logo-print

Ανακοπή τρίτου: Δεκτή αίτηση μισθώτριας για αναστολή επιταγής προς εκτέλεση (ΜΠΑ 77/2024)

Η εκτέλεση πιθανολογείται ότι θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στην αιτούσα εταιρεία, λόγω αποβολής της από την έδρα της επαγγελματικής της εγκατάστασης

02/04/2024

20/04/2024

O ηλεκτρονικός αναγκαστικός πλειστηριασμός κατά τον ΚΠολΔ - Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας Νο 6

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας - 4η έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ​

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

Δεκτή έγινε αίτηση αναστολής εκτέλεσης, που αφορά μισθωμένα ακίνητα που βγήκαν σε πλειστηριασμό, από την μισθώτρια εταιρεία, λόγω ανεπανόρθωτης βλάβης που πιθανόν αυτή να υποστεί από την αποβολή της από την έδρα της επαγγελματικής της εγκατάστασης (ΜΠΑ 77/2024).

Το δικαστήριο, αρχικά, διαπίστωσε πως κατά το χρόνο επιβολής της κατάσχεσης, ορισμένες από τις κατασχεθείσες οριζόντιες ιδιοκτησίες ήταν εκμισθωμένες από τον κύριο αυτών, δεύτερο των καθ’ ων, στην αιτούσα. Ακολούθως, τα κατασχεθέντα ακίνητα, μεταξύ των οποίων και τα προαναφερόμενα μίσθια ακίνητα, εκπλειστηριάστηκαν αναγκαστικά και κατακυρώθηκαν στην πρώτη των καθ’ ων.

Επομένως, η πρώτη των καθ’ ων, ως υπερθεματίστρια, από την κτήση της κυριότητας των μισθίων ακινήτων, δηλαδή από τη μεταγραφή της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης, υπεισήλθε από τον νόμο ως εκμισθώτρια στα δικαιώματα και υποχρεώσεις της μισθωτικής σχέσης, δεσμευόμενη από αυτήν έναντι της μισθώτριας αιτούσας.

Ακολούθως, η υπερθεματίστρια επέδωσε στον δεύτερο των καθ’ ων-εκμισθωτή πρώτο εκτελεστό απόγραφο της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης με επιταγή προς εκούσια συμμόρφωση, επιτασσόμενο να της παραδώσει εκουσίως και εμπροθέσμως τα παραπάνω αναφερόμενα ακίνητα.

Δήλωσε δε ότι, σε περίπτωση που αυτός δεν πράξει τούτο, θα επακολουθήσει αναγκαστική εκτέλεση στρεφόμενη κατ' αυτού, καθώς και κατά κάθε τρίτου που νέμεται ή κατέχει για λογαριασμό του τα ακίνητα, αποσκοπούσα στην αποβολή του και στην εγκατάστασή της ως υπερθεματίστριας κατά την διάταξη του άρθρου 943 ΚΠολΔ.

Κατά την κρίση του δικαστηρίου, όμως, με την ως άνω επιταγή προς εκτέλεση η πρώτη των καθ’ ων έθιξε το αντιτασσόμενο έναντι αυτής ενοχικό δικαίωμα της αιτούσας που απορρέει από τις ένδικες συμβάσεις μίσθωσης που η τελευταία συνήψε με τον δεύτερο των καθ’ ων. Συνεπώς, πιθανολογείται η ευδοκίμηση της ανακοπής που άσκησε η αιτούσα κατά το άρθρο 936 ΚΠολΔ.

Κατόπιν των ανωτέρω, το δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση, αναστέλλοντας την εκτέλεση της επιταγής προς εκτέλεση, κατά το μέρος που θίγει το ενοχικό δικαίωμα της αιτούσας, έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας ανακοπής της, ενόψει και του ότι, όπως πιθανολογείται, η εκτέλεση θα προξενήσει σε αυτήν ανεπανόρθωτη βλάβη, αφού σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης θα αποβληθεί από την έδρα της επαγγελματικής της εγκατάστασης.

Απόσπασμα απόφασης

Δυνάμει της ./2017 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς διατάχθηκε ο δεύτερος των καθ’ ων να καταβάλει στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» το χρηματικό ποσό των 1.389.624,42 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων, για απαίτηση από σύμβαση πίστωσης. Ακολούθως, σε εκτέλεση της εν λόγω διαταγής πληρωμής, δυνάμει της ./20.02.2020 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτων του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ., κατασχέθηκαν αναγκαστικώς τα ακόλουθα ακίνητα, ιδιοκτησίας του δεύτερου των καθ’ ων: 1) Η υπό στοιχεία Υ-1 αποθήκη του υπογείου ορόφου, 2) Η υπό στοιχεία Γ οριζόντια ιδιοκτησία του τρίτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, στην οποία ανήκει το δικαίωμα της καθ’ ύψος επέκτασης εάν επιτραπεί η προσθήκη ορόφου και το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης της με το κεφαλαίο γράμμα Γ θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου της πυλωτής, 3) η υπό στοιχεία Α-1 οριζόντια ιδιοκτησία-διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, στην οποία ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση η υπό στοιχεία Α-1 θέση στάθμευσης αυτοκινήτου και 4) η υπό στοιχεία Α-2 οριζόντια ιδιοκτησία- διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, στην οποία ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση η υπό στοιχεία Α-2 θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του ισογείου- πυλωτής, μιας πολυκατοικίας κτισμένης σε οικόπεδο που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Βούλας του Δήμου Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης Αττικής, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης του Δήμου Βούλας, στη θέση «...», επί της οδού . αρ. . . Κατά το χρόνο επιβολής της κατάσχεσης οι οριζόντιες ιδιοκτησίες με τα στοιχεία Α-1 και Α-2 ήταν εκμισθωμένες από τον κύριο αυτών, δεύτερο των καθ’ ων, στην αιτούσα. Ειδικότερα: 1) Δυνάμει της από 15.05.2012 σύμβασης επαγγελματικής μίσθωσης, που καταχωρήθηκε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και έλαβε βέβαιη χρονολογία με αριθμό δήλωσης ., ο δεύτερος των καθ’ ων εκμίσθωσε στην αιτούσα την υπό στοιχεία Α-1 οριζόντια ιδιοκτησία, επιφάνειας 100,20 τ.μ., καθώς και την υπό στοιχεία Α-1 θέση στάθμευσης αυτοκινήτου, επιφάνειας 12,50 τ.μ. του ισογείου-πυλωτής, η αποκλειστική χρήση της οποίας ανήκει στην ως άνω υπό στοιχεία Α-1 οριζόντια ιδιοκτησία. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίστηκε δωδεκαετής, αρχόμενη στις 15.05.2012 και λήγουσα στις 14.05.2024, ενώ το μηνιαίο μίσθωμα συμφωνήθηκε στο ποσό των 500 ευρώ. Και 2) δυνάμει της από 28.12.2012 σύμβασης επαγγελματικής μίσθωσης, που καταχωρήθηκε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και έλαβε βέβαιη χρονολογία με αριθμό δήλωσης ., ο δεύτερος των καθ' ων εκμίσθωσε στην αιτούσα την υπό στοιχεία Α-2 οριζόντια ιδιοκτησία, επιφάνειας 80,20 τ.μ., καθώς και την υπό στοιχεία Α-2 θέση στάθμευσης αυτοκινήτου, επιφάνειας 12,50 τ.μ. του ισογείου-πυλωτής, η αποκλειστική χρήση της οποίας ανήκει στην ως άνω υπό στοιχεία Α- 2 οριζόντια ιδιοκτησία. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίστηκε δωδεκαετής, αρχόμενη στις 28.12.2012 και λήγουσα στις 31.12.2024, ενώ το μηνιαίο μίσθωμα συμφωνήθηκε στο ποσό των 510 ευρώ. Η αιτούσα μισθώτρια από την έναρξη των συμβάσεων μίσθωσης εγκαταστάθηκε στα ανωτέρω μίσθια, τα οποία έκτοτε χρησιμοποιεί για την άσκηση της επαγγελματικής της δραστηριότητας (εκπόνηση μελετών και σχεδίων κλπ.). Περαιτέρω, όπως πιθανολογήθηκε από την εκτίμηση του ίδιου, ως άνω, αποδεικτικού υλικού, μετά την ως άνω αναγκαστική κατάσχεση, τα ανωτέρω κατασχεθέντα ακίνητα, μεταξύ των οποίων και τα προαναφερόμενα μίσθια ακίνητα, δυνάμει του ./03.03.2020 αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ., εκπλειστηριάστηκαν αναγκαστικά στις 07.09.2022, με επίσπευση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», ενώπιον του Συμβολαιογράφου Πειραιώς ., με την ./07.09.2022 έκθεση αναγκαστικού ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και κατακυρώθηκαν στην πρώτη των καθ’ ων. Προς τούτο συντάχθηκε η ./08.11.2022 περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης του ίδιου, ως άνω, συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Βούλας Αττικής. Επομένως, η πρώτη των καθ’ ων, ως υπερθεματίστρια, από την κτήση της κυριότητας των μισθίων ακινήτων, δηλαδή από τη μεταγραφή της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης, υπεισήλθε από τον νόμο ως εκμισθώτρια στα δικαιώματα και υποχρεώσεις της μισθωτικής σχέσης, δεσμευόμενη από αυτήν έναντι της μισθώτριας απούσας. Ακολούθως, η πρώτη των καθ’ ων- υπερθεματίστρια, πρώτο εκτελεστό απόγραφο της περίληψης αυτής με την από 19.03.2023 επιταγή προς εκούσια συμμόρφωση, επέδωσε σας 23.03.2023 στον δεύτερο των καθ’ ων-εκμισθωτή, επιτασσόμενο να της παραδώσει εκουσίως και εμπροθέσμως τα παραπάνω αναφερόμενα ακίνητα. Με την ίδια δε επιταγή δήλωσε ότι σε περίπτωση που αυτός δεν πράξει τούτο θα επακολουθήσει αναγκαστική εκτέλεση στρεφόμενη κατ' αυτού, καθώς και κατά κάθε τρίτου που νέμεται ή κατέχει για λογαριασμό του τα ακίνητα, αποσκοπούσα στην αποβολή του και στην εγκατάστασή της ως υπερθεματίστριας κατά την διάταξη του άρθρου 943 ΚΠολΔ. Με τον τρόπο αυτό, όμως, με την ως άνω επιταγή προς εκτέλεση η πρώτη των καθ’ ων έθιξε το αντιτασσόμενο έναντι αυτής ενοχικό δικαίωμα της απούσας που απορρέει από τις προαναφερόμενες συμβάσεις μίσθωσης που η τελευταία συνήψε με τον δεύτερο των καθ’ ων και, επομένως, πιθανολογείται η ευδοκίμηση της από 07.04.2023 (ΓΑΚ ./2023 ΕΑΚ ./2023) ανακοπής που άσκησε η απούσα κατά το άρθρο 936 ΚΠολΔ, δεδομένου και του ότι αυτή είναι εμπρόθεσμη, αφού ασκήθηκε μετά την επίδοση της ανωτέρω επιταγής προς εκτέλεση χωρίς να επακολουθήσει η κύρια εκτελεστική διαδικασία. Κατόπιν τούτων, πρέπει η υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή και ως κατ’ ουσίαν βάσιμη και να ανασταλεί η εκτέλεση της ανωτέρω επιταγής προς εκτέλεση, κατά το μέρος που θίγει το ενοχικό δικαίωμα της απούσας, έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας ανακοπής της, ενόψει και του ότι, όπως πιθανολογείται, η εκτέλεση θα προξενήσει σ’ αυτήν ανεπανόρθωτη βλάβη, αφού σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης θα αποβληθεί από την έδρα της επαγγελματικής της εγκατάστασης. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα της απούσας πρέπει να επιβληθούν σε βάρος της πρώτης των καθ’ ων, λόγω της ήττας της τελευταίας (άρθρα 176 και 191παρ. 2 ΚΠολΔ), κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση στο dsanet.gr

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας -Ερμηνεία Κατ΄άρθρο - Τόμος Ι - Β έκδοση

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα - 5η έκδοση καλλιτεχνικό

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

send