logo-print

Η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου αποτελεί επιτακτική πρόκληση στην οποία η ΕΕ οφείλει να ανταποκριθεί, σύμφωνα με το Ευρ. Ελ. Συνέδριο

Η Επιτροπή προσπαθεί να παρουσιάζει ακριβή δεδομένα σχετικά με τα επίπεδα των εκπομπών – Απαιτείται όμως καλύτερη γνώση της κατάστασης υπό την προοπτική των μελλοντικών μειώσεων

22/11/2019

22/11/2019

Επιδόσεις στο εξωτερικό Β έκδοση
Υποκειμενικά σύνθετες δίκες στις αυτοκινητικές διαφορές - Σειρά ΠΠΔ Νο 5

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος

Ευρ. Ελ. Συνέδριο: Η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου αποτελεί επιτακτική πρόκληση στην οποία η ΕΕ οφείλει να ανταποκριθεί

Η Επιτροπή προσπαθεί να παρουσιάζει ακριβή δεδομένα σχετικά με τα επίπεδα των εκπομπών – Απαιτείται όμως καλύτερη γνώση της κατάστασης υπό την προοπτική των μελλοντικών μειώσεων

Η από μέρους της ΕΕ αναφορά στοιχείων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου είναι ικανοποιητική, απαιτείται όμως καλύτερη γνώση της κατάστασης υπό την προοπτική των μελλοντικών μειώσεων, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ). 

Συγκεκριμένα, η ειδική έκθεση αριθ. 18/2019, με τίτλο «Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου: ικανοποιητική η αναφορά στοιχείων, απαιτείται όμως καλύτερη γνώση της κατάστασης υπό την προοπτική των μελλοντικών μειώσεων», η οποία δημοσιεύθηκε στις 20-11-2019, καταλήγει ότι η αναφορά στοιχείων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου είναι σύμφωνη με τις διεθνείς απαιτήσεις, καθώς και ότι οι απογραφές των εκπομπών έχουν βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ελεγκτές, χρειάζεται καλύτερη γνώση της κατάστασης που επικρατεί σε συγκεκριμένους τομείς, όπως η γεωργία και η δασοκομία. Οι ελεγκτές προτείνουν επίσης περαιτέρω βελτιώσεις στην αναφορά στοιχείων ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι ενωσιακές και εθνικές πολιτικές, καθώς και τα μέτρα μετριασμού, συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών με ορίζοντα το 2020, το 2030 και το 2050.

Η ΕΕ συμμετέχει στις προσπάθειες που καταβάλλονται παγκοσμίως για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, με στόχο τον περιορισμό των εκπομπών κατά 20% έως το 2020, κατά 40% έως το 2030 και κατά 80-95% έως το 2050. Για την παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων αυτών, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της προβαίνουν κάθε χρόνο σε απογραφή των αερίων θερμοκηπίου και υποβάλλουν αναφορές με τα σχετικά στοιχεία. Επιπλέον, καταρτίζουν προβλέψεις για τη μελλοντική πρόοδο όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών και αναφέρουν κατά πόσον θεωρούν ότι οι πολιτικές και τα μέτρα μετριασμού θα είναι αποτελεσματικά ή όχι. 

Οι ελεγκτές αξιολόγησαν κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, έλεγχε σωστά την ποιότητα τόσο των ενωσιακών απογραφών των αερίων θερμοκηπίου όσο και των πληροφοριών σχετικά με τις προβλεπόμενες μειώσεις των εκπομπών σε επίπεδο ΕΕ. 

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι οι απογραφές της ΕΕ και των κρατών μελών κάλυπταν τα επτά σημαντικότερα αέρια θερμοκηπίου και όλους τους βασικούς τομείς, όπως απαιτούν οι διεθνείς κανόνες περί αναφοράς των σχετικών στοιχείων. Παρατήρησαν επίσης ότι η απογραφή των αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ είχε βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου. Η ποιότητα της επισκόπησης των απογραφών ήταν ικανοποιητική και ο συνολικός βαθμός αβεβαιότητας είχε μειωθεί τα τελευταία χρόνια, μολονότι για τον τομέα της χρήσης της γης, της αλλαγής στη χρήση της γης και της δασοκομίας (τομέας LULUCF) δεν διενεργούνταν τα ίδια είδη ελέγχων με αυτά που πραγματοποιούνταν σε άλλους τομείς. 

Προκειμένου να επιτύχει τις μειώσεις των εκπομπών που έχουν οριστεί έως το 2020, η ΕΕ έχει θέσει στόχους για τα περισσότερα από τα αναφερόμενα στοιχεία, περιλαμβανομένης της διεθνούς αεροπορίας. Ωστόσο, οι πρώτοι στόχοι για τον τομέα LULUCF πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030 και για τη διεθνή ναυτιλία έως το 2050, χωρίς να έχουν οριστεί ενδιάμεσοι στόχοι ή μέτρα μείωσης σε επίπεδο ΕΕ. Η καθοδήγηση και η βοήθεια της ΕΕ βοήθησε τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις προβλέψεις τους. Ωστόσο, οι ελεγκτές προειδοποιούν ότι η Επιτροπή δεν αξιολόγησε τον κίνδυνο σημαντικών αποκλίσεων από το δικό της συνολικό σενάριο αναφοράς για την ΕΕ. Επί του παρόντος, οι συγκεντρωτικές προβλέψεις των κρατών μελών για μετά το 2023 υποδηλώνουν χαμηλότερες μειώσεις εκπομπών από το σενάριο αναφοράς της Επιτροπής.

Πρόσφατα, η Επιτροπή παρουσίασε ένα στρατηγικό μακροπρόθεσμο όραμα για μια κλιματικά ουδέτερη ΕΕ μέχρι το 2050. Εκπόνησε επίσης διάφορους χάρτες πορείας για την ανάπτυξη τομέων που αντιπροσωπεύουν το 70% περίπου των εκπομπών, όπως οι μεταφορές και η ενέργεια. Ωστόσο, τέτοιοι συγκεκριμένοι χάρτες πορείας δεν υπάρχουν για άλλους σημαντικούς τομείς, όπως ο τομέας LULUCF και η γεωργία, δεδομένου ότι η κοινή γεωργική πολιτική ορίζεται βάσει επταετών κύκλων. Τέλος, μολονότι η Επιτροπή προβαίνει σε ελέγχους της ποιότητας των πληροφοριών που υποβάλλουν τα κράτη μέλη, η αναφορά στοιχείων σχετικά με τις επιπτώσεις των τρεχόντων μέτρων εξακολουθεί να είναι ελλιπής. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να παρουσιάσει λεπτομερή εικόνα της συμβολής των ενωσιακών και των εθνικών πολιτικών και μέτρων μετριασμού στην επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών με ορίζοντα το 2020, το 2030 και το 2050.

Δήλωση

«Η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και, κατ’ επέκταση, ο περιορισμός της υπερθέρμανσης του πλανήτη, αποτελεί επιτακτική πρόκληση στην οποία η ΕΕ οφείλει να ανταποκριθεί», δήλωσε ο Νικόλαος Μηλιώνης, Μέλος του ΕΕΣ και αρμόδιος για την έκθεση. «Η Επιτροπή προσπαθεί να παρουσιάζει ακριβή δεδομένα σχετικά με τα επίπεδα των εκπομπών. Τώρα πρέπει να βελτιώσει περαιτέρω τις πληροφορίες σχετικά με τις διαγραφόμενες τάσεις και τις εκτιμήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις των διαφόρων πολιτικών.»

Ιστορικό

Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος των Ηνωμένων Εθνών εκτιμά ότι οι ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων θερμοκηπίου έχουν προκαλέσει μέχρι σήμερα την άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά περίπου 1,0° C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Στις επακόλουθες συνέπειες αυτής της αύξησης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και περισσότερο ακραία καιρικά φαινόμενα. Το 1992 υπογράφηκε η Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC), στόχος της οποίας είναι η σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων αερίων θερμοκηπίου. Περαιτέρω βήματα έγιναν με το πρωτόκολλο του Κιότο (1997) και, τελευταία, με τη συμφωνία του Παρισιού (2015). Μέχρι το 2017, η ΕΕ είχε μειώσει τις εκπομπές της κατά 21,7% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990.

Υπενθυμίζεται ότι το ΕΕΣ παρουσιάζει τις ειδικές εκθέσεις του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ, καθώς και σε άλλους ενδιαφερομένους, όπως σε εθνικά κοινοβούλια, παράγοντες του ενδιαφερόμενου κλάδου και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Στη συντριπτική πλειονότητά τους, οι συστάσεις που διατυπώνουν οι ελεγκτές στις εκθέσεις τους υλοποιούνται.

Το πλήρες κείμενο της έκθεσης είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΕΕΣ (eca.europa.eu) 

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία -Δ έκδοση - XII & 1889

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως ΙΙ, 3η έκδ.