logo-print

«Κίτρινη κάρτα» από το Ευρ. Ελεγκτικό Συνέδριο ως προς την τεχνική βοήθεια της ΕΕ για την τόνωση των επενδύσεων

Ελεγκτές: «Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών αντιμετώπισε δυσκολίες σχετικά με τη στρατηγική και την πρακτική εφαρμογή του και έτσι είχε περιορισμένο αντίκτυπο»

13/05/2020

13/05/2020

Φορολογικός Πολυκώδικας - Σεπτέμβριος 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

 

Το εφαρμοστέο δίκαιο ως προς τις έννομες συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων - Μελέτες ΕΡΜΕΚ Νο 11

Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος

Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών δεν έχει ακόμη αναπτύξει το πλήρες δυναμικό του ως προς την τόνωση των επενδύσεων, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ). 

Συγκεκριμένα, η ειδική έκθεση αριθ. 12/2020, με τίτλο «Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών: στόχος του η τόνωση των επενδύσεων στην ΕΕ, αλλά ο αντίκτυπός του περιορισμένος», η οποία δημοσιεύθηκε στις 12-05-2020, καταλήγει ότι ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών, που δημιουργήθηκε το 2015 ως μέρος του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη, προσφέρει τεχνική βοήθεια σε φορείς υλοποίησης έργων στην ΕΕ. Οι δικαιούχοι των υπηρεσιών του είναι ικανοποιημένοι με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχει.

Ωστόσο, ο Κόμβος δεν έχει ακόμη αναπτύξει το πλήρες δυναμικό του όσον αφορά την τόνωση των επενδύσεων στην ΕΕ, κυρίως λόγω της απουσίας αρκετά σαφούς στρατηγικής για την εστίαση της υποστήριξης εκεί όπου αυτή θα μπορούσε να προσφέρει τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. 

Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών λειτουργεί ως εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), σε συνεργασία με εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και ιδρύματα (EATI), καθώς και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ETAA). 

Μεταξύ 2015 και 2018, ο Κόμβος είχε λάβει 1.091 αιτήματα για παροχή υποστήριξης, αριθμός που σημαίνει κατά μέσο όρο λιγότερο από ένα αίτημα την ημέρα. Τα αιτήματα αυτά υποβλήθηκαν απευθείας από φορείς υλοποίησης έργων μέσω του ιστοτόπου του Κόμβου ή από άλλες θεσμικές πηγές (λοιπές υπηρεσίες της ΕΤΕπ, ΕΤΑΑ, ΕΑΤΙ και Επιτροπή). Από αυτά μόνο τα 285 (26%) κατέληξαν στη διάθεση πόρων από τον Κόμβο («ανάθεση») ή στην παροχή συμβουλών σε δικαιούχους από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Συνεπώς, κατά τα πρώτα τριάμισι χρόνια της λειτουργίας του, ο Κόμβος χρησιμοποίησε μόλις κάτι παραπάνω από το ένα τέταρτο της χρηματοδότησης που του διατέθηκε από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Ως εκ τούτου, οι ελεγκτές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, μολονότι οι δικαιούχοι δήλωναν ικανοποιημένοι με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, οι αναθέσεις που προέκυψαν στην πραγματικότητα δεν ήταν αρκετές για να έχουν κάποιον αξιόλογο αντίκτυπο στην τόνωση των επενδύσεων σε ενωσιακά έργα. Επιπλέον, διαπίστωσαν ότι όχι μόνο η στρατηγική του Κόμβου δεν ήταν αρκετά σαφής, αλλά και τα κριτήρια, οι προτεραιότητες και οι διαδικασίες του αναποτελεσματικές για τη σωστή εστίαση της υποστήριξης.

Οι ελεγκτές εξέτασαν επίσης την πρόοδο που είχε σημειωθεί ως προς τη συνεργασία με τους εταίρους σε τοπικό επίπεδο, καθοριστικό παράγοντα προκειμένου ο Κόμβος να είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις ειδικές ανάγκες σε συμβουλευτικές υπηρεσίες των διαφόρων κρατών μελών. Η υλοποίηση των συμφωνιών με τα τοπικά ιδρύματα-εταίρους ήταν αργή, λόγω της πολυπλοκότητας του νομικού πλαισίου και των διαφορετικού βαθμού συνεργατικών ικανοτήτων σε τοπικό επίπεδο. Η κατάσταση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την άνιση γεωγραφική κάλυψη τόσο ως προς τη ζήτηση όσο και ως προς την παροχή των υπηρεσιών του Κόμβου.

Η έκθεση περιέχει σειρά συστάσεων για το υπόλοιπο του κύκλου ζωής του Κόμβου, καθώς και για τη μετάβαση στη νέα πρωτοβουλία InvestEU. Ειδικότερα, συνιστώνται: 

  • η περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας με τις ΕΑΤΙ, προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχει ο Κόμβος σε τοπικό επίπεδο, 
  • ο καθορισμός προτεραιοτήτων και συγκεκριμένων κριτηρίων για την εκτίμηση της αξίας της παρεχόμενης συμβουλευτικής υποστήριξης, όπως η προσθετικότητα (ήτοι η παροχή υπηρεσιών που δεν παρέχονται ήδη από άλλα προγράμματα της ΕΕ), το είδος της υποστήριξης, ο πιθανός αντίκτυπος στις επενδύσεις, καθώς και οι τομείς και οι γεωγραφικές περιοχές, 
  • η ενίσχυση των διαδικασιών ελέγχου για την εκτίμηση της αξίας των πιθανών αναθέσεων, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η συμβολή του Κόμβου, και 
  • η αξιοποίηση της πείρας που συσσωρεύθηκε την περίοδο 2015-2020 τόσο για την εκτίμηση των αναγκών και της ζήτησης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας InvestEU όσο και για την ανάπτυξη του κατάλληλου πλαισίου για την παρακολούθηση των επιδόσεων, το οποίο να καλύπτει το κόστος και τα οφέλη της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

Δήλωση

«Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών, μολονότι ένα από τα βασικά μέτρα που ελήφθησαν σε συνέχεια της οικονομικής κρίσης με σκοπό την τόνωση των επενδύσεων στην ΕΕ, αντιμετώπισε ορισμένες δυσκολίες με τη στρατηγική και την πρακτική εφαρμογή του», δήλωσε η Annemie Turtelboom, Μέλος του ΕΕΣ και αρμόδια για τον έλεγχο. «Ο νέος συμβουλευτικός κόμβος InvestEU που προτείνεται για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 αναμένεται να κατευθύνει τους πόρους σε σαφώς εστιασμένες και καθορισμένες ανάγκες, να βελτιώσει την απήχηση των δραστηριοτήτων του και να εξασφαλίσει την κατάλληλη παρακολούθηση». 

Ιστορικό

Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών είναι η τρίτη μεγαλύτερη πηγή τεχνικής βοήθειας της ΕΕ υπό τη μορφή συμβουλευτικών υπηρεσιών, μετά την Κοινή βοήθεια για την υποστήριξη έργων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες (JASPERS) και την Ευρωπαϊκή Υποστήριξη Τοπικής Ενέργειας (ELENA). Ο προϋπολογισμός της ΕΕ καλύπτει το 75% του ετήσιου προϋπολογισμού του Κόμβου (έως και 20 εκατομμύρια ευρώ), και η ΕΤΕπ καλύπτει το υπόλοιπο 25% (έως και 6,6 εκατομμύρια ευρώ). 

Υπενθυμίζεται ότι το ΕΕΣ παρουσιάζει τις ειδικές εκθέσεις του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ, καθώς και σε άλλους ενδιαφερομένους, όπως σε εθνικά κοινοβούλια, παράγοντες του ενδιαφερόμενου κλάδου και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Στη συντριπτική πλειονότητά τους, οι συστάσεις που διατυπώνουν οι ελεγκτές στις εκθέσεις τους υλοποιούνται.

Το πλήρες κείμενο της έκθεσης είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΕΕΣ (eca.europa.eu) 

Αναγκαία Ομοδικία - Δομή και λειτουργία της ομοδικιακής δίκης XXII & 390

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Το μέτρο απόδειξης στην πιθανολόγηση ΕΠολΔ 30
send