logo-print

Εγκρίθηκε η νέα Οδηγία για την αφερεγγυότητα των επιχειρήσεων - Μια δεύτερη ευκαιρία για τους επιχειρηματίες

Η ΕΕ διευκολύνει τις βιώσιμες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες να έχουν πρόσβαση στα πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης από αρχικό στάδιο

07/06/2019

11/06/2019

ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στους αξιόπιστους πτωχεύσαντες επιχειρηματίες και διευκολύνει τις βιώσιμες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες να έχουν πρόσβαση στα πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης από αρχικό στάδιο, με στόχο την πρόληψη της αφερεγγυότητας.

Το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα επισήμως την οδηγία για τα πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης, τη δεύτερη ευκαιρία και μέτρα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής.

Αυτή η απόφαση σηματοδοτεί το τέλος της νομοθετικής διαδικασίας.

Ο γενικός στόχος της οδηγίας είναι να μειωθούν τα σημαντικότερα εμπόδια στην ελεύθερη ροή κεφαλαίων που προκύπτουν από τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών στα πλαίσια αναδιάρθρωσης και αφερεγγυότητας, καθώς και να ενισχυθεί η νοοτροπία της διάσωσης επιχειρήσεων στην ΕΕ βάσει της αρχής της δεύτερης ευκαιρίας.

Οι νέοι κανόνες έχουν επίσης ως στόχο να μειωθεί ο αριθμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών, καθώς και να αποτραπεί η συσσώρευση μη εξυπηρετούμενων δανείων στο μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο, η πρόταση αποσκοπεί να επιτύχει κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων των οφειλετών και των πιστωτών.

Στα βασικά στοιχεία των νέων κανόνων περιλαμβάνονται:

  • Έγκαιρη προειδοποίηση και πρόσβαση σε πληροφορίες που να βοηθούν τους οφειλέτες να εντοπίζουν περιστάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αφερεγγυότητα και να τους επισημαίνουν την ανάγκη να αντιδράσουν γρήγορα.
  • Πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης: οι οφειλέτες θα έχουν πρόσβαση σε πλαίσιο προληπτικής αναδιάρθρωσης, το οποίο τους παρέχει τη δυνατότητα να προβούν σε αναδιάρθρωση με σκοπό να αποτρέψουν την αφερεγγυότητα και να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους, προστατεύοντας έτσι τις θέσεις εργασίας και διατηρώντας την επιχειρηματική δραστηριότητα. Τα πλαίσια αυτά μπορεί να είναι διαθέσιμα και κατόπιν αιτήματος των πιστωτών και των αντιπροσώπων των εργαζομένων.
  • Διευκόλυνση των διαπραγματεύσεων επί σχεδίων προληπτικής αναδιάρθρωσης με τον διορισμό, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενός επαγγελματία στον τομέα της αναδιάρθρωσης που θα συνδράμει στην κατάρτιση του σχεδίου.
  • Σχέδια αναδιάρθρωσης: οι νέοι κανόνες προβλέπουν σειρά στοιχείων τα οποία πρέπει να περιλαμβάνει ένα σχέδιο, μεταξύ άλλων περιγραφή της οικονομικής κατάστασης, τα θιγόμενα μέρη και τις κατηγορίες τους, τους όρους του σχεδίου κλπ.
  • Αναστολή των ατομικών μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης: οι οφειλέτες δύνανται να επωφεληθούν από αναστολή των ατομικών μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για την προαγωγή των διαπραγματεύσεων επί σχεδίου αναδιάρθρωσης εντός πλαισίου προληπτικής αναδιάρθρωσης. Η αρχική διάρκεια της αναστολής των ατομικών μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης περιορίζεται σε μέγιστη χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες.
  • Απαλλαγή από τα χρέη: οι υπερχρεωμένοι επιχειρηματίες θα έχουν πρόσβαση σε τουλάχιστον μία διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη απαλλαγή από τα χρέη τους μετά από μέγιστη χρονική περίοδο 3 ετών, υπό τους όρους που παρατίθενται στην οδηγία.

Επόμενα βήματα

Αυτή η τυπική ψηφοφορία σηματοδοτεί το τέλος της νομοθετικής διαδικασίας. Η οδηγία θα υπογραφεί τύποις και στη συνέχεια θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα. Τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους δύο χρόνια (από τη δημοσίευση στην ΕΕ) για να θέσουν σε εφαρμογή τις νέες διατάξεις. Ωστόσο, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, μπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή ένα επιπλέον έτος για την εφαρμογή.

Ιστορικό

Η πρόταση υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 22 Νοεμβρίου 2016. Οι νέοι κανόνες συμπληρώνουν τον κανονισμό του 2015 περί αφερεγγυότητας που εστιάζει στην επίλυση των συγκρούσεων διεθνούς δικαιοδοσίας και νόμων στις διασυνοριακές διαδικασίες αφερεγγυότητας και διασφαλίζει την αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν περιπτώσεις αφερεγγυότητας σε όλη την ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έθεσε την οδηγία επισήμως σε ψηφοφορία στις 28 Μαρτίου 2019.

Οδηγία για τα πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης, τη δεύτερη ευκαιρία και μέτρα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής για τους επιχειρηματίες, 15 Μαΐου 2019

Η αναιρετική δίκη με άξονα το άρθρο 573 ΚΠολΔ - Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας Νο 4 - XVIII & 288

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

Η ελαττωματική καταγγελία και οι συνέπειές της

ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ