγελίες να εκδίδουν, το αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης, εφόσον ο πολίτης το αναζητά προκειμένου να το χρησιμοποιήσει σε φορείς που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης (στον ιδιωτικό τομέα).

Διαβάστε επίσης: Παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις καθώς και το παράρτημα της αριθμ. 92605/οικ/05 κοινής υπουργική απόφασης για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής και δικαστικής χρήσης.

Σχετική είναι και η εγκύκλιος 92607/21.9.2005 του Υπουργείου Δικαιοσύνης.