logo-print

Μετάφραση και επικύρωση δημοσίων εγγράφων: Τι ισχύει για τη Σύμβαση του Λονδίνου του 1968

25/12/2020

Φορολογικός Πολυκώδικας - Σεπτέμβριος 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

 

Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα - 5η έκδοση καλλιτεχνικό

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η Διεύθυνση Οργάνωσης (Δ.ΟΡΓ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) εκδίδει το Εγχειρίδιο Απαντήσεων στα Συνηθέστερα Ερωτήματα των Πολιτών για το Κύρος των Αλλοδαπών Δημοσίων Εγγράφων και τη Μετάφραση αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΤΟΥ 1968

(ν. 844/1978 (Α’ 227) “Περί κυρώσεως της εν Λονδίνω την 7ην Ιουνίου 1968 υπογραφείσης Ευρωπαϊκής Συμβάσεως «περί καταργήσεως της επικυρώσεως των εγγράφων συνταχθέντων υπό των διπλωματικών ή προξενικών πρακτόρων»”)

1.- Ποια είναι τα συμβαλλόμενα Κράτη- Μέλη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση «περί καταργήσεως της επικυρώσεως των εγγράφων συνταχθέντων υπό των διπλωματικών ή προξενικών πρακτόρων» (Λονδίνο 7 Ιουνίου 1968), γνωστή και ως Σύμβαση του Λονδίνου του 1968, η οποία τέθηκε σε ισχύ, κατά τους όρους του ν. 844/1978, την 22α Μαΐου 1979 και εξακολουθεί να ισχύει;

Συμβαλλόμενα Κράτη - Μέλη στη Σύμβαση του Λονδίνου είναι η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελβετία, η Ελλάδα, η Εσθονία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Κύπρος, το Λιχτενστάιν, το Λουξεμβούργο, η Μολδαβία, η Νορβηγία, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σουηδία, η Τουρκία και η Τσεχία.

2.- Σε ποια έγγραφα εφαρμόζεται;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου πρώτου του ν. 844/1978:

αα) της παρ. 1 του άρθρου 2, «εφαρμόζεται εις τα έγγραφα τα συνταχθέντα υπό των διπλωματικών ή προξενικών πρακτόρων ενός Συμβαλλομένου Μέρους, υπό την επίσημον ιδιότητά των και εκτελούντων τα καθήκοντά των επί του εδάφους παντός Κράτους και άτινα δέον να προσαχθούν: α) Εις το έδαφος ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους ή β) ενώπιον των διπλωματικών ή προξενικών πρακτόρων ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους, ασκούντων τα καθήκοντά των επί του εδάφους ετέρου Κράτους, όπερ δεν είναι μέρος εις την παρούσαν Σύμβασιν»,

ββ) της παρ. 2 του άρθρου 2, «εφαρμόζεται επίσης εις τας επισήμους βεβαιώσεις, εις τας αναφερομένας εις τας καταχωρίσεις εγγράφων, τας θεωρήσεις δια βεβαίωσιν χρονολογίας, της πιστοποιήσεως υπογραφής τεθημένων υπό των διπλωματικών ή προξενικών πρακτόρων και επί ετέρων εγγράφων πλην των προβλεπομένων εις την προηγουμένην παράγραφον».

3.- Ποιοι νοούνται ως «διπλωματικοί και προξενικοί πράκτορες»;

Ως «διπλωματικοί και προξενικοί πράκτορες» νοούνται τα μέλη του προσωπικού των διπλωματικών και προξενικών αποστολών του εκάστοτε Συμβαλλόμενου Μέρους, τα οποία φέρουν, προκειμένου περί διπλωματικών αποστολών, την διπλωματική ιδιότητα και προκειμένου περί προξενικών αρχών, την ιδιότητα του προξενικού λειτουργού.

4.- Απαιτείται επικύρωση των εγγράφων που έχουν εκδοθεί κατ’ άρθρο 2 του ν. 844/1978, όταν προσκομίζονται από ενδιαφερόμενους σε Δ.Ο.Υ. και εν γένει σε υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους;

ΟΧΙ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Άρθρου πρώτου του ν. 844/1978 «Έκαστον των Συμβαλλομένων Μερών απαλλάσσει της επικυρώσεως τα έγγραφα εις α εφαρμόζεται η παρούσα Σύμβασις». Συνεπώς, οι Δ.Ο.Υ. και εν γένει οι υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., πρέπει να κάνουν αποδεκτά τα έγγραφα, που συντάσσονται από τους διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες των συμβαλλομένων στη Σύμβαση του Λονδίνου του 1968 Κρατών – Μελών, χωρίς να απαιτούν επικύρωση.

5.- Απαιτείται η επικύρωση των εγγράφων που συντάσσονται από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες των άλλων Κρατών (δηλαδή, των Κρατών που δεν είναι συμβαλλόμενα στη Σύμβαση του Λονδίνου του 1968);

ΝAI. Απαιτείται η επικύρωση από το Τμήμα Επικυρώσεων του Κέντρου Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών και Αποδήμων Ελλήνων (Κ.Ε.Π.Π.Α.Ε.) του Υπουργείου Εξωτερικών ή λόγω εδαφικής αρμοδιότητας από το αντίστοιχο Γραφείο Επικυρώσεων στην Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων (Υ.ΔΙ.Σ.) Θεσσαλονίκης, όταν συντάσσονται από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες άλλων Κρατών (Υπουργείο Εξωτερικών: https://www.mfa.gr/kep-politon-kaiapodimon-ellinon.html).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

1. Αριθ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1086511 ΕΞ 2020/21.7.2020

2. Αριθ. αριθ. 1109071/1057/0006Δ/14.11.2007 και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. Φ.6650.7α/23/ΛΣ 1522/31.10.2007 της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Θέμα 1ο

Ενδιαφερόμενος, για διεκπεραίωση υπόθεσης Κύπριου/ Βρετανού/ Αυστριακού/Ιταλού πολίτη, για λογαριασμό του οποίου ενεργεί, προσκομίζει σε Δ.Ο.Υ. πληρεξούσιο, που συντάχθηκε από Κύπριο/ Βρετανό/ Αυστριακό/ Ιταλό διπλωματικό ή προξενικό πράκτορα, που εκτελούσε τα καθήκοντά του, με την επίσημη ιδιότητά του σε πρεσβεία/ προξενείο της Κύπρου/ του Ηνωμένου Βασιλείου/ της Αυστρίας/της Ιταλίας σε άλλη χώρα (οποιαδήποτε χώρα του κόσμου), με τη νόμιμη μετάφραση. Ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. επιμένει ότι το πληρεξούσιο πρέπει να φέρει τη σφραγίδα Apostille. Ενεργεί ορθά ή εσφαλμένα ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ.;

Απάντηση:

Ενεργεί εσφαλμένα, γιατί: α) η Κύπρος, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστρία και η Ιταλία έχουν υπογράψει τη Σύμβαση του Λονδίνου, η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα με το ν. 844/1978 και β) η συγκεκριμένη περίπτωση εμπίπτει στις διατάξεις της περίπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 844/1978. Συνεπώς, η Δ.Ο.Υ. πρέπει να κάνει αποδεκτό το πληρεξούσιο, χωρίς να απαιτεί τη θεώρηση Apostille.

Θέμα 2ο

Ενδιαφερόμενος, για διεκπεραίωση υπόθεσής του σε Δ.Ο.Υ. προσκομίζει βεβαίωση που έχει εκδοθεί από την Πρεσβεία/το Προξενείο της Γεωργίας/ Αλβανίας/ Αιγύπτου στην Ελλάδα.

Ερώτηση 1:

Πρέπει η Δ.Ο.Υ. να κάνει αποδεκτή την προσκομιζόμενη βεβαίωση, εφόσον φέρει αυτά μόνο τα στοιχεία;

Απάντηση:

ΟΧΙ. Η υπογραφή του διαπιστευμένου διπλωματικού υπαλλήλου της Γεωργίας/ Αλβανίας/ Αιγύπτου στην Ελλάδα, πρέπει να επικυρωθεί από το Τμήμα Επικυρώσεων του Κέντρου Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών Απόδημου Ελληνισμού (Κ.Ε.Π.Π.Α.Ε.) του Υπουργείου Εξωτερικών ή λόγω εδαφικής αρμοδιότητας από το αντίστοιχο Γραφείο Επικυρώσεων στην Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων (Υ.ΔΙ.Σ.) Θεσσαλονίκης (Υπουργείο Εξωτερικών: https://www.mfa.gr/kep-politon-kai-apodimon-ellinon.html).

Ερώτηση 2:

Θα άλλαζε η απάντησή σας, αν η βεβαίωση είχε εκδοθεί από την Πρεσβεία/το Προξενείο της Ρουμανίας/ Μολδαβίας/ Τουρκίας στην Ελλάδα;

Απάντηση:

Στην περίπτωση αυτή δεν θα απαιτούνταν η επικύρωση της υπογραφής του διαπιστευμένου διπλωματικού υπαλλήλου της Πρεσβείας/του Προξενείου της Ρουμανίας/ της Μολδαβίας/ Τουρκίας στην Ελλάδα από το Τμήμα Επικυρώσεων του Κ.Ε.Π.Π.Α.Ε. του Υπουργείου Εξωτερικών ή λόγω εδαφικής αρμοδιότητας από το αντίστοιχο Γραφείο Επικυρώσεων στην Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων (Υ.ΔΙ.Σ.) Θεσσαλονίκης, δεδομένου ότι η Ρουμανία/Μολδαβία/Τουρκία έχουν υπογράψει τη Σύμβαση του Λονδίνου (περίπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του κυρωτικού ν. 844/1978 - Α’ 227).

Θέμα 3ο

Έλληνας πολίτης, που εργάζεται στην πρεσβεία της Γερμανίας/ Γαλλίας/Ιταλίας στην Ελλάδα, προσκομίζει στη Δ.Ο.Υ……….. βεβαίωση αποδοχών, με ημερομηνία «Μάρτιος 20….», υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο διπλωματικό ή προξενικό πράκτορα της αντίστοιχης Πρεσβείας στην Ελλάδα, ως δικαιολογητικό για την πίστωση φόρου αλλοδαπής. Ο αρμόδιος υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. αρνείται να την κάνει αποδεκτή, με την αιτιολογία ότι η βεβαίωση αποδοχών δεν φέρει τη σφραγίδα Apostille. Ενεργεί ορθά ή εσφαλμένα ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. …;

Απάντηση:

Ενεργεί εσφαλμένα, γιατί:

α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 της από 5.10.1961 Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων (Σύμβαση της Χάγης), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 1497/1984 (Α’ 188), η προαναφερθείσα Σύμβαση, δεν εφαρμόζεται, μεταξύ των άλλων, «(α) στα έγγραφα που εκδόθηκαν από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες…».

β) Με το ν. 844/1978 (Α’ 227), η Ελλάδα κύρωσε τη Σύμβαση του Λονδίνου. Η Γερμανία/Γαλλία/Ιταλία είναι συμβαλλόμενα κράτη- μέλη της ως άνω Σύμβασης και επομένως, στα έγγραφα που έχουν συνταχθεί από τους «διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες» αυτών στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 844/1978, δεν εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 3566/2007 (Α’ 117) για την επικύρωση από το Τμήμα Επικυρώσεων της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών των εγγράφων που εκδίδονται στην Ελλάδα από τις ξένες διπλωματικές και προξενικές αρχές.

Ύστερα από τα παραπάνω, είναι προφανές ότι η Δ.Ο.Υ……….. πρέπει να κάνει αποδεκτή τη βεβαίωση, με ημερομηνία «Αθήνα, Μάρτιος 20..», που εξέδωσε η Πρεσβεία της Γερμανίας/ Γαλλίας/Ιταλίας στην Αθήνα, χωρίς να απαιτεί περαιτέρω διατυπώσεις θεώρησης ή επικύρωσης επί αυτής. (αριθ. Δ.ΟΡΓ.Δ 1024226 ΕΞ 2017/16.2.2017).

Θέμα 4ο

Αν αλλοδαπό δημόσιο/ή ιδιωτικό έγγραφο έχει θεωρηθεί/ επικυρωθεί/βεβαιωθεί από την Πρεσβεία/ το Προξενείο του συγκεκριμένου κράτους στην Ελλάδα, πως πρέπει ο ενδιαφερόμενος να το προσκομίσει σε Δ.Ο.Υ., για διεκπεραίωση υπόθεσής του;

Απάντηση:

Πρέπει να γίνει η εξής διάκριση:

α) Αν η πράξη της θεώρησης/επικύρωσης/ βεβαίωσης επί του αλλοδαπού δημοσίου εγγράφου έγινε από διαπιστευμένο διπλωματικό υπάλληλο της Πρεσβείας/ του Προξενείου συμβαλλόμενου Κράτους - Μέλους στη Σύμβαση του Λονδίνου δεν απαιτούνται περαιτέρω διατυπώσεις θεώρησης ή επικύρωσης επί αυτού (παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 844/1978).

β) Στις άλλες περιπτώσεις, η υπογραφή του διαπιστευμένου διπλωματικού υπαλλήλου, πρέπει να επικυρωθεί από το Τμήμα Επικυρώσεων του Κέντρου Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών Απόδημου Ελληνισμού (Κ.Ε.Π.Π.Α.Ε.) του Υπουργείου Εξωτερικών ή λόγω εδαφικής αρμοδιότητας από το αντίστοιχο Γραφείο Επικυρώσεων στην Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων (Υ.ΔΙ.Σ.) Θεσσαλονίκης (Υπουργείο Εξωτερικών: https://www.mfa.gr/kep-politon-kai-apodimonellinon.html).

Ερμηνεία κατ΄ άρθρo του ΚΝ 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης"

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Εγχειρίδιο Εργατικού Δικαίου - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις Η έκδοση