logo-print

Δικαστήριο ΕΕ: Ατυχήματα επί αεροσκάφους και ανεπαρκής παροχή πρώτων βοηθειών (C-510/21)

Η αντικειμενική ευθύνη των αεροπορικών εταιρειών βάσει της Σύμβασης του Μόντρεαλ επεκτείνεται στην ανεπαρκή παροχή πρώτων βοηθειών επί του αεροσκάφους

06/07/2023

11/07/2023

Το εφαρμοστέο δίκαιο ως προς τις έννομες συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων - Μελέτες ΕΡΜΕΚ Νο 11
Το εφαρμοστέο δίκαιο ως προς τις έννομες συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων - Μελέτες ΕΡΜΕΚ Νο 11

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση Austrian Airlines (Πρώτες βοήθειες σε αεροσκάφος) έκρινε ότι η αντικειμενική ευθύνη των αεροπορικών εταιρειών βάσει της Σύμβασης του Μόντρεαλ επεκτείνεται στην ανεπαρκή παροχή πρώτων βοηθειών επί του αεροσκάφους (C-510/21).

Σε πτήση που εκτελούσε η Austrian Airlines, μια κανάτα που περιείχε ζεστό καφέ έπεσε από το τρόλεϊ τροφοδοσίας και έκαψε έναν επιβάτη. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο αεροσκάφος.

Ο επιβάτης άσκησε αγωγή ενώπιον των αυστριακών δικαστηρίων, ζητώντας αποζημίωση και δήλωση ανάληψης ευθύνης εκ μέρους της Austrian Airlines για όλες τις μελλοντικές ζημίες που θα προκύψουν από την επιδείνωση των εγκαυμάτων του, λόγω της ανεπαρκούς παροχής πρώτων βοηθειών στο αεροσκάφος.

Η Austrian Airlines αιτήθηκε την απόρριψη της αγωγής, καθόσον ασκήθηκε μετά τη λήξη της διετούς προθεσμίας που προβλέπεται στη σύμβαση του Μόντρεαλ, σε σχέση με αγωγές αποζημίωσης που σχετίζονται με ατύχημα που έγινε σε αεροσκάφος. Ο επιβάτης, αντίθετα, υποστήριξε ότι η σύμβαση του Μόντρεαλ δεν εφαρμόζεται εν προκειμένω, επειδή οι πρώτες βοήθειες που παρέχονται σε αεροσκάφος δεν καλύπτονται από την έννοια του «ατυχήματος» όπως αυτό ορίζεται στη σύμβαση. Σύμφωνα με τον επιβάτη, ισχύει το χρονικό όριο των τριών ετών που προβλέπει η αυστριακή νομοθεσία και, επομένως, η αγωγή δεν έχει παραγραφεί.

Συνεπώς, προκειμένου να οριοθετηθεί η ζημία για την οποία μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη η Austrian Airlines, το ανώτατο δικαστήριο της Αυστρίας ρώτησε το ΔΕΕ εάν οι ανεπαρκείς πρώτες βοήθειες που παρασχέθηκαν σε αεροσκάφος σε επιβάτη, που επιδείνωσε τις σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν από «ατύχημα», κατά την έννοια της σύμβασης του Μόντρεαλ, πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί μέρος αυτού του ατυχήματος.

Το Δικαστήριο απαντά καταφατικά. Επισημαίνει δε ότι δεν είναι πάντα δυνατό να αποδοθεί η ύπαρξη ζημίας σε ένα μεμονωμένο γεγονός, όπου αυτή η ζημία είναι αποτέλεσμα μιας σειράς αλληλεξαρτώμενων γεγονότων. Έτσι, όπου υπάρχει μια σειρά από εγγενώς συνδεδεμένα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα διαδοχικά, χωρίς διακοπή, στο χώρο και χρόνο, αυτή η σειρά γεγονότων πρέπει να θεωρηθεί ότι συνιστά ένα ενιαίο «ατύχημα» κατά την έννοια του η σύμβαση του Μόντρεαλ.

Στην προκειμένη περίπτωση, εν όψει της συνέχειας στο χώρο και στο χρόνο μεταξύ της πτώσης της κανάτας του καφέ και της πρώτης βοήθειας που χορηγήθηκε στον επιβάτη που τραυματίστηκε από αυτό, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της πτώσης της κανάτας του καφέ και της επιδείνωσης των σωματικών βλαβών που προκλήθηκαν από αυτήν, λόγω χορήγησης ανεπαρκών πρώτων βοηθειών.

Επιπλέον, το ΔΔΕ επεσήμανε ότι η ως άνω ερμηνεία συνάδει με τους στόχους που επιδιώκει η σύμβαση του Μόντρεαλ, η οποία θεσπίζει ένα σύστημα αντικειμενικής ευθύνης για τις αεροπορικές εταιρείες, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των επιβατών, διατηρώντας παράλληλα δίκαιη ισορροπία με τα συμφέροντα των αεροπορικών εταιρειών. Το γεγονός ότι η αεροπορική εταιρεία απέτυχε να εκπληρώσει την επιμέλεια και τις  υποχρεώσεις φροντίδας δεν μπορεί να θέσει υπό αμφισβήτηση τη διαπίστωση ότι, για τους σκοπούς του χαρακτηρισμού ως «ατύχημα», αρκεί το γεγονός που προκάλεσε τη σωματική βλάβη επιβάτη να έλαβε χώρα στο αεροσκάφος.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα CURIA.

Η διακριτική εξουσία του δικαστηρίου στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων ΕΠολΔ 31
Ερμηνεία κατ΄ άρθρo του ΚΝ 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης"

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

send