logo-print

Νέοι κανόνες για τους σιδηροδρόμους στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Εγκρίθηκε η 4η δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους («πυλώνας της αγοράς»)

18/10/2016

16/11/2017

Δικαιοδοσία και Εκτέλεση επί διασυνοριακών ευρπωαϊκών οικογενειακών διαφορών

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Στις 17 Οκτωβρίου 2016, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε επίσημα νέους κανόνες με στόχο την ενίσχυση των σιδηροδρομικών ταξιδίων στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, η μεταρρύθμιση θα ανοίξει εγχώριες επιβατικές σιδηροδρομικές αγορές στα κράτη μέλη και θα δημιουργήσει ευνοϊκότερες συνθήκες για τις σιδηροδρομικές εταιρίες με πρόσβαση άνευ διακρίσεων στο δίκτυο.

Οι αναθεωρημένοι κανόνες καθιστούν ευκολότερη την είσοδο νέων φορέων εκμετάλλευσης στην αγορά και την παροχή των υπηρεσιών τους, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη επιλογή, φτηνότερα εισιτήρια και καλύτερη ποιότητα για τους επιβάτες.

Η διαδικασία υποβολής προσφορών θα αποτελεί το πρότυπο για τις συμβάσεις δημοσίων υπηρεσιών, με ορισμένες εξαιρέσεις.

Η απευθείας ανάθεση θα εξακολουθήσει να είναι δυνατή εφόσον οδηγεί σε καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών ή καλύτερη σχέση κόστους - αποδοτικότητας.

Για να γίνουν δυνατά τα ανωτέρω, οι απευθείας αναθέσεις συμβάσεων θα περιλαμβάνουν στόχους επιδόσεων και ποιότητας, καλύπτοντας, για παράδειγμα, την ακρίβεια και τη συχνότητα των σιδηροδρομικών δρομολογίων.

Προκειμένου να διασφαλισθούν συνεχείς και εύρυθμες υπηρεσίες, τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν το δικαίωμα πρόσβασης των νέων φορέων εκμετάλλευσης εάν η προτεινόμενη νέα υπηρεσία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την οικονομική ισορροπία υφιστάμενης δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών.

Η μεταρρύθμιση ενισχύε, σύμφωνα με το Συμβούλιο, την ανεξαρτησία και την αμεροληψία των διαχειριστών σιδηροδρομικών υποδομών ώστε να διασφαλίζεται ότι όλες οι σιδηροδρομικές εταιρίες έχουν ίση πρόσβαση σε τροχιές και σταθμούς.

Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν τις τρέχουσες οργανωτικές δομές τους αλλά προβλέπονται διασφαλίσεις ώστε να αυξάνεται η χρηματοοικονομική διαφάνεια και να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων.

Το νέο σύστημα θα εισαχθεί σταδιακά.

Οι διαχειριστές υποδομών πρέπει να συμμορφούνται προς τις νέες απαιτήσεις το αργότερο δύο έτη μετά από την θέση σε ισχύ της νομικής πράξης

Βάσει των κανόνων πρόσβασης, οι φορείς εκμετάλλευσης θα μπορούν να προσφέρουν νέες εμπορικές υπηρεσίες στις 14 Δεκεμβρίου 2020.

Οι προκηρύξεις διαγωνισμών για συμβάσεις παροχής δημοσίων υπηρεσιών θα αρχίσουν επτά έτη μετά τη δημοσίευση των νομικών πράξεων.

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στο να καταστήσει τις σιδηροδρομικές μεταφορές φτηνότερες, ταχύτερες και ανετότερες.

Αυτό θα ενθαρρύνει τους ανθρώπους να επιλέγουν το τραίνο αντί άλλων, λιγότερο φιλικών προς το περιβάλλον μεταφορικών μέσων.

Πότε θα γίνει νόμος η πρόταση;

Τα τρία κείμενα που εγκρίθηκαν σήμερα αποτελούν τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με έναν αναθεωρημένο κανονισμό που διέπει τις συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, μια αναθεωρημένη οδηγία για τον ενιαίο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο και έναν κανονισμό για την κατάργηση του κανονισμού σχετικά με τη διευθέτηση των λογαριασμών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων.

Ανεπίσημη συμφωνία σχετικά με τις προτάσεις επιτεύχθηκε με το Κοινοβούλιο στις 19 Απριλίου 2016.

Για την περάτωση της διαδικασίας, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει τα κείμενα σε δεύτερη ανάγνωση.

Μετά την υπογραφή τους από αμφότερα τα θεσμικά όργανα, οι νομικές πράξεις θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, κάτι που αναμένεται να γίνει μέχρι τα τέλη του 2016.

Η ελαττωματική καταγγελία και οι συνέπειές της

ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η απόλυση υπό όρο στην ποινική νομοθεσία των ναρκωτικών

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΠΑΛΝΑΚΟΣ