logo-print

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο και Μηχανικής της Ενέργειας»

Από τη Νομική Σχολή και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ

16/06/2016

16/11/2017

Ένδικη προστασία για ακίνητο φερόμενο ως "άγνωστου" ιδιοκτήτη - Β έκδοση, Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 19 -

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΣΙΛΙΓΓΕΡΙΔΟΥ

Η επιμέλεια του παιδιού κατά τον Αστικό Κώδικα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016, η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας», το οποίο υλοποιείται από τη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. από κοινού, αποφάσισε να λειτουργήσει το πρόγραμμα αυτό το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και να προκηρύξει τη διαδικασία εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα αυτό σύμφωνα με το ΦΕΚ σύστασής του (Β’ 919, 5.4.2016) και τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του, όπως εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης (συνεδρίαση 173/23−7−2015) του Α.Π.Θ.

Ποιοί μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα

Στο Μεταπτυχιακό αυτό γίνονται δεκτοί κατ’ αποκλειστικότητα πτυχιούχοι των Νομικών Σχολών ελληνικών Πανεπιστημίων ή αναγνωρισμένων ομοταγών Νομικών Σχολών της αλλοδαπής, καθώς και διπλωματούχοι μηχανικοί των Πολυτεχνικών Σχολών ελληνικών Πανεπιστημίων ή αναγνωρισμένων ομοταγών Πολυτεχνικών Σχολών του εξωτερικού.

Υποβολή αιτήσεων - Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να γίνουν δεκτοί στο Μεταπτυχιακό «Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας» από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016, το αργότερο. Οι αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ ή με COURIER, στην κατωτέρω διεύθυνση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Υπόψη Γραμματείας Νομικής Σχολής

54124 Θεσσαλονίκη

Στο εξωτερικό του φακέλου, σε ευδιάκριτο σημείο, φροντίστε να αναγράψετε την ένδειξη: «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».

Κρίσιμη ημερομηνία για την έγκαιρη αποστολή μιας υποψηφιότητας είναι αυτή που θα προκύπτει από την σφραγίδα των ΕΛΤΑ ή από την παραλαβή του φακέλου προς αποστολή από την εταιρία Courier. Η ημερομηνία αυτή δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της 9.9.2016.

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιέχει τα εξής δικαιολογητικά:

1. Υποχρεωτικά, αίτηση συμμετοχής στο Μεταπτυχιακό. Μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης από τον ιστοχώρο http://www.law.auth.gr/el/postgraduate και αφού το συμπληρώσετε ηλεκτρονικά, να το εκτυπώσετε, να το υπογράψετε και να το συμπεριλάβετε στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να μας στείλετε με τον φάκελο υποψηφιότητάς σας.

2. Υποχρεωτικά, φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

3. Υποχρεωτικά, αντίγραφο πτυχίου Νομικής ή Πολυτεχνικής Σχολής ελληνικού Πανεπιστημίου, ή, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού, πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ. Αν δεν αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου, θα πρέπει να προσκομίσετε αντίστοιχο πιστοποιητικό σπουδών της Σχολής από την οποία αποφοιτήσατε. Όσοι δεν έχουν ακόμη ορκιστεί, πλην έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους, θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά αναλυτική βαθμολογία από την οποία να προκύπτει αφενός ο βαθμός πτυχίου τους, αφετέρου ότι έχουν περατώσει τις σπουδές τους.

Προαιρετικά, οποιουσδήποτε άλλους τίτλους σπουδών έχετε αποκτήσει και, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού, πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.

4. Υποχρεωτικά, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

5. Υποχρεωτικά, υπόμνημα μέχρι χίλιες (1000) λέξεις, στο οποίο να αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να ακολουθήσει τις σπουδές του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού.

6. Υποχρεωτικά, πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας: Απαιτείται ή α) αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το 3 σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ, ή β) TOEFL με τουλάχιστον 87 μονάδες στο Internet-based test, ή γ) Απολυτήριο δευτεροβάθμιας ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ), ή δ) Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας.

Προαιρετικά, σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ή τρίτης ξένης γλώσσας, υποβάλλεται το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

7. Προαιρετικά, αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών ή σε θερινά μαθήματα, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία. Για την άσκηση των επαγγελμάτων του δικηγόρου και του μηχανικού, αρκούν οι βεβαιώσεις εγγραφής στο Δικηγορικό Σύλλογο ή στο Τ.Ε.Ε., αντίστοιχα. Επιπλέον αποδεικτικά ειδικότερης επαγγελματικής εμπειρίας κατατίθενται εφόσον υπάρχουν.

Δεν προβλέπεται η καταβολή οιουδήποτε τέλους για την εξέταση του φακέλου υποψηφιότητας των υποψηφίων. Αντίθετα, εφόσον κάποιος υποψήφιος επιλεγεί και εγγραφεί, θα πρέπει να γνωρίζει ότι υποχρεούται στην καταβολή διδάκτρων ύψους 3.000€ για όλη τη διάρκεια των σπουδών, εκ των οποίων 1.500€ καταβάλλονται με την εγγραφή και 1.500€ τον μήνα Φεβρουάριο πριν την έναρξη του δευτέρου εξαμήνου.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ.

Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως Ι - Γενικό Μέρος Γ έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

 Επιστημονική Ημερίδα: Επιρροές του Οθωμανικού Νόμου περί Γαιών στο Νόμο περί Εθνικού Κτηματολογίου
send