logo-print

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Πώς θα λειτουργήσει έως τις 15 Μαΐου

27/04/2020

27/04/2020

Με την απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, με αριθμό 162/24-04-2020, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αποφασίστηκε η περιορισμένη λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ και των Υπηρεσιακών του Μονάδων έως και 15-05-2020.

Αναλυτικά η απόφαση προβλέπει:

Άρθρο 1 Περιορισμένη λειτουργία της ΚΥ του ΝΣΚ, έως και 15-05-2020

1. Κατά το διάστημα από 27-04-2020 έως και 15-05-2020, οι εργασίες της ΚΥ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, θα διεξάγονται με εκ περιτροπής παρουσία και με εργασία από απόσταση του διοικητικού προσωπικού που υπηρετεί σε αυτήν. Ο αριθμός των εργαζομένων με φυσική παρουσία και η κατανομή του σε κάθε μονάδα της ΚΥ, θα προσδιορίζεται ανά εβδομάδα από τους προϊστάμενους των Διευθύνσεων και των Σχηματισμών της Κεντρικής Υπηρεσίας, μετά από συνεννόηση με τους Νομικούς Συμβούλους της ΚΥ, αφού ληφθεί υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων που έχουν λάβει άδεια ειδικού σκοπού ή ειδική άδεια απουσίας ομάδας αυξημένου κινδύνου ή αναρρωτική άδεια, θα είναι δε ο αναγκαίος που θα εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της Κ.Υ.

Κατά το παραπάνω διάστημα:

Α) Το διοικητικό προσωπικό που παρέχει τις υπηρεσίες του από απόσταση, οφείλει να είναι διαθέσιμο σε (κινητό ή/και σταθερό) τηλέφωνο, να ελέγχει καθημερινά το υπηρεσιακό (ή προσωπικό) του ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και να διεκπεραιώνει ηλεκτρονικά από απόσταση τις υποθέσεις αρμοδιότητάς του ή και άλλες εργασίες τις οποίες του αναθέτουν γραπτά ή προφορικά οι προϊστάμενοί του, εντός του χρονοδιαγράμματος ή της προθεσμίας που υποδεικνύεται από αυτούς, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

Β) Όσες εργασίες μπορούν να προωθηθούν και να διεκπεραιωθούν ηλεκτρονικά από απόσταση θα διεκπεραιώνονται καταρχάς από το αρμόδιο προς τούτο διοικητικό προσωπικό της ΚΥ ΝΣΚ και μόνο σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό ή που θα δοθεί τέτοια εντολή από τον προϊστάμενο, από το προσωπικό που εργάζεται με φυσική παρουσία.

Γ) Η χρήση του ΟΠΣ θα γίνεται και από απόσταση, με τους όρους και τα δικαιώματα που έχουν οι υπάλληλοι και σήμερα. Τυχόν αλλαγές ή επέκταση δικαιωμάτων θα γίνονται μόνο μετά από συνεννόηση μεταξύ του προϊστάμενου της μονάδας με τους Νομικούς Συμβούλους της Κεντρικής Υπηρεσίας.

2.Το κύριο προσωπικό του ΝΣΚ που υπηρετεί στην ΚΥ θα εργάζεται κανονικά, με φυσική παρουσία ή/και από απόσταση, μετά από συνεννόηση με τους προϊστάμενους Νομικούς Συμβούλους ή τον Πρόεδρο του ΝΣΚ.

3.Στο ίδιο παραπάνω διάστημα, η εξυπηρέτηση του κοινού, με αυτοπρόσωπη παρουσία, θα γίνεται μόνο κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής ή -μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου- συνεννόησης και ραντεβού, με το αρμόδιο κύριο ή διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί στην ΚΥ του ΝΣΚ και μόνο για υποθέσεις που δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν από απόσταση. Η επίδοση προς το Ελληνικό Δημόσιο αποφάσεων, δικογράφων κλπ., θα γίνεται καθημερινά από 12:00-14:30 και δεν θα εισέρχονται στο γραφείο πρωτοκόλλου πάνω από δύο άτομα.

Άρθρο 2 Λειτουργία λοιπών υπηρεσιακών μονάδων του ΝΣΚ

1. Κατά το διάστημα από 27-04-2020 έως και 15-05-2020, η λειτουργία των λοιπών υπηρεσιακών μονάδων του ΝΣΚ στην Αττική και στην περιφέρεια, θα γίνεται με την εκ περιτροπής παρουσία και εργασία στα Γραφεία του κύριου και διοικητικού προσωπικού και εργασία από απόσταση για το λοιπό προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές. Ο αριθμός των εργαζομένων στα ΓΝΣ, στα Ειδικά και στα Δικαστικά Γραφεία, με εκ περιτροπής παρουσία και εργασία προσδιορίζεται: α) από τον μειούμενο πλέον κίνδυνο μετάδοσης του COVIT-19, σε συνδυασμό με τις υγειονομικές συνθήκες που επικρατούν στην περιφέρεια που βρίσκεται η κάθε μονάδα, β) από τον αριθμό του προσωπικού του Γραφείου, γ) από τη χωροταξική κατανομή των γραφείων στη συγκεκριμένη υπηρεσιακή μονάδα και δ) από τις υπηρεσιακές ανάγκες. Εξαιτίας της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων, της -έστω και περιορισμένης σε πρώτο στάδιο- λειτουργίας των δικαστηρίων, αλλά και της άρσης του μέτρου της προσωρινής μερικής αναστολής λειτουργίας της ΚΥ απαιτείται (λαμβανομένων υπόψη και των παραπάνω παραμέτρων) ενισχυμένη παρουσία του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ στα Γραφεία που υπηρετεί, ώστε να μην επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία τους.

2.Προκειμένου να μη διαταραχθεί η επικοινωνία των Γραφείων μας με τα Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Πανεπιστήμια και ΝΠΔΔ, τη νομική υπηρεσία των οποίων διεξάγουν, στην ιδιαίτερα δύσκολη αυτή στιγμή για τη Χώρα, οι Προϊστάμενοι όλων των Γραφείων οφείλουν άμεσα να ενημερώσουν γραπτά τα Γραφεία Υπουργών/ Διοικητών/ Προέδρων/ Πρυτάνεων -με κοινοποίηση του εγγράφου (μόνο ηλεκτρονικά) στο Γραφείο Προέδρου ΝΣΚ- για την παράταση του περιορισμού λειτουργίας του ΝΣΚ, έως και 15-05-2020 και για τις αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των Γραφείων στα οποία προΐστανται. Επιπλέον, οφείλουν να επισημαίνουν, ότι ανεξάρτητα από τη φυσική ή μη παρουσία τους στο Γραφείο, τόσο οι ίδιοι, όσο και οι λοιποί υπηρετούντες σε αυτό θα βρίσκονται στη διάθεση των Υπηρεσιών για τις υποθέσεις της αρμοδιότητάς τους, στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στα σταθερά και κινητά τηλέφωνα που θα δηλώσουν.

Άρθρο 3 Ειδικές Ρυθμίσεις

Κατά το διάστημα από 27-04-2020 έως και 15-05-2020, εξαιτίας και της περιορισμένης λειτουργίας των δικαστηρίων, όλα τα μέλη του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ οφείλουν, εκτός από τις κατεπείγουσες εργασίες ή τις υποθέσεις που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, να διεκπεραιώσουν τυχόν εκκρεμότητες, να απαντήσουν στα κατεπείγοντα ερωτήματα με τον τρόπο που υποδείξαμε με την εγκύκλιό μας, με αριθμό 43218/10-03-2020, να προετοιμάσουν δικόγραφα και να εκκαθαρίσουν το αρχείο τους. Οι Πράξεις Τριμελούς Επιτροπής θα εκδίδονται κανονικά και μπορούν να υπογράφονται ψηφιακά, ενώ, όσα Πρακτικά της Τριμελούς Επιτροπής έχουν υπογραφεί ή θα υπογραφούν στο διάστημα μέχρι και 15-05-2020, θα διαβιβάζονται πλέον κανονικά στην ΚΥ. Ομοίως, θα διαβιβάζονται κανονικά στην ΚΥ και οι προεισηγήσεις που έχουν ετοιμαστεί ή θα ετοιμαστούν από Γραφεία στα οποία δεν λειτουργεί Τριμελής Επιτροπή.

Άρθρο 4 Λειτουργία συλλογικών Οργάνων ΝΣΚ

1. Λειτουργία Τμημάτων, Ολομελειών, υπηρεσιακών και πειθαρχικών Συμβουλίων. Έως και 15-05-2020 τα Τμήματα, οι Ολομέλειες καθώς και τα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια του ΝΣΚ, θα συγκαλούνται μόνο για ζητήματα επείγοντα ή για υποθέσεις με επείγουσες δικαστικές προθεσμίες και θα συνεδριάζουν με φυσική παρουσία ή από απόσταση, μετά από απόφαση του Προέδρου τους. Για το παραπάνω χρονικό διάστημα, κατεπείγοντα ερωτήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με ατομική γνωμοδότηση, μετά από σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου του Γραφείου και του Προέδρου του Τμήματος στο οποίο ανήκει το ΓΝΣ που υπηρετεί αυτός που γνωμοδοτεί. 2. Λειτουργία Τριμελών Επιτροπών. Έως και 15-05-2020, οι Τριμελείς Επιτροπές θα λειτουργούν με τον τρόπο που ο προϊστάμενος του εκάστοτε Γραφείου θεωρεί ασφαλέστερο για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού. Οι Πράξεις μπορούν να υπογράφονται ψηφιακά

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥ ΤΟΥ ΝΣΚ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ

Με την απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, με αριθμό 162/24-04-2020, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ (http://www.nsk.gr), αποφασίστηκε η περιορισμένη λειτουργία της ΚΥ του ΝΣΚ και των Υπηρεσιακών του Μονάδων έως και 15-05-2020.

Όπως ορίζεται στην παρ.3 του άρθρου 1 της προαναφερόμενης απόφασης του Προέδρου του ΝΣΚ, στο ίδιο παραπάνω διάστημα (από 27-04-2020 έως 15-05-2020):

α) η εξυπηρέτηση του κοινού, με αυτοπρόσωπη παρουσία, θα γίνεται μόνο κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής ή -μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείουσυνεννόησης και ραντεβού, με το αρμόδιο κύριο ή διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί στην ΚΥ του ΝΣΚ και μόνο για υποθέσεις που δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν από απόσταση.

β) Η επίδοση προς το Ελληνικό Δημόσιο αποφάσεων, δικογράφων κλπ., θα γίνεται καθημερινά από 12:00-14:30 και δεν θα εισέρχονται στο γραφείο πρωτοκόλλου πάνω από δύο άτομα.

Πηγή: nsk.gov.gr
send