logo-print

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συμμετοχής στην κατανομή αυτούσιου βιοντίζελ για το 2014

02/05/2014

03/12/2017

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες σε απάντηση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος συμμετοχής στην κατανομή ποσότητας 133.000 χιλιόλιτρων αυτούσιου βιοντίζελ για το έτος 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4α του άρθρου 15Α του Ν. 3054/2002, εφόσον η προθεσμία εκπνέει την Παρασκευή 09.05.2014 και ώρα 15.00 μ.μ. .

Με την υπ’ αριθμόν Δ1/Α/οικ.6769 ΦΕΚ Β’ 937/15.04.2014 Υπουργική Απόφαση «Πρόσκληση για συμμετοχή στην κατανομή έτους 2014 ποσότητας 133.000 χιλιόλιτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις» τα νομικά πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 5Α παρ. 1 του Ν. 3054/2002 όπως ισχύει, τα οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κατανομή ποσότητας εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων (133.000) χιλιόλιτρων αυτούσιου βιοντίζελ για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2014 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2014, κλήθηκαν να υποβάλουν στο Πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα, ισόγειο), μέχρι και την Παρασκευή 9 Μαΐου 2014 και ώρα 15.00 μ.μ., σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση Συμμετοχής στην Κατανομή Αυτούσιου Βιοντίζελ για το έτος 2014−ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ», ο οποίος θα περιέχει δύο σφραγισμένους φακέλους με τις ενδείξεις «Αίτηση Συμμετοχής στην Κατανομή Αυτούσιου Βιοντίζελ για το έτος 2014−ΚΥΡΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ» και «Αίτηση Συμμετοχής στην Κατανομή Αυτούσιου Βιοντίζελ για το έτος 2014−ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΑΚΕΛΟΥ.

Τα δικαιολογητικά προς υποβολή είναι σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. Δ1/Α/οικ.2497 ΦΕΚ Β’ 253/08.02.2013 ΥΑ τα εξής:

Α. Στην περίπτωση παραγωγών που έχουν στην κατοχή τους μονάδα παραγωγής αυτούσιου βιοντίζελ εγκατεστημένη σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

α) Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 1, πλήρως συμπληρωμένη, με σφραγίδα εταιρείας, υπογραφή νομίμου εκπροσώπου και θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

β) Αντίγραφο του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) νόμιμης εκπροσώπησης της εταιρείας ή αντίστοιχα επίσημα έγγραφα θεωρημένα από αρμόδια αρχή κατά το οικείο δίκαιο του κράτους−μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ) Άδεια διάθεσης Βιοκαυσίμων, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1α του άρθρου 7.

δ) Βεβαίωση από την εθνική αρμόδια αρχή, προκειμένου για μονάδες παραγωγής αυτούσιου βιοντίζελ εγκατεστημένες εντός της ελληνικής επικράτειας, ή από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου για μονάδες παραγωγής που είναι εγκατεστημένες σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκδοθείσα εντός του τελευταίου εξαμήνου, που να βεβαιώνει ότι η άδεια λειτουργίας της μονάδας παραγωγής βρίσκεται σε ισχύ.

ε) Στην περίπτωση μονάδων παραγωγής αυτούσιου βιοντίζελ που είναι εγκατεστημένες σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: βεβαίωση αρμόδιας αρχής, εκδοθείσα εντός του τελευταίου εξαμήνου, για τον ορισμό του φορολογικού αντιπροσώπου στην ελληνική επικράτεια.

στ) Επίσημα έγγραφα, θεωρημένα από αρμόδια αρχή, που να αποδεικνύουν την ύπαρξη και διαθεσιμότητα των απαιτούμενων αποθηκευτικών χώρων εντός της ελληνικής επικράτειας για το αυτούσιο βιοντίζελ, και για όλο το χρονικό διάστημα της κατανομής, η χωρητικότητα των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 1/100 της αιτούμενης ποσότητας ούτε από 100 κυβικά μέτρα ανά μονάδα παραγωγής, ιδιόκτητη ή συμβεβλημένη, της αιτούσας εταιρείας.

ζ) Με την επιφύλαξη της παρ. 2.ii του άρθρου 7, στην περίπτωση συμμετοχής της αιτούσας εταιρείας σε ερευνητικό πρόγραμμα, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για θέματα σχετικά με την παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών ή βιοαερίου από πρώτες ύλες όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 2 παρ. γ, τουλάχιστον εξάμηνης διάρκειας και σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, υποβάλλεται η απόφαση ένταξης, της οποίας αναπόσπαστο μέρος είναι το τεχνικό δελτίο του ερευνητικού προγράμματος, ή η έγκριση του αρμόδιου οργάνου του ιδρύματος, απ’ όπου να προκύπτει η ίδια συμμετοχή της αιτούσας εταιρείας στην έρευνα, η χρονική διάρκειά της καθώς και συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου.

η) Βεβαίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με τις εκτάσεις εγχώριων ενεργειακών καλλιεργειών, ανά είδος καλλιέργειας και ανά Περιφέρεια, εκφρασμένες σε στρέμματα, οι οποίες έχουν συμβολαιοποιηθεί μεταξύ των καλλιεργητών και της αιτούσας εταιρείας παραγωγής αυτούσιου βιοντίζελ και έχουν υλοποιηθεί καθώς και τις ποσότητες ελαιούχων σπόρων, ανά είδος καλλιέργειας, εκφρασμένες σε τόνους, που προέρχονται από τις εκτάσεις αυτές.

Οι ποσότητες ελαιούχων σπόρων που βεβαιώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, πρέπει:

i) να προέρχονται από συμβάσεις ενεργειακών καλλιεργειών, οι οποίες αφορούν τα στοιχεία του Ο.Σ.Δ.Ε. του προηγούμενου έτους σε σχέση με το έτος κατανομής και έχουν ταυτοποιηθεί και

ii) να έχουν παραδοθεί από τους καλλιεργητές στην αιτούσα εταιρεία και

iii) να έχουν αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 1.

θ) i) Ηλεκτρονικό αρχείο τύπου λογιστικών φύλλων με τίτλο «Συνοδευτικοί Πίνακες Πρώτων Υλών Εγχώριας Προέλευσης για Παραγωγή Αυτούσιου Βιοντίζελ», σύμφωνα με τα περιεχόμενα και τα υποδείγματα Πινάκων του Παραρτήματος 3 που βρίσκονται αναρτημένοι και είναι διαθέσιμοι στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (http://www.ypeka.gr), πλήρως συμπληρωμένο, το οποίο να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

— Στο φύλλο Α−1: τα στοιχεία των τιμολογίων προμήθειας (πώλησης ή αγοράς) βαμβακόσπορου εγχώριας προέλευσης που προορίζεται για παραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ, συνοδευόμενα από τα στοιχεία των αντίστοιχων δελτίων αποστολής.

— Στο φύλλο Α−2: τα στοιχεία των τιμολογίων προμήθειας (πώλησης ή αγοράς) χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ι ζωικών λιπών, εγχώριας προέλευσης που προορίζονται για παραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ, συνοδευόμενα από τα στοιχεία των αντίστοιχων δελτίων αποστολής.

— Στο φύλλο Α−3: σε περίπτωση ιδιοπαραγωγής βαμβακόσπορου, εγχώριας προέλευσης προοριζόμενου για παραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ, τα στοιχεία των εγγραφών στο βιβλίο αποθήκης της εταιρείας, τα οποία να αποδεικνύουν με σαφήνεια την παραγωγή και την ύπαρξη των αιτούμενων ποσοτήτων βαμβακόσπορου.Τα τιμολόγια προμήθειας βαμβακόσπορου, χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών, καθώς και τα σχετικά δελτία αποστολής, που δηλώνουν οι αιτούσες εταιρείες, πρέπει αφενός να έχουν εκδοθεί από την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης για συμμετοχή στην προηγούμενη κατανομή έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης για συμμετοχή στην κατανομή και, αφετέρου να μην έχουν δηλωθεί ξανά στο πλαίσιο κατανομής προηγούμενων ετών. Με εξαίρεση την κατανομή έτους 2013, λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς της παρούσας, μόνο οι ποσότητες χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών, τις οποίες η αιτούσα εταιρεία έχει προμηθευτεί απευθείας από κάτοχο Άδειας Συλλογής και Μεταφοράς που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 50910/2727/22.12.2003 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα−Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» (ΦΕΚ 1909 Β΄).

ii) Σε περίπτωση ιδιοπαραγωγής βαμβακόσπορου, εγχώριας προέλευσης προοριζόμενου για παραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ: Θεωρημένα αντίγραφα των σχετικών εγγραφών στο βιβλίο αποθήκης της εταιρείας, τα οποία να αποδεικνύουν με σαφήνεια την παραγωγή και την ύπαρξη των δηλωθεισών ποσοτήτων βαμβακόσπορου.

iii) Υπεύθυνες δηλώσεις των προμηθευτών χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών, από τους οποίους η αιτούσα εταιρεία έχει προμηθευτεί αυτές τις πρώτες ύλες, στις οποίες δηλώνονται τα στοιχεία του Παραρτήματος 4.

ι) Πίνακα περιεχομένων των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών με σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή νομίμου εκπροσώπου.

Β. Στην περίπτωση εισαγωγέων που προσκομίζουν συμβάσεις προμήθειας αυτούσιου βιοντίζελ από μονάδες παραγωγής εγκατεστημένες σε άλλο κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

α) Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 2, πλήρως συμπληρωμένη, με σφραγίδα εταιρείας, υπογραφή νομίμου εκπροσώπου και θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

β) Αντίγραφο του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) νόμιμης εκπροσώπησης της εταιρείας ή αντίστοιχα επίσημα έγγραφα θεωρημένα από αρμόδια αρχή κατά το οικείο δίκαιο του κράτους−μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου εδρεύει.

γ) Άδεια Διάθεσης Βιοκαυσίμων, με την επιφύλαξη της παρ. 1β του άρθρου 7.

δ) Συμβάσεις για αγορά αυτούσιου βιοντίζελ για το έτος κατανομής, στις οποίες πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα το χρονικό διάστημα προμήθειας αυτούσιου βιοντίζελ και η συνολική προμηθευόμενη ποσότητα.

ε) i) Για κάθε συμβεβλημένη μονάδα παραγωγής αυτούσιου βιοντίζελ, επίσημα έγγραφα από αρμόδια αρχή, κατά το οικείο δίκαιο του κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που να βεβαιώνουν τη δυναμικότητα της μονάδας παραγωγής, συνοδευόμενα από βεβαίωση από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκδοθείσα εντός του τελευταίου εξαμήνου, που να βεβαιώνει ότι η άδεια λειτουργίας της βρίσκεται σε ισχύ.

ii) Εφόσον στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν αναγράφεται η ετήσια δυναμικότητα της μονάδας παραγωγής αυτούσιου βιοντίζελ, αυτή υπολογίζεται ως εξής:(Ημερήσια δυναμικότητα) * (Ημέρες λειτουργίας ανά έτος) ή (Ωριαία δυναμικότητα) * (Ώρες λειτουργίας ανά ημέρα) * (Ημέρες λειτουργίας ανά έτος). Σε περίπτωση που στα υποβαλόμενα δικαιολογητικά δεν αναφέρονται οι ημέρες λειτουργίας ανά έτος ή/και οι ώρες λειτουργίας ανά ημέρα, για τον υπολογισμό της

ετήσιας δυναμικότητας αυτές θεωρούνται ίσες με 330 και 24, αντίστοιχα. Εφόσον απαιτείται, για τη μετατροπή της δυναμικότητας, η πυκνότητα του αυτούσιου βιοντίζελ θεωρείται ίση με 0,88 κιλά/λίτρο.

στ) Επίσημα έγγραφα, θεωρημένα από αρμόδια αρχή, που να αποδεικνύουν την ύπαρξη και διαθεσιμότητα των απαιτούμενων αποθηκευτικών χώρων εντός της ελληνικής επικράτειας για το αυτούσιο βιοντίζελ και για όλο το χρονικό διάστημα της κατανομής, η χωρητικότητα των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 1/100 της αιτούμενης ποσότητας (Αi) ούτε από 100 κυβικά μέτρα ανά συμβεβλημένη μονάδα παραγωγής της αιτούσας εταιρείας.

ζ) Με την επιφύλαξη της παρ. 2.ii του άρθρου 7 στην περίπτωση συμμετοχής της αιτούσας εταιρείας σε ερευνητικό πρόγραμμα, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για θέματα σχετικά με την παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών ή βιοαερίου από πρώτες ύλες όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 2 παρ. γ, τουλάχιστον εξάμηνης διάρκειας και σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, υποβάλλεται η απόφαση ένταξης, της οποίας αναπόσπαστο μέρος είναι το τεχνικό δελτίο του ερευνητικού προγράμματος, ή η έγκριση του αρμόδιου οργάνου του ιδρύματος, απ’ όπου να προκύπτει η ίδια συμμετοχή της αιτούσας εταιρείας στην έρευνα, η χρονική διάρκειά της καθώς και συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου.

η) Στην περίπτωση εισαγωγέα με έδρα σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: βεβαίωση αρμόδιας αρχής, εκδοθείσα εντός του τελευταίου εξαμήνου, για τον ορισμό του φορολογικού αντιπροσώπου στην ελληνική επικράτεια.

θ) Πίνακα περιεχομένων των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών με σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή νομίμου εκπροσώπου.

Τα δικαιολογητικά της παρ. 1 κατατίθενται σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, ενώ σε περίπτωση ξενόγλωσσων κείμενων αυτά συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τα ξενόγλωσσα δημόσια έγγραφα πρέπει να φέρουν την επισημείωση (Apostille) του άρθρου 4 του ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α΄ 108).

Ο φάκελος της αίτησης φέρει την επισήμανση «ΚΥΡΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ» και συνοδεύεται από δεύτερο σφραγισμένο φάκελο που περιέχει φωτοαντίγραφα όλων των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, ο οποίος φέρει την επισήμανση «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΑΚΕΛΟΥ». Στο «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΑΚΕΛΟΥ» δεν περιλαμβάνονται δικαιολογητικά ή τμήματα δικαιολογητικών τα οποία, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, καλύπτονται από επιχειρηματικό ή άλλου είδους απόρρητο.

Σε περίπτωση που η ίδια μονάδα παραγωγής αυτούσιου βιοντίζελ εγκατεστημένη σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίζεται σε περισσότερες από μία αιτήσεις, είτε ως παραγωγός και συμβεβλημένη με τουλάχιστον ένα εισαγωγέα είτε συμβεβλημένη με τουλάχιστον δύο εισαγωγείς, η δυναμικότητα της επιμερίζεται αναλογικά στις αιτούσες εταιρείες με βάση τις ποσότητες που αντιστοιχούν σε κάθε αίτηση, εφαρμοζομένων και των προβλεπομένων στο άρθρο 2 εδάφιο β.

 Η μη υποβολή κάποιου από τα καθοριζόμενα δικαιολογητικά στην παρ. 1 εδάφιο Α σημεία α, β, γ, δ και στ καθώς και εδάφιο Β σημεία α, β, γ, δ, ε και στ, στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, ανάλογα με την ιδιότητα της αιτούσας εταιρείας, αποκλείει την αιτούσα εταιρεία από τη διαδικασία αξιολόγησης και κατανομής.

Κάθε εταιρεία μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία της ετήσιας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ με μόνο μία αίτηση, ειδάλλως αποκλείεται από τη διαδικασία  αξιολόγησης και κατανομής.

Η υποβολή οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού εκτός των καθοριζομένων στην παράγραφο 1, δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση της αίτησης.

Αιτήσεις και δικαιολογητικά που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων που καθορίζεται στην πρόσκληση, δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και κατανομής.

Σημειωτέον ότι σύμφωνα με την παρ. 1.Α.θ του άρθρου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης κριτηρίων και μεθοδολογίας, τα τιμολόγια προμήθειας βαμβακόσπορου, χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών καθώς και τα σχετικά δελτία αποστολής που δηλώνουν οι αιτούσες εταιρείες, πρέπει να έχουν εκδοθεί από την 9η Μαρτίου 2013 έως την 9η Μαΐου 2014. Αντίστοιχα, στην περίπτωση ιδιοπαραγωγής βαμβακόσπορου η ημερομηνία εκκόκκισης σύσπορου βάμβακος και παραγωγής βαμβακόσπορου πρέπει να έπεται της 8ης Μαρτίου 2013 και να μην είναι μεταγενέστερη της 9ης Μαΐου 2014.

Τέλος,οι υπόχρεοι της ανάμειξης οφείλουν να διασφαλίζουν ότι το αυτούσιο βιοντίζελ αναμειγνύεται σε ποσοστό 7% κατ’ όγκο στο πετρέλαιο κίνησης που διατίθεται στην ελληνική αγορά. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 15Α του Ν. 3054/2002 όπως ισχύει.

Φωτογραφία από wikimedia.org

Ποινικός Κώδικας και Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Δ έκδοση

ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ Χ.

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κατάχρηση δικαιώματος στο Κληρονομικό Δίκαιο - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 7

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ