logo-print

Τι προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία για την απόσπαση των εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών

Ενίσχυση της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ για την απόσπαση των εργαζομένων με την Οδηγία 2014/67/ΕΕ

04/10/2016

16/11/2017

Επίτομο Εργατικό Δίκαιο

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ / ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Με την οδηγία 2014/67/ΕΕ επιχειρήθηκε η βελτίωση της εφαρμογής και της υλοποίησης στην πράξη της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων (οδηγία 96/71/ΕΚ), διασφαλίζοντας έτσι καλύτερη προστασία των αποσπασμένων εργαζομένων και πιο διαφανές και προβλέψιμο νομικό πλαίσιο για τους πάροχους υπηρεσιών.

Σχετική ελληνική νομοθεσία:

Προεδρικό Διάταγμα 219/2000

Προεδρικό Διάταγμα 101/2016

Η οδηγία 96/71/ΕΚ εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις οι οποίες αποσπούν εργαζομένους στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών στο έδαφος χώρας της ΕΕ, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σχέση εργασίας μεταξύ της επιχείρησης που πραγματοποιεί την απόσπαση και του εργαζομένου, κατά τη διάρκεια της περιόδου απόσπασης. Αποσπασμένος εργαζόμενος είναι ο εργαζόμενος ο οποίος, για περιορισμένη χρονική περίοδο, εργάζεται στο έδαφος άλλης χώρας της ΕΕ από αυτήν στην οποία συνήθως εργάζεται.

Για να προστατεύονται τα κοινωνικά δικαιώματα των αποσπασμένων εργαζομένων όταν οι εταιρείες κάνουν χρήση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, και για να διευκολύνεται η άσκηση αυτής της ελευθερίας, η οδηγία 96/71/ΕΚ περιλαμβάνει βασικούς όρους εργασίας που πρέπει να εφαρμόζονται στους αποσπασμένους εργαζόμενους στη χώρα υποδοχής, όπως:

  • ανώτατες περίοδοι εργασίας και ελάχιστες περίοδοι ανάπαυσης·
  • ελάχιστη διάρκεια ετήσιας άδειας μετ’ αποδοχών·
  • ισχύουσες ελάχιστες αμοιβές, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών υπερωριακής απασχόλησης·
  • υγεία, ασφάλεια και υγιεινή στην εργασία.

Καλύτερη πρόληψη και επιβολή κυρώσεων για τυχόν κατάχρηση των εφαρμοστέων κανόνων

Η οδηγία 2014/67/ΕΕ, προκειμένου να βοηθήσει στην καταπολέμηση της κατάχρησης και καταστρατήγησης των κανόνων (π.χ. μέσω των αποκαλούμενων εταιρειών-γραμματοκιβωτίων), περιλαμβάνει κατάλογο πραγματικών στοιχείων με σκοπό να βοηθήσει στην αξιολόγηση του κατά πόσον μια συγκεκριμένη κατάσταση θεωρείται πραγματική απόσπαση (άρθρο 4).

Για μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, η οδηγία καταρτίζει κατάλογο μέτρων εθνικού ελέγχου τα οποία θεωρούνται δικαιολογημένα και αναλογικά και τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν για να παρακολουθείται η συμμόρφωση της οδηγίας 96/71/ΕΚ και της ίδιας της οδηγίας εφαρμογής (άρθρο 9).

Για την αύξηση της προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε αλυσίδες υπεργολαβίας, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό τομέα μπορούν να θεωρούν υπεύθυνο τον εργολάβο σε μια σχέση άμεσης υπεργολαβίας για κάθε οφειλόμενη καθαρή αμοιβή που αντιστοιχεί στους ελάχιστους μισθούς, επιπλέον ή αντί της ευθύνης του εργοδότη (άρθρο 12). Αντί των εν λόγω κανόνων περί ευθύνης, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν άλλα ενδεδειγμένα μέτρα εφαρμογής.

Βελτιωμένη πρόσβαση στις πληροφορίες

Για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και την αύξηση της διαφάνειας, οι χώρες της ΕΕ υποχρεούνται να διαθέτουν δωρεάν πληροφορίες για τους όρους απασχόλησης και για τις συλλογικές συμβάσεις που ισχύουν για τους αποσπασμένους εργαζόμενους, μέσω ενός ενιαίου, επίσημου εθνικού ιστότοπου (άρθρο 5). Οι πληροφορίες πρέπει να δημοσιοποιούνται στην επίσημη γλώσσα ή γλώσσες της χώρας υποδοχής και στις πιο σχετικές γλώσσες, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες στην αγορά εργασίας της.

Ενισχυμένη διοικητική συνεργασία

Η οδηγία 2014/67/ΕΕ περιλαμβάνει επίσης σαφέστερους κανόνες για τη βελτίωση της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι επιφορτισμένες με την παρακολούθηση της συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων χρονικών ορίων για τη χορήγηση πληροφοριών (άρθρο 6).

Σε περίπτωση που εμμένουν τα προβλήματα ανταλλαγής πληροφοριών ή μόνιμης άρνησης για χορήγηση πληροφοριών, η Επιτροπή ενημερώνεται, κατά περίπτωση μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (ΙΜΙ). Οκανονισμός IMI διαδραματίζει σημαντικό ρόλο εδώ. Το σύστημα ΙΜΙ είναι ένα πολυγλωσσικό ηλεκτρονικό εργαλείο που επιτρέπει στις εθνικές, περιφερειακές και τις τοπικές αρχές να επικοινωνούν γρήγορα και εύκολα με τις ομόλογές τους αρχές στην ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, σχετικά με τη νομοθεσία για την εσωτερική αγορά.

Επίσης, η οδηγία διασφαλίζει ότι οι διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε πάροχους υπηρεσιών λόγω μη τήρησης των εφαρμοστέων κανόνων σε μια χώρα της ΕΕ μπορεί να επιβληθούν και να ανακτηθούν σε μιαν άλλη (κεφάλαιο VI).

Με πληροφορίες από eur-lex.europa.eu

Η απόλυση υπό όρο στην ποινική νομοθεσία των ναρκωτικών

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΠΑΛΝΑΚΟΣ

Η διακριτική εξουσία του δικαστηρίου στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων ΕΠολΔ 31