logo-print

Δημόσιοι διαγωνισμοί: Συμμετοχή offshore εταιρείας στη μετοχική σύνθεση υποψηφίου (ΝΣΚ)

Συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας στη μετοχική σύνθεση υποψηφίου σε διαγωνισμό ανάθεσης έργου ηλεκτρονικών υπηρεσιών

11/09/2018

11/09/2018

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων

Με την υπ' αριθμ. 132/2018 γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε σε ερωτήματα σχετικά τη συμμετοχή εξωχώριας (offshore) εταιρείας στη μετοχική σύνθεση υποψηφίου σε δημόσιο διαγωνισμό ανάθεσης έργου ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Ειδικότερα, τα ερωτήματα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης ήταν τα εξής:

α. Αν η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας στην μετοχική σύνθεση ανώνυμης εταιρείας-μέλους ένωσης εταιρειών, η οποία ( εξωχώρια ) αποχώρησε, μεταβιβάζοντας τις μετοχές της, πριν την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης σε διεθνή διαγωνισμό που προκήρυξε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε (εφεξής Κ.τ.Π) για την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις», καθιστά την προσφορά της εν λόγω ένωσης εταιρειών απαράδεκτη. 

β. Αν η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας με έδρα τα νησιά Cayman, στην μετοχική σύνθεση άλλης εταιρείας που είναι μέτοχος ανώνυμης εταιρείας- μέλους ένωσης εταιρειών, η οποία (ένωση) συμμετέχει ως υποψήφια στον ως άνω διαγωνισμό, συνιστά κώλυμα συμμετοχής στη διαδικασία κατακύρωσης της προαναφερόμενης ένωσης εταιρειών. Τούτο, λαμβανομένου υπόψη ότι τα νησιά Cayman δεν περιλαμβάνονται στον περιλαμβανόμενο στην υπ' αριθμ. αριθμ. 1108437Ι2565ΙΔΟΣΙ 2005 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών ( 1590Β'), κατάλογο των χωρών, στις οποίες εδρεύουν εξωχώριες εταιρείες.

γ.1. Αν ικανοποιείται η απαίτηση της διακήρυξης, σύμφωνα με την πρόβλεψη της παραγράφου Β.2.2. αυτής, για επικαιροποίηση των νομιμοποιητικών εγγράφων της εταιρείας- μέλους της ένωσης των εταιρειών, οποία (ένωση) κλήθηκε, ως υποψήφια ανάδοχος, να προσκομίσει τα προβλεπόμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης και περαιτέρω αν μπορεί η Κ.τ.Π να χωρήσει νομίμως στην κατακύρωση, δοθέντος ότι για ορισμένη εταιρεία-μέλος της υπόψη ένωσης εταιρειών στο φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσκομίστηκε πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η, στο οποίο φαίνονται ύλες οι τροποποιήσεις του καταστατικού της (μεταξύ αυτών γίνεται αναφορά σε τρεις τροποποιήσεις για τις οποίες δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί η σχετική ανακοίνωση) και επίσης προσκομίστηκε και επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού της, με τη σημείωση ότι πρόκειται για κωδικοποιημένο καταστατικό, όπως το περιεχόμενό του διαμορφώθηκε μετά τη γενική συνέλευση των μετόχων της 19-02-2014.

2. Αν μπορεί να κατακυρωθεί στον υποψήφιο ανάδοχο-ένωση εταιρειών ο διαγωνισμός, δεδομένου ότι προκύπτει τροποποίηση της εταιρικής σύνθεσης της ενωσης αυτής.

δ. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο για την κατακύρωση και σύναψη σύμβασης για το εν λόγω έργο στην παρούσα χρονική στιγμή;

Με τη γνωμοδότησή του, η οποία έγινε αποδεκτή, το ΝΣΚ (Ε' Τμήμα) απάντησε τα εξής:

 

 α. Η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας στη μετοχική σύνθεση εταιρείας - μέλους ένωσης εταιρειών, υποψήφιας αναδόχου σε διαγωνισμό ανάθεσης έργου ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ασκεί επίδραση στη νομιμότητα συμμετοχής της υποψήφιας, αν η εξωχώρια εταιρεία λειτουργεί σε χώρα που περιλαμβάνεται στην 1108437/2565/ΔΟΣ/2005 υπουργική απόφαση, ενώ αντίθετα αν δεν περιλαμβάνεται στην απόφαση, δεν ασκεί επίδραση.

Σε καταφατική περίπτωση, αν η συμμετοχή της εξωχώριας είναι γνωστή εκ των προτέρων στον εμπλεκόμενο υποψήφιο εφαρμοστέα είναι η διάταξη του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει τον κρίσιμο χρόνο, ενώ αν η γνώση έχει το χαρακτηριστικό του αιφνίδιου, εφαρμοστέα είναι ή διάταξη του άρθρου 4 παρ. 4 του ίδιου νόμου (ομοφ.)

β. Σε περίπτωση τροποποίησης καταστατικού ανώνυμης εταιρείας που συμμετέχει σε διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας, επιβάλλεται, λόγω της ανάγκης του επίκαιρου των υποβαλλομένων δικαιολογητικών κατακύρωσης, και ενόσω η τροποποίηση δεν έχει καταχωριστεί στο ΓΕΜΗ, να προσκομιστεί η απόφαση της τροποποίησης, η τυχόν εγκριτική απόφαση της εποπτεύουσας αρχής και τα σχετικά έγγραφα που βεβαιώνουν τις πράξεις δημοσιότητας που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών (ομοφ.)

γ. Σε δημόσιο διαγωνισμό προμήθειας, εφαρμοστέο δίκαιο για την κατακύρωση και σύναψη της σύμβασης είναι το καθοριζόμενο από τη οικεία διακήρυξη και τις διατάξεις που αυτή παραπέμπει, καθώς και τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης της προκήρυξης διάταξη νόμου, η οποία ρητώς ορίζει ότι εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του, διαγωνιστικές διαδικασίες (ομοφ.)

Δείτε αναλυτικά τη γνωμοδότηση εδώ.

Φορολογικός Πολυκώδικας - Σεπτέμβριος 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

 

Το δικαίωμα υπαναχώρησης στην Πνευματική Ιδιοκτησία - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 13 21