logo-print

Διορισμός καθηγητή στο ΕΜΠ και προσωπικά δεδομένα: «Όχι» στη χορήγηση διευθύνσεων IP των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος από το ΝΣΚ

Τηλεδιάσκεψη εκλεκτορικού σώματος, δικαίωμα πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα από υποψήφιο για θέση επίκουρου καθηγητή και προστασία προσωπικών δεδομένων

26/08/2020

27/08/2020

Μία ακόμα ενδιαφέρουσα γνωμοδότηση αναφορικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εξέδωσε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Διαβάστε σχετικά: Πρόσβαση σε έγγραφα αιτήσεων και καταγγελιών σε ανεξάρτητη αρχή και προστασία προσωπικών δεδομένων (ΝΣΚ)

Η υπόθεση αφορούσε σε υποψήφια σε διαδικασία εκλογής για θέση Επίκουρου Καθηγητή, η οποία ζήτησε να της δοθούν τα δικαιολογητικά του επιλεγέντος και να της γνωστοποιηθούν οι διευθύνσεις IP των μελών του εκλεκτορικού σώματος.

Για την ικανοποίηση του αιτήματός της επικαλέσθηκε έννομο συμφέρον και ειδικότερα την εκδίκαση αίτησης ακύρωσης της πράξης διορισμού του Πρύτανη ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου.

Συγκεκριμένα, το ερώτημα αφορούσε στο εάν είναι νόμιμη η χορήγηση σε αιτούσα:

α) αντιγράφων των δικαιολογητικών που ανήρτησε στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ συνυποψήφιός της σε κενή οργανική θέση Καθηγητή ΑΕΙ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή, δεδομένου ότι είχε παρεμποδίσει την πληροφόρηση των συνυποψηφίων του σχετικά με τα αναρτηθέντα από τον ίδιο δικαιολογητικά υποψηφιότητάς του, και

β) της Διεύθυνσης IP (Διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου) όλων των συσκευών από τις οποίες συνδέθηκαν όλα τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος, που ήταν παρόντα στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Μεταξύ άλλων, το ΝΣΚ σημείωσε ότι τα δικαιολογητικά, τα οποία ανάρτησε ο συνυποψήφιος της αιτούσας στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, εφόσον έχουν αποτελέσει, σύμφωνα με το διδόμενο ιστορικό, την αιτιολογία για την έκδοση της πράξης διορισμού του Πρύτανη, αποτελούν δημόσια έγγραφα και η αιτούσα έχει εύλογο ενδιαφέρον να λάβει γνώση αυτών, έστω και αν ο συνυποψήφιος είχε παρεμποδiαει την πληροφόρηση των τρίτων, καθόσον αφορούν προδήλως δική της υπόθεση και υφίσταται, επομένως, προσωπική έννομη σχέση με τα έγγραφα αυτά.

Τα δικαιολογητικά όμως, τα οποία έπρεπε σύμφωνα με την προκήρυξη της θέσης να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΑΠΕΛΛΑ οι υποψήφιοι, περιλαμβάνουν όχι μόνο απλά προσωπικά δεδομένα αλλά και ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, που αφορούν την πιστοποίηση τη, υγείας των υποψηφίων.

Επομένως, από τά προαναφερόμενα δικαιολογητικά που ανήρτησε ο συνυποψήφιος με ευθύνη του στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ επιτρέπεται να χορηγηθούν ατην αιτούσα μόνο αυτά που λήφθηκαν υπόψη για την κρίση και αποτέλεσαν τη βάση για την αξιολόγησή του, καθόσον αυτά συνδέονται άμεσα με την εκκρεμή δικαστική της διένεξη και είναι απαραίτητα για τη θεμελίωση και υποστήριξη των νομικών της αξιώσεων, ώστε δικαιολογείται όχι απλώς το εύλογο ενδιαφέρον της αλλά και τα ειδικά έννομο συμφέρον της.

Αντίγραφα των ως άνω δικαιολογητικών δύνανται να χορηγηθούν στην αιτούσα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις της ενημέρωσης του συνυποψήφιος, της δέσμευσης της αιιτούσας ότι θα τα επεξεργαστεί μόνο για τον σκοπό για τον οποίο της χορηγήθηκαν και της καταβολής της απαιτούμενης δαπάνης αναπαραγωγής τους και

Όπως αναφέρεται στη γνωμοδότηση, οι διευθύνσεις ΙΡ (Διευθύνσεις Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου) αποδίδονται σε υπολογιστές που συνδέονται με το διαδίκτυο και δεν έχουν σχέση με τους πιστοποιημένους χώρους.

Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω διευθύνσεις χορηγούνται από τον εκάστοτε πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου. Εξάλλου, η συμμετοχή των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος στις συνεδριάσεις μέσω τηλεδιάσκεψης καθορίζεται από τις ανωτέρω διατάξεις κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα της συνεδρίασης, η πιστοποίηση της ταυτότητας του μέλους του Εκλεκτορικού Σώματος, η ασφάλεια της ηλεκτρονικής διακίνησης φωνής, δεδομένων και εικόνας, καθώς και η ακεραιότητα της διακινούμενης πληροφορίας.

Η τήρηση της διαδικασίας καταγράφηκε στα πρακτικά της εν λόγω εκλογής και, ως εκ τούτου, δεν δικαιολογείται η χορήγηση στην αιτούσα της διεύθυνσης ΙΡ όλων των συσκευών από τις οποίες συνδέθηκαν τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος που ήταν παρόντα μέσω τηλεδιάσκεψης.

Με ομόφωνη γνωμοδότησή του, η οποία έγινε αποδέκτη, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έκρινε ότι η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του ΕΜΠ:

α) δύναται να χορηγήσει στην αιτούσα μόνο τα αντίγραφα των δικαιολογητικών, τα οποία ανήρτησε με ευθύνη του στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ ο συνυποψήφιός της και λήφθηκαν υπόψη για την κρίση και την αξιολόγησή του, με τις ειδικότερες προϋποθέσεις της ενημέρωσής του, της δέσμευσης της αιτούσας ότι θα τα επεξεργαστεί μόνο για το σκοπό για τον οποίο της χορηγήθηκαν και της καταβολής της απαιτούμενης δαπάνης αναπαραγωγής τους, και

β) δεν υποχρεούται να χορηγήσει στην αιτούσα τη Διεύθυνση ΙP (Διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου) όλων των συσκευών από τις οποίες συνδέθηκαν όλα τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος, που ήταν παρόντα στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η γνωμοδότηση είναι διαθέσιμη στο nsk.gov.gr

send