logo-print

ΔΣΑ: Στοχευμένη αποχή από υποθέσεις της Τράπεζας Πειραιώς

11/09/2019

19/09/2019

Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας - 4η έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ​

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

Η ανακοίνωση της δίκης κατά τον ΚπολΔ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

Απόφαση ΔΣ του ΔΣΑ της 10.9.2019 – Στοχευμένη αποχή από υποθέσεις της Τράπεζας Πειραιώς

Το ΔΣ του ΔΣΑ έλαβε σήμερα νέα απόφαση για στοχευμένη αποχή από τις υποθέσεις της Τράπεζας Πειραιώς, της Intrum Hellas και της Alternative Financial Services (AFS AE), με βασικό αίτημα την αναγνώριση της αληθούς νομικής φύσης της σχέσης όλων των αμειβομένων με ΤΠΥ συναδέλφων ως εμμίσθου εντολής, προ της απόσχισης του κλάδου Επισφαλών Απαιτήσεων της Τράπεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων.

Το πλαίσιο αποχής ορίζεται στην απόφαση του ΔΣ του ΔΣΑ, που έχει ως εξής:

Σε συνέχεια των από 29.5.2019 και 29.7.2019 αποφάσεων του ΔΣ του ΔΣΑ και κατόπιν συναντήσεων της ορισθείσας Επιτροπής Συμβούλων υπό τον Πρόεδρο του ΔΣΑ, Δημήτρη Βερβεσό, με τους εκπροσώπους της διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς, συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα, 10.9.2019, το ΔΣ του ΔΣΑ με μοναδικό θέμα τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την τύχη των συμβάσεων των εμμίσθων δικηγόρων και των αμειβομένων με ΤΠΥ στο πλαίσιο της συνεργασίας της Τράπεζας Πειραιώς με τον Όμιλο Intrum για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) μέσω της ίδρυσης εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων.

Το ΔΣ του ΔΣΑ, αφού έλαβε υπ’ όψιν

α) την ενημέρωση του Προέδρου και της Επιτροπής Συμβούλων που συμμετείχε στις μέχρι σήμερα συναντήσεις με εκπροσώπους της διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς,

β) την ενημέρωση από τους εκπροσώπους των συναδέλφων της Τραπέζης Πειραιώς,

γ) την υπ’ αριθ. 12065/10.9.2019 επιστολή της Τράπεζας με την οποία ισχυρίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «εξέλιπε πλέον ο λόγος της εξαγγελθείσας αποχής του ΔΣΑ»,

δ) το γεγονός ότι οι συνάδελφοι καλούνται να υπογράψουν συμβάσεις με την υπό σύσταση θυγατρική της Τραπέζης Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρία Alternative Financial Services (AFS AE), και

ε) ότι επίκειται η λειτουργία του νέου σχήματος από 1.10.2019 :

1ον Διαπίστωσε ότι, παρά το γεγονός ότι επιμέρους ζητήματα έχουν ικανοποιηθεί (ήτοι, οι δικηγόροι της Τράπεζας με έμμισθη εντολή μεταφέρονται με την αυτή σχέση στη νέα εταιρία, καταβάλλονται 9 αντιμισθίες στους συναδέλφους που μεταφέρονται και οι συμβάσεις 9 δικηγόρων εκ των αμειβομένων με ΤΠΥ αναγνωρίζονται ως συμβάσεις έμμισθης εντολής), δεν έχει εισέτι ικανοποιηθεί το βασικό αίτημα για την αναγνώριση της αληθούς νομικής φύσης της σχέσης όλων των αμειβομένων με ΤΠΥ συναδέλφων που παρέχουν υπηρεσίες υπό πραγματικές συνθήκες, που συνάδουν πλήρως με αυτές της ως εμμίσθου εντολής με παγία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων, προ της απόσχισης του κλάδου Επισφαλών Απαιτήσεων της Τράπεζας. Τούτο έχει ως συνέπεια τη δημιουργία επισφαλούς καθεστώτος για τους συναδέλφους καθώς η Τράπεζα ζητεί να συνάψουν νέες συμβάσεις με τη νέα εταιρία, μη συμβατές με τον Κώδικα Δικηγόρων και ασκείται ιδιαίτερη πίεση, με την απειλή της διακοπής της συνεργασίας. Το ζήτημα αυτό ήταν ο βασικός λόγος αποχής σύμφωνα με τις προηγούμενες αποφάσεις του ΔΣ, αποτελεί δε, θέμα αρχής για το δικηγορικό σώμα. 2ον Κατόπιν τούτου, αποφάσισε ομόφωνα, κατά τροποποίηση της προγενέστερης απόφασης του ΔΣ της 29.7.2019, να πραγματοποιηθεί στοχευμένη αποχή όλων των δικηγόρων Αθηνών από 16.9.2019 έως και 30.9.2019 προκειμένου, κατά το διάστημα αυτό και πριν τη λειτουργία της νέας εταιρίας την 1.10.2019, να επιλυθούν τα ζητήματα που θέτει το Συμβούλιο.

Το πλαίσιο αποχής έχει ως εξής:

α) Από τις δίκες στις οποίες η Τράπεζα Πειραιώς ή/και η Intrum Hellas ή/και η Ανώνυμη Εταιρία Alternative Financial Services (AFS AE) είναι ενάγουσα ή αιτούσα ή προσφεύγουσα ή ανακόπτουσα,

β) Από αιτήσεις για έκδοση διαταγής πληρωμής με αιτούσες μία ή πλείονες εκ των άνω εταιριών (Τράπεζα Πειραιώς, Intrum Hellas, Alternative Financial Services ΑΕ).

γ) Στον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας και στο στάδιο της αναίρεσης, αποχή από δίκες όπου η Τράπεζα Πειραιώς ή/και η Intrum Hellas ή/και η Ανώνυμη Εταιρία Alternative Financial Services (AFS AE) έχει ασκήσει το ένδικο μέσο και στον πρώτο βαθμό ήταν (η ίδια) ενάγουσα ή αιτούσα ή προσφεύγουσα ή ανακόπτουσα.

Κατ’ εξαίρεση των παραπάνω, η αποχή δεν εκτείνεται σε όλες τις περιπτώσεις που η Τράπεζα Πειραιώς ή/και η Intrum Hellas ή/και η Ανώνυμη Εταιρία Alternative Financial Services (AFS AE) έχει επιτύχει υπέρ αυτής προσωρινή δικαστική προστασία ή υπάρχει υπέρ αυτής αυτοδίκαιο ανασταλτικό αποτέλεσμα (οπότε το ένδικο βοήθημα ή μέσο εκδικάζεται κανονικά).

δ) Ειδικά στην αναγκαστική εκτέλεση αποχή από την εκδίκαση του κυρίου ενδίκου βοηθήματος ή μέσου στον πρώτο βαθμό στις υποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης εκ μέρους της Τράπεζας Πειραιώς ή/και της Intrum Hellas ή/και της Alternative Financial Services AE, εφόσον υπάρχει προσωρινή δικαστική προστασία (προσωρινή διαταγή ή αναστολή) ή στον δεύτερο βαθμό και στο στάδιο της αναίρεσης όταν η Τράπεζα Πειραιώς ή/και η Intrum Hellas ή/και η Alternative Financial Services AE έχει ασκήσει ένδικο μέσο. Η αποχή δεν εκτείνεται : ι) στην ανακοπή κατά πίνακα κατάταξης, ιι) στην ανακοπή κατά κατακυρωτικής έκθεσης, ιιι) στην ανακοπή τρίτου, οι οποίες συζητούνται κανονικά.

3ον Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην Τράπεζα Πειραιώς, ως απάντηση στην υπ’ αριθ. 12065/10.9.2019 επιστολή της.

Πηγή: dsa.gr
Mobbing Ευθύνη λόγω ηθικής παρενόχλησης στην εργασία

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΧΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

send